L Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.10.2009

Uchwała nr L/358/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Radzewice.

UCHWAŁA NR L/358/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Radzewice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Radzewice, usytuowanych na północ i północny–wschód od drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – Zbrudzewo wraz z tą drogą a granicami ewidencyjnymi obrębu Radzewice (granicami wsi).

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów północnej i północno–wschodniej części wsi Radzewice, usytuowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2464P Świątniki – Zbrudzewo wraz z tą drogą, a granicami ewidencyjnymi obrębu Radzewice, tj. granicami wsi Radzewice.

Przedmiotowy obszar ze względu na bliskość drogi powiatowej, sąsiedztwo Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, obszarów Natura 2000, sąsiedztwo kompleksów leśnych, jest miejscem atrakcyjnym z punku widzenia zamieszkania, turystyki i rekreacji. Obszar objęty niniejszą uchwałą jest obszarem zróżnicowanym: częściowo zabudowanym, częściowo pozostającym w rolniczym i leśnym wykorzystaniu. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, między innymi, w celu:

-   ochrony terenów wartościowych pod względem przyrodniczym;

-   uporządkowania istniejącej zabudowy wraz z regulacją istniejącego układu komunikacyjnego;

-  wyznaczenie obszarów nowej zabudowy wraz z wyznaczeniem układu komunikacyjnego obsługującego zarówno tereny już zurbanizowane, jak i tereny przewidziane do urbanizacji.

 

Załącznik do uchwały nr L/358/09.jpg 

 


Uchwała nr L/357/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna.

UCHWAŁA NR L/357/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy drogą powiatową nr 3911P Głuchowo – Pecna wraz z tą drogą, torami linii kolejowej E – 59 Poznań – Wrocław oraz kompleksem leśnym.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy drogą powiatową nr 3911P Głuchowo – Pecna wraz z tą drogą, torami linii kolejowej E – 59 Poznań – Wrocław oraz kompleksem leśnym.

Przedmiotowy obszar jest już częściowo zainwestowany zróżnicowanymi budynkami mieszkalnymi, związanymi z nimi budynkami gospodarczymi i garażowymi, budynkami usługowymi oraz produkcyjnymi. Powodem niezurbanizowania całego tego obszaru jest brak racjonalnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, układu komunikacyjnego. Stąd też głównym celem opracowania niniejszego planu miejscowego jest uporządkowanie istniejącego oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego tego obszaru, umożliwiającego jego właściwe wyposażenie w infrastrukturę techniczną i tym samym urbanizację.

Załącznik do uchwały nr L/357/09.jpg


Uchwała nr L/356/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno.

UCHWAŁA NR L/356/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy linią kolejową E – 59 Poznań – Wrocław, ulicami Leśną i Graniczą we wsi Krosno wraz z tymi ulicami oraz kompleksem leśnym.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy linią kolejową E – 59 Poznań – Wrocław, ulicami Leśną i Graniczną we wsi Krosno wraz z tymi ulicami oraz kompleksem leśnym.

Przedmiotowy obszar jest obecnie terenem w bardzo niewielkim stopniu zainwestowanym. Zainwestowanie usytuowane jest przy ulicy Leśnej oraz przy ulicy Granicznej. Jednocześnie ze względu na swoje położenie na obrzeżach miasta Mosina, w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 2465P Mosina – Czempiń oraz drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo – Drużyna oraz sąsiedztwo linii kolejowej E – 59 Poznań – Wrocław, przedmiotowy teren jest korzystny dla lokalizacji zróżnicowanej działalności gospodarczej. Jednocześnie przedmiotowy teren sąsiaduje z Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym oraz obszarem Natura 2000. Stąd też opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru ma, między innymi, na celu:

-   wyznaczenie układu komunikacyjnego obsługującego cały obszar objęty niniejszą uchwałą;

-  umożliwienie optymalnego zagospodarowania tego obszaru przy uwzględnieniu sąsiedztwa linii kolejowej E – 59 Poznań – Wrocław oraz obszarów przyrodniczych chronionych.

 

 Załącznik do uchwały nr L/356/09.jpg

 

 


Uchwała nr L/355/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice.

UCHWAŁA NR L/355/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądki, a znajdującym się na północ od tej drogi, kompleksem leśnym oraz obszar istniejącej zabudowy znajdujący się na południe od tej drogi.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądki, a znajdującym się na północ od tej drogi, kompleksem leśnym oraz obszar istniejącej zabudowy znajdujący się na południe od tej drogi.

