IV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 20.12.2006

Uchwała nr IV/24/06 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

UCHWAŁA NR IV/24/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 20 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272), a także na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Burmistrzowi ustala się:

a)      miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700,00 zł,

b)      dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł,

c)     dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940,00 zł,

d)     dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.320,00 zł.

 

 

§ 2.

 

Ustala się Burmistrzowi miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne samochodem niebędącym własnością pracodawcy do celów służbowych w wysokości 300 km.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 4 grudnia 2006 r.