LVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.02.2010

Uchwała nr LVI/388/10 w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina pisma – skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR LVI/388/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina pisma – skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina pismo – skargę Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r., do załatwienia według właściwości.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr LVI/388/10.pdf


Uchwała nr LVI/387/10 dotycząca skargi z dnia 18 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR LVI/387/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

w sprawie skargi z dnia 18 stycznia 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina skargę                                      z dnia 18 stycznia 2010 r., jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Uchwała nr LVI/386/10 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LVI/386/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XII/61/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina”, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w granicach administracyjnych Gminy Mosina.

2.      Załącznikami do uchwały są:

1)    tekst Studium, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, składający się z:

a)      części 1: uwarunkowania;

b)      części 2: kierunki;

2)   rysunek Studium przedstawiający uwarunkowania - zatytułowany „Uwarunkowania”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3)   rysunek Studium przedstawiający kierunki zagospodarowania przestrzennego - zatytułowany „Kierunki”, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4)    rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Tracą moc:

1)   uchwała Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina;

2)   uchwała Nr XXX/251/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Rogalin;

3)   uchwała Nr XXXI/262/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 września 2000 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXX/251/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Rogalin;

4)   uchwała Nr XXXVIII/329/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Czapury;

5)   uchwała Nr XL/348/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Borkowice.


 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

 

Uchwałą nr XII/61/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmina Mosina” przyjętego następującymi uchwałami:

1)    uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina;

2)   uchwałą nr XXX/251/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Rogalin;

3)    uchwałą nr XXXI/262/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 września 2000 r. dotyczącą zmiany uchwały nr XXX/251/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Rogalin;

4)    uchwałą nr XXXVIII/329/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Czapury;

5)    uchwałą nr XL/348/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Borkowice.

Przedmiotowa zmiana obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, ze względu na to, iż obejmuje cały obszar Gminy Mosina, jest w konsekwencji opracowaniem całkowicie nowego dokumentu, czyli opracowaniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

Podjęcie prac planistycznych związanych ze zmianą obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina i tym samym uchwalenia nowego, całościowego dokumentu, wynikało w szczególności z konieczności:

1)    dostosowania zakresu i ustaleń Studium do obecnie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2)    przeprowadzenia analizy uwarunkowań rozwoju przestrzennego Gminy Mosina przy uwzględnieniu:

a)   zmienionej sytuacji demograficznej, społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, politycznej, zarówno Gminy Mosina, jak i Rzeczypospolitej Polskiej;

b)    zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

3)    określenia założeń polityki przestrzennej Gminy Mosina, a dotyczących:

a)    lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego;

b)    koordynacji zapisów planów miejscowych oraz innych dokumentów planistycznych;

c)    wskazywania terenów atrakcyjnych z punktu widzenia różnych rodzajów działalności, a także obszarów wymagających ochrony ze względu na walory przyrodnicze, środowiskowe, krajobrazowe.

