II Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 04.12.2006

Uchwała nr II/5/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

Uchwała nr II/5/06

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 4 grudnia 2006 r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 1 pkt 2b), ust. 2 i ust. 4 ustawy  z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Zofii Springer z dniem 26 listopada 2006 r. - wybranej do Rady Miejskiej w Mosinie z listy wyborczej nr 21, zarejestrowanej przez KW "Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" w okręgu wyborczym nr I - wskutek wyboru na Burmistrza Gminy Mosina. 

 

 

§ 2.

 

1.     Zobowiązuje się Burmistrza do przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

2.     Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do doręczenia niniejszej uchwały Pani Zofii Springer.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.