Obszar objęty niniejszą uchwałą, usytuowany jest w centralnej części wsi Daszewice. Jest to obszar częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi związanymi z funkcjonującymi gospodarstwami rolnymi, budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi i garażowymi, budynkami usługowymi oraz budynkami związanymi z działalnością gospodarczą. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miasta Poznań, teren wsi Daszewice znajduje się pod wpływem silnym procesów urbanizacyjnych.

Opracowanie planu miejscowego dla obszaru objętego niniejszą uchwałą ma, między innymi, na celu:

-   uporządkowanie istniejącej zabudowy;

-   uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego;

-  wytyczenie, powiązanego z istniejącymi, układu komunikacyjnego na terenach przewidzianych do urbanizacji;

-   wyznaczenie terenów przewidzianych do urbanizacji wraz z koniecznością ochrony terenów wartościowych przyrodniczo.

 

Załącznik do uchwały nr L/355/09.jpg 

 


Uchwała nr L/354/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.

UCHWAŁA NR L/354/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84, obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59, obręb Dymaczewo Nowe, południową granicą działki o nr ewid. 58, obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318, obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18, obręb Dymaczewo Nowe.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84, obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59, obręb Dymaczewo Nowe, południową granicą działki o nr ewid. 58, obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318, obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18, obręb Dymaczewo Nowe.

Dla przeważającej części przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, Gmina Mosina, przyjęty uchwałą nr XIII/98/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 165, poz. 3080 z późn. zm.).

Przedmiotowy teren, ze względu na swoje usytuowanie w sąsiedztwie jeziora Dymaczewskiego, położonego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, jest obszarem atrakcyjnym z punktu widzenia zamieszkania, turystyki i rekreacji. Jednocześnie wspomniane wyżej sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, skutkuje koniecznością zachowania wysokich standardów ochrony środowiska. Opracowanie nowego planu miejscowego ma umożliwić racjonalne zagospodarowanie przestrzenne tego obszaru w oparciu o obowiązujące obecnie standardy ochrony obszarów chronionych, takich jak park narodowy, czy też obszar Natura 2000.

 

Załącznik do uchwały nr L/354/09.jpg 


Uchwała nr L/353/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoadowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR L/353/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy ulicą Mickiewicza wraz z tą ulicą, ulicą Krotowskiego, Szosą Poznańską oraz ulicą Poniatowskiego w Mosinie.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy ulicą Mickiewicza wraz z tą ulicą, ulicą Krotowskiego, Szosą Poznańską oraz ulicą Poniatowskiego w Mosinie.

Dla części przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Poznańska, Kilińskiego, Reymonta, Poniatowskiego, Słowackiego, przyjęty uchwałą nr XXVI/142/96 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1997 r. Nr 5, poz. 26).

Obszar objęty niniejszą uchwałą, usytuowany jest w centralnej części miasta Mosina. Jest to obszar w znacznym stopniu zabudowany budynkami mieszkalnymi oraz budynkami usługowymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi i garażowymi. Celem opracowania przedmiotowego planu miejscowego jest przede wszystkim uporządkowanie zabudowy na tym obszarze wraz z przeanalizowaniem oraz uporządkowaniem istniejącego układu komunikacyjnego.

Załącznik do uchwały nr L/353/09.jpg 


Uchwała nr L/352/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie.

UCHWAŁA NR L/352/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Strzelecką, ulicą Łazienną wraz z tymi ulicami, granicą działki o nr ewid. 2688/3, obręb Mosina oraz Kanałem Mosińskim.

 

 

§ 2.

 

1.   Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.    Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.    Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Strzelecką, ulicą Łazienną wraz z tymi ulicami, granicą działki o nr ewid. 2688/3, obręb Mosina oraz Kanałem Mosińskim.

Dla części przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej, przyjęty uchwałą nr XLI/266/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 6, poz. 63).

Obszar objęty niniejszą uchwałą, usytuowany jest w centralnej części miasta Mosina. Jest to obszar częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi i usługowymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi i garażowymi. Na tym obszarze występują również budynki związane z prowadzoną w przeszłości działalnością ogrodniczą. Zabudowa ukształtowała się wzdłuż istniejących ulic. Tyły działek, ze względu na wydłużony kształt i brak możliwości zapewnienia odpowiedniego dojazdu, pozostały w większości niezabudowane. Z powyższego zatem wynika, iż celem opracowania przedmiotowego planu miejscowego jest:

- uporządkowanie zabudowy istniejącej na tym obszarze;

- uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego;

- wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego umożliwiającego obsługę komunikacyjną działek i dalszą racjonalną urbanizację tego obszaru.