W myśl art. 9 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, inicjuje procedurę planistyczną związaną z opracowaniem tego dokumentu. Przywołany art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa również poszczególne etapy procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z tym przepisem prawnym, Burmistrz Gminy Mosina zawiadomił, poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w prasie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, określając, iż do dnia 20 grudnia 2007 r. zainteresowani mogli składać wnioski dotyczące studium. Pismem z dnia 7 grudnia 2007 r. Burmistrz Gminy Mosina zawiadomił, o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium, instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu studium, określając 21 dniowy termin składania wniosków. W oparciu o złożone wnioski, przy uwzględnieniu wymagań określonych w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzony został projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, który następnie został przedłożony właściwym organom i instytucjom do opiniowania oraz uzgadniania.
W trakcie opiniowania i uzgadniania projektu studium, a dokładnie dnia 15 listopada 2008 r., weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Przywołana ustawa nałożyła obowiązek przeprowadzenia, podczas sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z tym wystąpiła konieczność sporządzenia prognozy oddziaływania projektu studium na środowisko, uzyskania opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz wyłożenia prognozy do publicznego wglądu. W przypadku Gminy Mosina, ze względu na wielość różnych form ochrony przyrody (między innymi Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000), konieczność uzyskania opinii w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nałożyła się z obowiązkiem uzyskania uzgodnienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż uzgodnienie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dokonywane jest na podstawie art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podczas gdy opinia na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznacza 14 dniowy termin dokonywania uzgodnień, a ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyznacza termin co najmniej 21 dniowy na wydanie opinii lub stanowiska. Konieczne jest zaznaczenie, że projekt studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na etapie opiniowania i uzgadniania z organami ochrony przyrody był kilkakrotnie doprecyzowany i uzupełniany. Ostatecznie jednak projekt studium wraz z prognozą uzyskały pozytywną opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinię i uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz brak w ustawowym terminie stanowiska Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego. Stąd też na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, należało przyjąć, iż projekt studium wraz z prognozą został przyjęty przez Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w brzmieniu przedłożonym przez Gminę Mosina. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień właściwych organów i instytucji umożliwiło wyłożenie projektu studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, w dniach od 16 października 2009 r. do dnia 20 listopada 2009 r. oraz stworzyło możliwości składania uwag do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 14 grudnia 2009 r. W trakcie wyłożenia, tj. w dniu 16 listopada 2009 r. przeprowadzona została dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami. Ostatnim etapem procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest przedłożenie projektu studium, składającego się z części tekstowej i graficznej wraz z listą nieuwzględnionych uwag Radzie Miejskiej w Mosinie do uchwalenia.

Z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa cele polityki przestrzennej gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania. Opracowany projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, ze względu na fakt, iż wskazuje występujące uwarunkowania między innymi: prawne, demograficzne, ekonomiczne, przyrodnicze, umożliwi prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej na terenie Gminy Mosina. Racjonalność tej polityki przestrzennej znajduje swoje odzwierciedlenie w wyznaczaniu nowych terenów pod urbanizację, przy jednoczesnej ochronie terenów cennych pod względem przyrodniczym, czy kulturowym.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/386/10 (część I).pdf 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/386/10 (część II).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/386/10 (Uwarunkowania).pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/386/10 (Kierunki).pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/386/10.pdf

 

 Materiały dodatkowe

KIERUNKI

UWARUNKOWANIA

Kierunki - całość.jpg Uwarunkowania - całość.jpg
Legenda.jpg Legenda.jpg
Schemat sekcji.jpg Schemat sekcji.jpg
Sekcja 01.jpg Sekcja 01.jpg
Sekcja 02.jpg Sekcja 02.jpg
Sekcja 03.jpg Sekcja 03.jpg
Sekcja 04.jpg Sekcja 04.jpg
Sekcja 05.jpg Sekcja 05.jpg
Sekcja 06.jpg Sekcja 06.jpg
Sekcja 07.jpg Sekcja 07.jpg
Sekcja 08.jpg Sekcja 08.jpg
Sekcja 09.jpg Sekcja 09.jpg
Sekcja 10.jpg Sekcja 10.jpg
Sekcja 11.jpg Sekcja 11.jpg
Sekcja 12.jpg Sekcja 12.jpg
Sekcja 13.jpg Sekcja 13.jpg
Sekcja 14.jpg Sekcja 14.jpg
Sekcja 15.jpg Sekcja 15.jpg
Sekcja 16.jpg Sekcja 16.jpg
Sekcja 17.jpg Sekcja 17.jpg
Sekcja 18.jpg Sekcja 18.jpg
Sekcja 19.jpg Sekcja 19.jpg
Sekcja 20.jpg Sekcja 20.jpg
Sekcja 21.jpg Sekcja 21.jpg
Sekcja 22.jpg Sekcja 22.jpg
Sekcja 23.jpg Sekcja 23.jpg
Sekcja 24.jpg Sekcja 24.jpg
Sekcja 25.jpg Sekcja 25.jpg
Sekcja 26.jpg Sekcja 26.jpg
Sekcja 27.jpg Sekcja 27.jpg
Sekcja 28.jpg Sekcja 28.jpg

Schemat.jpg


UCHWAŁA NR LVI/385/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Mosina oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

 

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mosina oraz tryb i zakres prawidłowości ich wykorzystania dla:

1)     publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,

2)     niepublicznych przedszkoli,

3)     niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

§ 2.

