LIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 21.12.2009

Uchwała nr LIII/370/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR  LIII/370/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 21 grudnia 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,  nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r., nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r., nr L/341/09 z dnia 29 października 2009 r. i nr LII/367/09 z dnia 26 listopada 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r., nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. i nr 510/09 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

63.168.543,20 zł

-       dochody bieżące w kwocie 57.526.262,77 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 5.642.280,43 zł

 

1.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.594.665,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 448.875,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

2) § 2  otrzymuje brzmienie:

 

„§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

72.960.373,42 zł

1.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały

 

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  51.275.178,42 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  23.218.968,81 zł    

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.198.574,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

670.380,28 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

34.057,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem

            nr 6 do uchwały

21.407.195,00 zł

  3)  Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zakupów 

       inwestycyjnych zakładów budżetowych

 

120.000,00 zł

       4)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

            na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

158.000,00 zł

3.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem

     poszczególnych programów w latach 2008-2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

4.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.594.665,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 665.875,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

3)   § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

4)   § 5 pkt 2  otrzymuje brzmienie:

 

„§5  Tworzy się rezerwy:

2. celowe w wysokości 184.057,00 zł, w tym:

a)        150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)       34.057,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 21 grudnia 2009 r.

 

  1. Dochody

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 51.914,00 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr FB.I.3011-435/09 informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

-       Dział 020 Leśnictwo – zwiększa się o kwotę 3.100,00 zł – środki finansowe uzyskane z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w gospodarczym roku łowieckim 2009/2010 przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

 

-        Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 91.033,00 zł z uwagi na niewykorzystaną dotację Starostwa Powiatowego przeznaczoną na projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej (droga powiatowa nr 2466P.).

 

-        Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 5.807.617,57 zł, w tym:

 

§        zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych o kwotę 180.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,

§        zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 15.000,00 zł,

§        zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.002.617,57 zł w związku z brakiem sprzedaży mienia mimo oferty i kilku przetargów na kwotę przewidzianą w pierwotnym planie dochodów.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowazwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu mandatów.

 

-        Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 157.500,00 zł,: w tym:

 

§         zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł podatku rolnego od osób prawnych, co wynika z weryfikacji przypisu na rok 2009,

§        zwiększenie podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 15.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,

§         zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł podatku rolnego od osób fizycznych, co wynika z weryfikacji przypisu podatku za rok 2009,

§         zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł planu dochodów podatku od spadków i darowizn z uwagi na ponadplanowe ich wykonanie,

§         zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.


 

-        Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 84.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł, w tym: 15.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych, 18.000 zł w gimnazjach oraz 50.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Mosina.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 256.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr FB.I.8.3011-430/09

 

-        Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się o kwotę 3.818,18 zł, w tym: 3.078,18 zł w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej w formie pomocy finansowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego na remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, oraz 740,00 zł w związku z rozliczeniem pomocy finansowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, przeznaczonej na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami, uzgodnieniami i pozwoleniem na przebudowę poddasza Izby Muzealnej na sale wystawowe.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 5.226.954,75 zł.

 

  1. Wydatki

-        Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 249,33 zł, w tym: – zmniejszenie składek na rzecz Izb Rolniczych w związku z weryfikacją planu dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 250,00 zł oraz zwiększenie o 0,67 zł wydatków na realizację wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego uwzględniającego rozliczenie dotacji celowej w kwocie 51.914,00 zł otrzymanej w dniu 18 grudnia 2009 r.

 

-        Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 1.927.233,00 zł, w tym:

 

§        100.000,00 zł zmniejszenie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego w związku z odstąpieniem od realizacji zadania opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w Świątnikach i Mieczewie i przesunięcie zadania na rok 2010,

§        181.033,00 zł zmniejszenie wydatków na usługi remontowe, w tym 91.033,00 zł zwrot dotacji do Starostwa Powiatowego oraz 90.000,00 zł w związku z przeniesieniem na wydatki inwestycyjne – zadanie dotyczące współpracy z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych,

§        1.646.200,00 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6. Wynika to z oszczędności poprzetargowych oraz z przesunięcia realizacji zadania związanego z budową kanalizacji deszczowej w Krosinku na rok 2010.

 

-        Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 710.286,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących w wyniku weryfikacji wydatków przewidzianych do końca roku 2009 o kwotę  448.086,00 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wykupy gruntów o 15.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 277.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym monitoring w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-        Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się o kwotę 828.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 128.000,00 zł dotyczące remontu strażnicy w Mosinie oraz 700.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie, co wynika z oszczędności poprzetargowych – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-        Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejsza się o kwotę 39.719,72 zł – z tytułu odsetek od obligacji komunalnych.

 

-       Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 374.600,00 zł w związku ze zwolnieniem zabezpieczenia dla TBS za okres 11 miesięcy 2009 r.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 243.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 165.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz wydatki bieżące o kwotę 77.300,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków celem zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 174.500,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr FB.I.8.3011-430/09 o 256.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na podstawie informacji OPS wynikającej z weryfikacji planu wydatków bieżących o kwotę 81.500,00 zł. Na wniosek OPS dokonuje się także przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

 

-       Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł w związku z weryfikacją wydatków związanych z odpłatnością dzieci za pobyt w żłobkach.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środków na stypendia – środki przeniesione z działu 801 oraz zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł wydatków na zadania z pożytku publicznego.

 

-        Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł w wyniku oszczędności środków po przeprowadzonych przetargach – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-        Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się o kwotę 15.918,18 zł, w tym: 3.400,00 zł zmniejszenie wydatków na zadania pożytku publicznego, 3.078,18 zł rozliczenie dotacji przyznanej w formie pomocy finansowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego na remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, oraz 9.440,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące Izby Muzealnej w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-        Dział 926 Kultura Fizyczna i sport – zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6. W związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania przez gminy ościenne w celu jednolitego działania dotyczącego zagospodarowania Warty, przesunięto realizację programu.

 

  1. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr LIII/370/09.pdf