 

Załącznik do uchwały nr L/352/09.jpg


Uchwała nr L/351/09 w sprawie skargi Marka Żaka - przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego "Rozwój wsi Czapury - Nowe Osiedle" na Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR L/351/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie skargi Marka Żaka – przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 § 1.

 

1.    Przyjmuje się, zawarte w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 października 2009 r., wyniki kontroli zasadności skargi Marka Żaka – przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” z dnia 31 marca 2009 r. na Burmistrza Gminy Mosina, która została zlecona Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XLVII/311/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2009 r.

2.     Kserokopia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 października 2009 r., stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Rada Miejska w Mosinie uznaje za nieuzasadnioną skargę Marka Żaka – przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” z dnia 31 marca 2009 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XLVII/311/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Marka Żaka – przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” z dnia 31 marca 2009 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole kontroli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr L/351/09.pdf


Uchwała nr L/350/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie.

  UCHWAŁA NR L/350/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Mieczewie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 209/8 i 209/9, nazwę „Przy Lesie”.

        

 

§ 2.

 

Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej, wymienionej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

  


UZASADNIENIE

 

W dniu 18 października 2007 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję nr PN 7430-110/2007, zatwierdzającą projekt podziału działek 209/1 i 209/2, położonych w Mieczewie, na działki 209/3 – 209/14, w wyniku którego powstała droga wewnętrzna, stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych 209/8 i 209/9, będące własnością Pana Cezarego Lateckiego.

W dniu 25 czerwca 2009 r. Pan Cezary Latecki, właściciel drogi wewnętrznej, złożył wniosek o nadanie, powstałej w wyniku podziału, drodze wewnętrznej, nazwy „Przy Lesie”, w związku z czym, zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), wyraził zgodę na nadanie drodze wewnętrznej nazwy. Rada Sołecka Mieczewa pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Załącznik do uchwały nr L/350/09.pdf


Uchwała nr L/349/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinku.

UCHWAŁA NR L/349/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 620/12, 632/27 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 632/30, położone w Rogalinku, nazwę   „Dębowa”.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej, wymienionej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

    

 


UZASADNIENIE

 

W wyniku wydanych przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji zatwierdzających projekty podziałów z dnia 5 października 2006 r.: nr PP.MT.7430-91/06 oraz PP.MT.7430-26/05, powstały drogi o numerach ewidencyjnych 620/12, 632/27 i 632/30. 

Sołectwo Rogalinek wystąpiło z pismem o nadanie drodze wewnętrznej, stanowiącej działki  o numerach ewidencyjnych 620/12, 632/27 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 632/30, nazwy „Dębowa”. Działki o numerach ewidencyjnych 620/12, 632/27 i 632/30  stanowią własność Gminy Mosina. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Załącznik do uchwały nr L/349/09.pdf


Uchwała nr L/348/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach.

UCHWAŁA NR L/348/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada  Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Daszewicach, obejmującej działkę o numerze  ewidencyjnym 518/13, nazwę „Wiosenna”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Sołectwa Daszewice.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

W dniu 28 lutego 2007 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PP.MT.7430-110/06, zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewidencyjnych 518/2 i 518/4, położonych na terenie Sołectwa Daszewice, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną  o numerze ewidencyjnym 518/13. Rada Sołecka wsi Daszewice w dniu 28 września 2009 r.  wystąpiła z wnioskiem o nadanie drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 518/13,  nazwy „Wiosenna”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), współwłaściciele działki o numerze ewidencyjnym 518/13, która stanowi drogę wewnętrzną, wyrazili zgodę na nadanie jej nazwy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr L/348/09.pdf


Uchwała nr L/347/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bolesławcu.

UCHWAŁA NR L/347/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bolesławcu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Bolesławcu, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 50/16, nazwę „Polna”.

        

 

§ 2.

 

Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej, wymienionej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

W dniu 8 grudnia 2000 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję nr PN 7414-96/2000, zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 50/8, położonej w Bolesławcu, w wyniku którego powstała droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 50/16.

W dniu 9 października 2009 r. Rada Sołecka wsi Borkowice i Bolesławiec wystąpiła z wnioskiem o nadanie, powstałej w wyniku podziału drodze, jej nazwy „Polna”.