 

Publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują dotacje z budżetu Gminy Mosina na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina, z tym że na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 3.

 

Niepubliczne przedszkola otrzymują z budżetu Gminy Mosina dotację ustalaną według następujących zasad:

1)   kwota dotacji na każdego ucznia przysługiwać będzie w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Mosina wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia;

2)    na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 


§ 4.

 

Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 pkt 3, otrzymują dotację z budżetu Gminy Mosina na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 5.

 

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:

1.   Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę, przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3.    Wnioskodawca przekazuje, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informację o aktualnej liczbie dzieci uczęszczających do szkoły/przedszkola na pierwszy dzień danego miesiąca – na druku stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

4.     Łączna kwota dotacji dla szkół niepublicznych nie może być większa od kwoty wynikającej z liczby uczniów przyjętej do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

5.    Organ prowadzący przedszkole, szkołę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

6.    Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok, organ prowadzący przedszkole, szkołę przedkłada Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 31 stycznia następnego roku lub w przypadku, gdy przedszkole, szkoła kończy działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

7.    W ramach rozliczenia, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.

8.   W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty nadpłaconej za rok poprzedni.

 

 

§ 6.

 

1.    Burmistrzowi Gminy przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2.   Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Gminy Mosina, określającego:

a)      numer upoważnienia,

b)      imię i nazwisko osoby kontrolującej,

c)      nazwę jednostki kontrolującej,

d)      temat kontroli,

e)      termin kontroli.

3.   Pracownicy Urzędu mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej i finansowej.

4.   Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymują kontrolowana jednostka i Burmistrz Gminy Mosina.

5.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6.    Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego przedszkole/szkołę o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli. Powiadomienia dokonuje się nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

 

 

§ 7.

 

Traci moc uchwała nr XXIII/139/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina, uchwała nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz przedszkoli i szkół niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest również do ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/385/10.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/385/10.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/385/10.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/385/10.pdf

 


Uchwała nr LVI/384/10 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

UCHWAŁA NR LVI/384/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.

 

 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

69.940.015,12 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 56.292.629,12 zł,

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 13.647.386,00 zł.

 

2.   Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.622.409,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 

     realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi

     jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

     212.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.”

 

 

 

2) W § 2 ust. 1, 2, 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

83.340.015,12 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 54.080.771,81 zł, 

 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.078.116.12 zł

b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów 

     publicznych i spoza sektora finansów publicznych

     – zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.791.574,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.355,00 zł

2)  Wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6 

29.232.443,31 zł

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

     zleconych ustawami w wysokości 5.622.409,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów

     lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 

     wysokości 392.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.”
 

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§5. Tworzy się rezerwy:

1)       ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

2)       celowe w wysokości 568.355,00 zł, w tym:

a)      150.000,00 zł  przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

     kryzysowego,

b)      418.355,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.”

 

4) skreśla się § 8.

 

5) W § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

     w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 25 lutego 2010 r.

 

  1. Dochody

 

-       Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 141.940,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji o kwotę 125.400,00 zł otrzymanej od Starosty Poznańskiego na podstawie uchwały Nr 2397/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu  z dnia 11 stycznia 2010 r. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina – pismo z dnia 12 stycznia 2010 r. Nr WD.5541-3-2/2010, zwiększenie dotacji o kwotę 26.800,00 zł otrzymanej od Starosty Poznańskiego na podstawie pisma WD.5541-3-5/2010 z dnia 17.02.2010 r. przeznaczonej na dodatkowe koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta oraz zmniejszenie do kwoty 589.740,00 zł dotacji na wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie – pismo z dnia 27.01.2010 r. Nr FB.I-6.3011-8/10. W budżecie na rok 2010 zaplanowano szacunkowo kwotę 600.000,00 zł, co powoduje zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10.260,00 zł.

