LX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.05.2010

Uchwała nr LX/418/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pecnej.

UCHWAŁA NR LX/418/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pecnej.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Pecnej, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 318/21, nazwę „Słoneczna”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Pecnej.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z podziałem gruntu rolnego, przez właściciela działki 318, powstała droga wewnętrzna  o numerze ewidencyjnym 318/21, która została wydzielona dla obsługi działek o numerach ewidencyjnych: od 318/1 do 318/20, położonych w Pecnej.

Spadkobierca właściciela działki, p. Marlena Matuszczak, zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), wyraziła zgodę na nadanie drodze wewnętrznej nazwy i pozytywnie odniosła się do propozycji nadania  jej nazwy „Słoneczna”. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LX/418/10 - mapa nr 1.pdf

Załącznik do uchwały nr LX/418/10 - mapa nr 2.pdf


Uchwała nr LX/417/10 w sprawie nadania nazwy osiedlu w Krośnie.

UCHWAŁA NR LX/417/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy osiedlu w Krośnie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się nazwę „Osiedle Miodowe” dla terenu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 103/54, położonego w Krośnie.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono położenie Osiedla Miodowego.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa osiedla podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

W dniu 19 maja 2010 r. Rada Sołecka wsi Krosno złożyła wniosek w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego we wsi Krosno, proponując nazwę „Osiedle Miodowe”. Zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 1999 r., dotyczącej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina działki nr ewid. 83/3, 103/3 i 133, celem regulacji, zawartych w ustaleniach zmiany planu, jest wyznaczenie nowej funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi z uwzględnieniem aktualnego stanu zapotrzebowania społecznego.

W związku z zabudową  przez właściciela działki o numerze ewidencyjnym 103/54, jedenastoma budynkami wielorodzinnymi oraz położeniem nieruchomości u zbiegu trzech ulic, stosowne byłoby podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LX/417/10 - mapa nr 1.pdf 

Załącznik do uchwały nr LX/417/10 - mapa nr 2.pdf

Załącznik do uchwały nr LX/417/10 - mapa nr 3.pdf


Uchwała nr LX/416/10 dotycząca przekazania skargi z dnia 12 maja 2010 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu.

UCHWAŁA NR LX/416/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie przekazania skargi                                                   z dnia 12 maja 2010 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu skargę                                                                         z dnia 12 maja 2010 r., jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr LX/415/10 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do uchylenia uchwały nr XLIX/338/09 z dnia 24 września 2009 r.

UCHWAŁA NR LX/415/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do uchylenia uchwały nr XLIX/338/09 z dnia 24 września 2009 r.

 

 

            Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie                        z dnia 12 maja 2010 r., do uchylenia uchwały nr XLIX/338/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi                                 z dnia 10 września 2009 r., w związku z nierozpatrzeniem jego skargi i skierowaniem jej do niewłaściwego organu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr LX/414/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

UCHWAŁA NR LX/414/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25 lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25 marca 2010 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      W § 1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

70.560.324,12 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 56.912.938,12 zł,

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 13.647.386,00 zł.

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.773.642,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 

     realizowanych na podstawie porozumień z innymi

     jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 

     622.903,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

 

 

 

2) W § 2 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

84.432.701,05 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 55.200.257,74 zł, 

 

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.658.555,59 zł 

b)     dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów 

     publicznych i spoza sektora finansów publicznych

     – zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.871.686,00 zł

c)     wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)     wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)  Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

29.232.443,31 zł

4.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

     zleconych ustawami w wysokości 5.773.642,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”
 

 

3)     § 4  otrzymuje brzmienie:

 

„Deficyt budżetu w wysokości 13.872.376,93 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

4)     § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

2)     celową 418.355,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.”

 

5)     § 6  otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

6)      § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Określa się plan przychodów i wydatków:

1)      zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 maja 2010 r.

 

1.      Dochody:

 

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 116.057,00 zł  na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12 maja 2010 r. Nr FB. I.3.3011-118/10 informującego o zwiększeniu planu dotacji  celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym roku 2010.