Droga stanowiąca działkę o numerze ewid. 50/16, jest własnością Gminy Mosina i zapisana jest w księdze wieczystej KW 26907, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Załącznik do uchwały nr L/347/09.pdf


Uchwała nr L/346/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Renacie Wierzchowieckiej i Panu Pawłowi Wierzchowieckiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiec

UCHWAŁA NR L/346/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Renacie Wierzchowieckiej i Panu Pawłowi Wierzchowieckiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Renacie Wierzchowieckiej i Panu Pawłowi Wierzchowieckiemu 91 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Mosinie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów – działka numer 1353, o powierzchni 0.07.70 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 22637 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Renata Wierzchowiecka i Pan Paweł Wierzchowiecki, jako użytkownicy wieczyści nieruchomości, położonej w Mosinie przy ul. Mickiewicza, o powierzchni 0.07.70 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 22637, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91 % bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91 % od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr L/345/09 w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2010.

UCHWAŁA NR L/345/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2010.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Obniża się cenę skupu 1dt żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., z kwoty 34,10 zł do kwoty 30,00 zł, tj. o kwotę 4,10 zł.

 

 

§ 2.

 

Uchyla się uchwałę nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Uwzględniając lokalne warunki w rolnictwie uznano, że zasadne będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu dt żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na rok 2010 w stosunku do ceny skupu 1dt żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2009 roku, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Wielkopolską Izbą Rolniczą – Postanowienie Nr 1/2009/Poznań z dnia 27 października 2009 r.

 

 


Uchwała nr L/344/09 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2010.

UCHWAŁA NR L/344/09  

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2010.

 

           

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

 

 

§ 2.

 

Ustala się stawki opłaty targowej w 2010 r. w następujących wysokościach:

 

1)   od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

17,00 zł

2)   od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

 14,00 zł

3)   od sprzedaży z  ręki, pojemnika lub koszyka

 2,00 zł

4)   od sprzedaży z samochodu osobowego   

 17,00 zł

5)   od sprzedaży z samochodu dostawczego lub 

     ciągnika rolniczego z przyczepą

 

  23,00 zł

6)   od sprzedaży z samochodu ciężarowego

 51,00 zł

 

 

§ 3.

 

1.  Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

2.  Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

 

§ 4.

 

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5 % pobranych kwot opłaty targowej.

 

 

§ 6.

 

Uchyla się uchwałę nr XXXIV/220/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2009.

 

 

§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) i wynosi 681,54 zł dziennie.

Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłaty za dokonywane czynności podwyższyć o stopień inflacji z roku 2008, tj. 4,2 %.


Uchwała nr L/343/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

UCHWAŁA NR L/343/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się stawki podatku od środków transportowych w 2010 r. w następujących wysokościach:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   

414,00 zł

b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    

688,00 zł

c)     powyżej 9 ton a poniżej 12 ton    

825,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem   uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:  

a)    dwie osie:

 

-   masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton 
 a mniejsza niż 13 ton
 

 

154,00 zł

-  masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton 
    a mniejsza niż 14 ton
 

 

227,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton
a mniejsza niż15 ton
 

 

626,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton  

882,00 zł

b)    trzy osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 17 ton
  

 

227,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton
a mniejsza niż 19 ton
  

 

397,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton
a mniejsza niż 21 ton
  

 

776,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton
a mniejsza niż 23 ton
  

 

1.051,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton
a mniejsza niż 25 ton
  

 

1.612,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  

2.092,00 zł

c)    cztery osie i więcej:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 25 ton
  

 

1.051,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton
a mniejsza niż 27 ton
  

 

1.060,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton
a mniejsza niż 29 ton
  

 

1.661,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton
a mniejsza niż 31 ton
  

 

2.638,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.700,00 zł

3)      od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:

a)    dwie osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 13 ton
  

 

227,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton
a mniejsza niż 14 ton
  

 

626,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton
a mniejsza niż15 ton
 

 

882,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton 

1.996,00 zł

b)   trzy osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 17 ton
  

 

395,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton
a mniejsza niż 19 ton
  

 

808,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton
a mniejsza niż 21 ton
  

 

1.012,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton
a mniejsza niż 23 ton
  

 

1.558,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton
a mniejsza niż 25 ton
  

 

2.516,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   

2.700,00 zł

c)   cztery osie i więcej:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 25 ton
 

 

1.065,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton
a mniejsza niż 27 ton
  

 

1.661,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton
a mniejsza niż 29 ton
 

 

2.638,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton
a mniejsza niż 31 ton
 

 

