LV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.01.2010

Uchwała nr LV/383/10 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

UCHWAŁA NR LV/383/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr LV/421/06 z dnia 9 marca 2006 r., nr LIX/445/06 z dnia 25 maja 2006, nr LX/451/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., nr LXIII/464/06 z dnia 27 lipca 2006 r., nr LXV/478/06 z dnia 28 września 2006 r., nr LXVI/487/06 z dnia 19 października 2006 r., nr V/29/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., nr  XXI/102/07 z dnia 25 października 2007 r., nr XXXVI/238/08 z dnia 27 listopada 2008 r. i nr LI/360/09 z dnia 12 listopada 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

-       w załączniku do uchwały:

 

a)       wiersz dotyczący projektu i budowy wodociągu w Drużynie, otrzymuje brzmienie:

 

5

Projekt i budowa wodociągu
w Drużynie

2009-2011

769 000

0

 

 

 

 

19 000

 

100 000

 

650 000

 

 

b)      wiersz dotyczący kanalizacji deszczowej Krosinko I etap, ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego, otrzymuje brzmienie:

 

27

Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap,                              ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego

2010-2011

4 200 000

0

 

 

 

 

 

 

1 500 000

 

2 700 000

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

            W celu przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na budowę kanalizacji deszczowej w Krosinku i budowę wodociągu w Drużynie, na które to inwestycje Gmina Mosina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów netto inwestycji, niezbędne jest wprowadzenie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zmiana wynika z faktu, iż na dzień składania wniosku, beneficjent jest zobligowany, do zabezpieczenia środków na pokrycie całości inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim, bowiem dotacja jest oparta na zasadach refundacji poniesionych kosztów, a obecnie zaktualizowane kosztorysy na wskazane inwestycje, opiewają na kwoty wyższe niż zabezpieczone w WPI.

            Łączna kwota dofinansowania, o jaką ubiegać będzie się Gmina Mosina przekracza kwotę 2 000 000 zł, a dodatkowym atutem wniosku będzie fakt, iż wartość całości inwestycji  przekroczy 3 000 000 zł.

 


Uchwała nr LV/382/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

UCHWAŁA NR LV/382/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada  Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 156/18 i 158, będącej przedłużeniem istniejącej ulicy Wiśniowej w Radzewicach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 160/3, 161, 162/3 i 162/4, nazwę „Wiśniowa”.

 

 

§ 2.

 

Mapa Radzewic, na której zaznaczono przebieg ulicy, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

  

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

Dnia 7 grudnia 2009 r., sołtys Radzewic zwrócił się z prośbą o nadanie nazwy Wiśniowa – drodze powstałej w wyniku podziałów gruntów. Decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-1/2008 z dnia 15 maja 2008 r., zatwierdzony został projekt podziału działek 162/1 i 162/2 w Radzewicach, w wyniku którego powstały działki o numerach ewidencyjnych 162/3-/15 i 162/4-/10. W wyniku przeprowadzonego podziału gruntu rolnego, powstały działki o numerach ewidencyjnych 160/3 – 160/12. Zgodnie z wydanymi decyzjami podziałowymi, ulica stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych: 160/3, 162/3, 162/4 oraz działka 161 stanowią drogę wewnętrzną do wydzielonych działek budowlanych. Działki o numerach ewidencyjnych 161, 162/3 i 162/4 stanowią własność Gminy Mosina. Właścicielem działki o numerze ewidencyjnym 160/3 jest Trade-Inwest-Grunt Sp. z o.o., który wyraził zgodę na nadanie nazwy drodze wewnętrznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LV/382/10.pdf

 


Uchwała nr LV/381/10 w sprawie nadania nazw ulicom oraz drodze wewnętrznej we wsi Drużyna.

UCHWAŁA NR LV/381/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom oraz drodze wewnętrznej we wsi Drużyna.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada  Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Nadaje się ulicy, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 102/12, biegnącej prostopadle do ul. Powstańców Wielkopolskich, nazwę „Jodłowa”.

2.   Nadaje się ulicy, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 100/15 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 100/17, biegnącej prostopadle do ul. Powstańców Wielkopolskich, nazwę „Choinkowa”.

3.   Nadaje się ulicy, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmującej część działek o numerach ewidencyjnych: 105/15, 100/17, 101/14 oraz 102/12, nazwę „Pod Lasem”.

4.   Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 101/9, nazwę „Zacisze”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Drużyna.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic i drogi wewnętrznej podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i eweidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

Decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 sierpnia 2006 r. – nr PP.MT.7430-73/06, zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 102/8, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, wydzielona została działka o numerze ewidencyjnym 102/12, stanowiąca drogę, decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2008 r. – nr PP.AC.7430-36/08, zatwierdzającą projekty podziału działek 100/1 i 100/3, wydzielone zostały działki o numerach ewidencyjnych 100/15, 100/17 i 100/14, stanowiące drogi, natomiast w wyniku decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 sierpnia 2006 r. – nr PP.MT.7430-79/06, zatwierdzającej projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 101/3, powstała działka o numerze ewidencyjnym 101/9, stanowiąca drogę wewnętrzną. Działki o numerach ewidencyjnych 100/15, 100/17, 101/9, 102/12 oraz 101/9, stanowiące drogi, są własnością Gminy Mosina i zapisane są w księgach wieczystych KW Nr Nr 44353, 21800, 42543, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. W dniu 8 grudnia 2009 r., Rada Sołecka wsi Nowinki-Drużyna wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazw ulicom i drodze wewnętrznej we wsi Nowinki-Drużyna. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Załącznik do uchwały nr LV/381/10.pdf


Uchwała nr LV/380/10 zmieniająca uchwałę z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastęps

UCHWAŁA NR LV/380/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XLIII/286/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 54 ust. 7, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLIII/286/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podstawie obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – stosuje się kwotę bazową, określoną dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty przysługujących dodatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego”.  