 

-       Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł w związku z skorygowaniem wielkości wpływów opłaty adiacenckiej.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr Fb.I-3.3011-10/10 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 385.916,12 zł – źródłem zwiększenia tych dochodów jest ujęcie w budżecie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego kwota 916,12 zł stanowi stan początkowy środków na dzień 1 stycznia 2010 r., a 385.000,00 zł to planowane dochody z tytułu opłat, stanowiących wcześniej dochody GFOŚiGW, który z dniem 1 stycznia 2010 r. uległ likwidacji na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664). Dochody te przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 660.856,12 zł.

 

  1. Wydatki

 

-       Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 141.940,00 zł, w tym: zwiększenie z tytułu dotacji w wysokości 125.400,00 zł otrzymanej od Starosty Poznańskiego na podstawie uchwały Nr 2397/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu  z dnia 11 stycznia 2010 r.  z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina – pismo z dnia 12 stycznia 2010 r. Nr WD.5541-3-2/2010, zwiększenie dotacji o kwotę 26.800,00 zł otrzymanej od Starosty Poznańskiego na podstawie pisma WD.5541-3-5/2010 z dnia 17.02.2010 r. przeznaczonej na dodatkowe koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta oraz określenie kwoty dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie – pismo z dnia 27 stycznia 2010 r. Nr FB.I-6.3011-8/10 do kwoty 589.740,00 zł. W budżecie na rok 2010 zaplanowano szacunkowo kwotę 600.000,00 zł. Pozostawiając wydatki majątkowe w dotychczasowej kwocie zmniejsza się wydatki bieżące o różnicę wynikającą ze zmniejszenia dotacji, tj. o 10.260,00 zł.

 

-        Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł realizując tym samym wymóg art. 222 ust. 1 ustawy  z dnia 27. sierpnia 2009 r. r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), który stanowi, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie na rok 2010 zapisano rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł. Powoduje to zmianę brzmienia §5 uchwały Nr LIV/376/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

 

-        Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł – jest to realizacja wskazania Kolegium RIO wynikająca z uchwały z dnia 27 stycznia 2010 r. Środki na zadania pożytku publicznego, które zostały zapisane w tym dziale 851 dotyczą wydatków    na trzy projekty realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocne Dłonie” w zakresie szeroko pojętej edukacji społecznej.  Kwotę 3.500,00 zł przenosi się do działu 853.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr Fb.I-3.3011-10/10 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek OPS w Mosinie.

-        Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł – środki przeniesione z działu 851.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 370.916,12 zł, w tym: zwiększenie wydatków o kwotę 385.916,12 zł - środki przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym między innymi: utrzymanie zieleni, nowe nasadzenie drzew i krzewów, gospodarka odpadami – zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, wywóz pojemników, zbiórka padliny, „Sprzątanie Świata”,  szkolenia i konkursy ekologiczne oraz  zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł wydatków na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami w wyniku oszczędności po wyborze oferty. Kwotę tą przenosi się do działu 926.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł w wyniku przeniesienia z działu 900, z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 660.856,12 zł.

 

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) likwiduje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stają się dochodami budżetu gminy i przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z powyższym skreśla się w uchwale budżetowej §8, dotyczący planu przychodów i wydatków GFOŚiGW. Dochody i wydatki zapisuje się odpowiednio w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ponadto zgodnie z delegacją art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych zmienia się zakres upoważnienia dla Burmistrza Gminy, poprzez zmianę zapisów § 12 pkt 2 uchwały z 29 grudnia 2009 r.

 

Załączniki do uchwały nr LVI/384/10.pdf