2.700,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.700,00 zł

4)      od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   

963,00 zł

b)   od 5,5 tony i poniżej 9 ton   

1.113,00 zł

c)   od 9 ton i poniżej 12 ton   

1.592,00 zł

5)      od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a)   dwie osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 18 ton
 

 

306,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton
a mniejsza niż 25 ton

 

424,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton
a mniejsza niż 31 ton
 

 

          894,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.089,00 zł

b)   trzy osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 40 ton

 

1.986,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton 

2.750,00 zł

6)      od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a)   dwie osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 18 ton
 

 

615,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton
a mniejsza niż 25 ton 
 

 

768,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton
a mniejsza niż 31 ton
 

 

1.467,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.128,00 zł

b)   trzy osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 40 ton
 

 

2.089,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton  

2.749,00 zł

7)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7  ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

-    od 7 ton i poniżej 9 ton   

474,00 zł

-    od 9 ton i poniżej 12 ton   

568,00 zł

8)      od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)    jedna oś:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 18 ton
 

 

154,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton
a mniejsza niż 25 ton
 

 

281,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  

508,00 zł

b)   dwie osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 28 ton
 

 

334,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton
a mniejsza niż 33 ton
 

 

981,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton
a mniejsza niż 38 ton 
 

 

1.358,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.835,00 zł

c)    trzy osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 38 ton
 

 

1.081,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 

1.506,00 zł

9)      od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego:

a)    jedna oś:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 18 ton
 

 

306,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton
a mniejsza niż 25 ton
 

 

508,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   

909,00 zł

b)   dwie osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 28 ton
 

 

495,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton
a mniejsza niż 33 tony
 

 

1.358,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 33 tony
a mniejsza niż 38 ton   
 

 

1.649,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

2.089,00 zł

c)   trzy osie:

 

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton
a mniejsza niż 38 ton
 

 

1.506,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

2.043,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)   mniej niż 30 miejsc   

963,00 zł

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc   

1.218,00 zł

 

 

§ 2.

 

1.  Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, wyprodukowanych przed rokiem 1995, stawki podatku zwiększa się i określa się ich wysokości:

a)   od  samochodów   ciężarowych   o   dopuszczalnej

     całkowitej:

masie 

-     powyżej 3,5 tony do 5,5 tony   

455,00 zł

-     powyżej 5,5 tony do 9 ton  

757,00 zł

-     powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  

908,00 zł

b)     od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

-     od 3,5 tony  i poniżej 5,5 tony   

1.059,00 zł

-     od 5,5 tony i poniżej 9 ton  

1.224,00 zł

-     od 9 ton i poniżej 12 ton 

1.700,00 zł

c)     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-     od 7 ton i poniżej 9 ton  

521,00 zł

-     od 9 ton i poniżej 12 ton  

625,00 zł

d)    od  autobusów w  zależności od  liczby miejsc  do

siedzenia:

-     mniej niż 30 miejsc  

1.059,00 zł

-     równej lub wyższej 30 miejsc  

1.340,00 zł

2.  Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4 i pkt 10, z wyłączeniem pojazdów określonych w § 2 ust. 1, posiadających katalizatory spalin, stawki podatku zmniejsza się i określa się ich wysokości:

a)   od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

-     od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    

373,00 zł

-     powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

619,00 zł

-     powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  

734,00 zł

b)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

-     od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  

866,00 zł

-     od 5,5 tony i poniżej 9 ton  

1.002,00 zł

-     od 9 ton i poniżej 12 ton  

1.433,00 zł

c)    od  autobusów w  zależności od  liczby miejsc  do

siedzenia: 

-     mniej niż 30 miejsc  

867,00 zł

-     równej lub wyższej niż 30 miejsc   

1.096,00 zł

 

 

§ 3.

 

Uchyla się uchwałę nr XXXIV/219/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2010.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Uchwała określa stawki podatku od środków transportowych i zachowuje podział pojazdów zgodny z brzmieniem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przy uwzględnieniu górnych granic stawek kwotowych oraz stawek minimalnych, a także różnicuje podatek ze względu na wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.

Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.                 

 


Uchwała nr L/342/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

UCHWAŁA NR L/342/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w 2010 r. w następujących wysokościach:

1)          

od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

 

 

a)    mieszkalnych

0,59 zł za 1 m²

 

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

19,13 zł za 1 m²

 

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 9,57 zł za 1 m²

 

d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 4,16 zł za 1 m²

 

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

6,74 zł za 1 m²

2)          

od powierzchni gruntów:

 

 

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków

 

 

0,74 zł za 1 m²

 

b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

 

4,04 zł za 1 ha

 

c)     pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

0,17 zł za 1 m²

3)          

od budowli

2% ich wartości

 

 

§ 2.