 

-       Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 410.703,00 zł w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 2635/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. przyznającą Gminie Mosina środki na remonty dróg powiatowych w granicach miasta, w tym: 80.703,00 zł środki na projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej – droga powiatowa nr 2466P, 300.000,00 zł na remont nawierzchni jezdni ul. Mostowej w Mosinie oraz 30.000,00 zł środki na wykonanie projektu remontu mostu przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Mostowej w Mosinie.

 

-       Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy zwiększa się o kwotę 32.819,00 zł – na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-680/6/2010 z dnia 17 maja 2010 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 7.900,00 zł, w tym: dotacja celowa w kwocie 1.000,00 zł z tytułu dotacji na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-108/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz 6.900,00 zł dotacja przeznaczona na pomoc państwa w zakresie dożywiania – pismo FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 567.479,00 zł.

 

2.      Wydatki

 

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 116.057,00 zł  na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12 maja 2010 r. Nr FB. I.3.3011-118/10 informującego o zwiększeniu planu dotacji  celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym roku 2010. Dokonuje się także zmiany zapisu zadania inwestycyjnego – pozycja 1 zał. nr 6 przez dopisanie „etap II” i zwiększa jego całkowity koszt do kwoty 769.000,00 zł, bez zmiany planu roku bieżącego.

 

-        Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 486.815,00 zł, w tym:

  • 410.703,00 zł z tytułu dotacji przyznanej uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 2635/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. przyznającą Gminie Mosina środki na remonty dróg powiatowych w granicach miasta, w tym: 80.703,00 zł środki na projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej – droga powiatowa nr 2466P, 300.000,00 zł na remont nawierzchni jezdni ul. Mostowej w Mosinie oraz 30.000,00 zł środki na wykonanie projektu remontu mostu przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Mostowej w Mosinie,
  • 76.112,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie komunikacji gminnej. Zmienia się kwotę dotacji dla ZUK przeznaczoną na koszty lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527. Wydatki na komunikację gminną stanowią łącznie kwotę 1.176.208,00 zł. (miasto Poznań 852.208,00 zł, ZUK 324.000,00 zł). Ponadto zmienia się brzmienie zadań inwestycyjnych załącznika 6 w punkcie 9 i 10 i odpowiednio w załączniku nr 7, a także zmienia się nazwę zadania 19 przez dopisanie słów II etap i zwiększa całkowity koszt zadania do kwoty 4.200.000,00 zł bez zmiany środków roku 2010.

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji w Ośrodku Zdrowia w Mosinie.  O tę kwotę umniejsza się plan wydatków na zadaniu modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 65.117,93 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i uzupełnienie planu odpisu na ZFŚS. Ponadto po analizie wydatków na dzień 15 maja br. dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 750075 celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

 

-       Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy zwiększa się o kwotę 32.819,00 zł – na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-680/6/2010 z dnia 17 maja 2010 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 194.000,00 zł, w tym:

 

  • dotacja dla OSP 29.000,00 zł  - Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Mosina otrzymały dopłaty  pochodzące od firm ubezpieczeniowych. Umożliwiają one zakup sprzętu i wyposażenie jednostek  z uwzględnieniem dotacji jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym każda jednostka będzie miała możliwość uzupełnienia wyposażenia służącego prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych. Ponadto środki finansowe pochodzące od instytucji ubezpieczeniowych pokrywają  około 40 % kosztów zakupionego sprzętu i wyposażenia, co w sposób znaczący wpływa na zmniejszenie obciążenia budżetu Gminy,
  • 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP,
  • 150.000,00 zł kwota przeniesiona z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zapobiegającego powodzi, w szczególności na zakup piasku, worków, paliwa, posiłków regeneracyjnych, transportu.