2) W Rozdziale II § 5 „Dodatek motywacyjny” ust. 2 otrzymuje  brzmienie:

„2. Wysokość dodatku przypadającego na jeden etat przeliczeniowy nauczyciela ustala się w wysokości 1/23 podstawy obliczania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ustalonego tak sposobu przeliczania nie stosuje się do dyrektorów szkół”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

  

 

UZASADNIENIE

 

Powyższa zmiana uchwały wychodzi naprzeciw  realizacji art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, który nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek zapewnienia  określonego wynagrodzenia z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela w stosunku do kwoty bazowej.

Zmiana w Regulaminie  została uzgodniona ze Związkiem  Nauczycielstwa Polskiego  Zarząd Oddziału w Mosinie i Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska Koło przy Zespole Szkół w Mosinie.


Uchwała nr LV/379/10 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie.

UCHWAŁA NR LV/379/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie.

 

 

Na podstawie art. 58 i 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Z dniem 1 kwietnia 2010 r. tworzy się Zespół Szkół w Krośnie, zwany dalej Zespołem.

2.      W skład Zespołu wchodzą:

1)      Szkoła Podstawowa w Krośnie,

2)      Przedszkole w Krośnie.

3.      Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Organizację Zespołu określać będzie Statut nadany odrębną uchwałą.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Połączenie w Zespół – Szkoły Podstawowej w Krośnie i Przedszkola w Krośnie daje możliwość korzystania z bazy dydaktycznej obu placówkom. Nauczyciele, będąc  pracownikami zespołu szkół, mogą wykonywać pracę w obu placówkach. Połączenie szkół w zespół ma też swoje uzasadnienie ekonomiczne, gdyż prowadzi do obniżenia kosztów ogólnego zarządu szkołą podstawową i przedszkolem, które będą działać pod kierownictwem jednego dyrektora oraz ze wspólną administracją i obsługą. 

 

 

Załącznik do uchwały nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

 

  

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

Na podstawie art. art. 58 i 62 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie tworzy Zespół Szkół w Krośnie o nazwie:

 

 

Zespół Szkół w Krośnie

z siedzibą w Krośnie

 


Uchwała nr LV/378/10 w sprawie założenia Przedszkola w Krośnie.

UCHWAŁA NR LV/378/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

  w sprawie założenia Przedszkola w Krośnie.  

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 oraz art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Z dniem 1 kwietnia 2010 r. zakłada się Przedszkole w Krośnie.

2.      Akt założycielski Przedszkola stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Organizację Przedszkola określać będzie Statut nadany odrębną uchwałą.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Zapewnienie edukacji publicznej oraz zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, które realizowane są stosownie do postanowień ustawy o samorządzie gminnym i o systemie oświaty. Budynek w Krośnie ul. Główna 43 do czerwca 2009 r. był budynkiem szkolnym dla dzieci zamieszkałych w Krośnie, Bolesławcu, Nowinkach, Drużynie, Borkowicach i Mosinie. Od 1 września 2009 r. wszystkie dzieci z tego obwodu uczęszczają do nowego budynku szkoły. Przeprowadzony remont budynku poszkolnego pozwala na otwarcie trzyoddziałowego Przedszkola w Krośnie, powstanie którego zapewni rodzinom mającym dzieci w wieku od 3 do 6 lat dostęp do przedszkola w pobliżu zamieszkania, tym samym znacznie poprawi ich standard życia.


                                                                 

                                        

Załącznik do uchwały nr LV/378/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r.

  

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie zakłada Przedszkole w Krośnie o nazwie:

 

 

 

Przedszkole w Krośnie

z siedzibą w Krośnie


Uchwała nr LV/377/10 w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat do

    UCHWAŁA NR LV/377/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Na terenie Mosiny ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych, zwaną dalej „strefą płatnego parkowania niestrzeżonego” (SPPN), w granicach określonych w załączniku nr 1.

2.   Ustala się wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania niestrzeżonego, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

3.     Za nieopłacenie postoju w przedmiotowej strefie ustala się opłaty dodatkowe, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

4.    Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych, wymienionych w § 1, pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9ºº do 18ºº oraz w soboty w godzinach od 9ºº do 14ºº.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w art. 13 b określa zasady wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

Ocena aktualnej sytuacji parkingowej śródmieścia Mosiny została przeprowadzona w dokumencie pn: „Koncepcja zagospodarowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla miasta Mosina”. Powyższe opracowanie potwierdziło występowanie poważnego deficytu miejsc postojowych w Mosinie, co w pełni uzasadnia wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania umożliwi znalezienie wolnego miejsca parkingowego w bezpośredniej bliskości obiektów o charakterze publicznym (urzędu, banków, ciągów handlowych itp.) oraz spowoduje zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych, usprawni organizację ruchu, poprawi bezpieczeństwo i warunki życia w rejonie śródmieścia. Ponadto wprowadzenie powyższej strefy skróci czas parkowania pojazdów samochodowych do niezbędnego minimum i zmniejszy natężenie ruchu pojazdów poszukujących miejsc parkingowych.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/377/10.pdf 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/377/10.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/377/10.pdf