 

Uchyla się uchwałę nr XXXIV/218//08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwałą wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                 Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. (M.P. Nr 52, poz. 742). Powyższe kwoty zmieniają się corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Uwzględniając uwarunkowania lokalne w odniesieniu do stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Mosina w roku 2009, proponuje się ich wzrost na rok 2010 o wskaźnik inflacji roku 2008, tj. 4,2 %.

Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych, wskazanych w wymienionym wyżej obwieszczeniu. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr L/341/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR  L/341/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r. i nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. i nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.132.260,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.486.622,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

1.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.236.860,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

76.675.228,37 zł

1.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały

 

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.516.493,37 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.012.617,43 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.074.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

     2)  Wydatki na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem 

          nr 6 do uchwały

23.780.735,00 zł

3)  Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zakupów 

     inwestycyjnych jednostek budżetowych

 

120.000,00 zł

     3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

          na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

258.000,00 zł

 

3.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

4.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.236.860,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 683.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 29 października 2009 r.

 

  1. Dochody

-       Dział 700 gospodarka mieszkaniowazmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Przeniesienie środków wynika z faktu, iż zadania z zakresu świetlic wiejskich powinny być realizowane w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Powyższe środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego,  przeznaczonej na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.

 

-       Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu mandatów.

 

-       Dział 801 oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 660,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-316/09. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.  

 

-       Dział 852 zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł, w tym:  

500,00 zł – środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz 3.000,00 zł – środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Zmiany te wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r.  Nr FB.I-6.3011-317/09 i 35.500,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I 3.3011-321/09

 

-       Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę  22.607,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-312/09  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

-       Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700, przeznaczone na remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.

 

 Łączne zwiększenie dochodów wynosi 112.267,00 zł.

 

  1. Wydatki

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 53.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach i wyborach ofert.

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 85.500,00 zł, co wynika ze zmiany wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmniejszenia wynikają z oszczędności środków powstałych po przeprowadzonym wyborze ofert, natomiast zwiększa się środki na budowę parkingu ul. Mostowa – Garbarska – projekt techniczny  zwiększenia ilości miejsc postojowych.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 14.600 zł w związku ze zmianą kwot wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz przeniesieniem kwoty 10.000,00 zł do działu 921 z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Daszewicach..

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących w § 4300 i przeniesienie kwoty 20.000,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup trzech masztów do fotoradaru oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Ponadto w rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienie kwoty 4.000,00 zł między paragrafami 4210 i 4300 zapewniając tym samym prawidłowość realizacji budżetu.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 130.860,00 zł, –   na powyższe składają się zmiany wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6, zwiększenie wynikające z przeniesienia z działu 854 kwoty 10.200,00 zł zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz zwiększenie o 660,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-316/09 - środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami celem prawidłowej realizacji budżetu.

 

-       Dział 852 pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł, w tym:  

500,00 zł – środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz 3.000,00 zł – środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Zmiany te wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r.  Nr FB.I-6.3011-317/09 i 35.500,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I 3.3011-321/09

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 12.407,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 10.200,00 zł w związku z przeniesieniem środków na wniosek placówek oświatowych do działu 801, oraz zwiększenie się o kwotę  22.607,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-312/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego do przewozu kontenerów na odpady komunalne stałe – zgodnie z załącznikiem nr 6. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami 90003 i 90004.

 

-       Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700 związane z realizacją wydatków bieżących i majątkowych dotyczących świetlicy w Daszewicach.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 132.100,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6, tj.  zmniejszenie środków o 35.000,00 zł na zadaniu skatepar  w Mosinie – oszczędności na projekcie po przeprowadzonym przetargu, oraz zwiększenie wydatków na budowę boiska w Dymaczewie Nowym i budowę hangaru MKŻ, gdyż zarezerwowane środki nie wystarczają na wykonanie założonego zakresu robót.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 356.267,00 zł.         

 

  1. Deficyt budżetu  oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr L/341/09.pdf


Uchwała nr L/340/09 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.

UCHWAŁA NR L/340/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p. Andrzeja Ossowskiego do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Śremie z dnia 28 września 2009 r. na uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 56, poz. 1765) wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 2 października br. do Biura Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęła, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skarga Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Śremie z dnia 28 września 2009 r. na uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr L/340/09.pdf