-       Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, którą przenosi się do działu 754, rozdział 75421 z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wyniku zagrażającej powodzi.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 197.327,00 zł, co uwzględnia przeniesienia planu wydatków na wniosek placówek oświatowych oraz zapewnia środki na wypłatę dodatków uzupełniających i motywacyjnych, a także środki na zakup pierwszego wyposażenia Przedszkola w Krośnie.  Ponadto zmniejsza się dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Kwotę 85.320,00 zł przenosi się do działu 854.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 7.900,00 zł, w tym: dotacja celowa w kwocie 1.000,00 zł z tytułu dotacji na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-108/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz 6.900,00 zł dotacja przeznaczona na pomoc państwa w zakresie dożywiania – pismo FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 85.320,00 zł – co uwzględnia przeniesienia planu wydatków na wniosek placówek oświatowych oraz zapewnia wypłatę III transzy stypendiów.

 

-        Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi  1.039.855,93 zł.

 

3) Deficyt budżetu wynosi 13.872.376,93 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych 472.376,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr LX/414/10.pdf


Uchwała nr LX/413/10 w sprawie przystąpienia do opracowania „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013”.

UCHWAŁA NR LX/413/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l oraz art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   

  


UZASADNIENIE

 

Dnia 29 maja 2008 r. Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXIX/178/08 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacja dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mosiny został opracowany na lata 2008 – 2013. Dla tego okresu zostały określone w nim projekty dotyczące działań rewitalizacyjnych na wybranych obszarach miasta. W ramach przedmiotowego dokumentu przeprowadzono delimitację obszarów przeznaczonych pod rewitalizację. Wybrane zostały trzy fragmenty Mosiny wymagające natychmiastowych działań rewitalizacyjnych, mianowicie:

        Obszar A – Obszar Pilotażowy,

        Obszar B – Nowy Rynek,

        Obszar C – Potencjał Rozwojowy.

Od momentu uchwalenia przez Radę Miejską w Mosinie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013, zrealizowane zostały między innymi następujące działania:

   opracowano koncepcję rewitalizacji Placu 20 Października w Mosinie;

   zmodernizowano ul. Dworcową w Mosinie;

   przeprowadzono prace zmierzające do modernizacji i rewitalizacji targowiska miejskiego;

   zagospodarowano ciągi piesze nad Kanałem Mosińskim.

Wskazane wyżej działania związane są z realizacją projektów inwestycyjnych wymienionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013.

Ponadto pojawiły się nowe szanse rozwojowe dla Mosiny, związane między innymi z zagospodarowaniem terenu „Glinianek” i Majątku Budzyń.

Stan zaawansowania prac nad realizacją poszczególnych projektów rewitalizacyjnych wymusza podjęcie działań zmierzających do aktualizacji listy projektów i uzupełnienia jej o nowe pozycje.

Ponadto zmianie uległy wytyczne w zakresie zasad opracowania lokalnych programów rewitalizacji, umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

W Województwie Wielkopolskim rewitalizacja miast opierać się będzie na instrumencie finansowania JESSICA. Innowacyjność inicjatywy JESSICA opiera się na mechanizmie, który w przeciwieństwie do projektów finansowanych tradycyjnie z funduszy strukturalnych w formie pomocy bezzwrotnej, zapewnia udzielanie wsparcia w formie zwrotnych instrumentów finansowych, umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ograniczonych zasobów finansowych dostępnych w ramach programów operacyjnych.

Konieczność aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013 wynika głównie z potrzeby dostosowania jego założeń i konstrukcji do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i przestrzennych, a także przede wszystkim z uwagi na fakt postępów nad wdrożeniem projektów inwestycyjnych wyszczególnionych w przewidzianym do aktualizacji dokumencie strategicznym.

Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013 posłuży właściwemu planowaniu strategicznemu działań zmierzających do odnowy przestrzeni Mosiny. Może on również stanowić podstawę do ubiegania się o środki z funduszy europejskich w obecnej, przewidzianej na lata 2007 – 2013, jak i nowej perspektywie finansowania.


Uchwała nr LX/412/10 w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LX/412/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 70 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada  Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Przeznacza się do sprzedaży najemcom samodzielne lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Mosina. 

2.  Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne:

1)  których najemcy zalegają z jakąkolwiek zapłatą należności czynszowych;

2)  położone w budynkach, dla których aktualny sposób zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczny z funkcją określoną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;  

3)  położone w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, barakach, lub budynkach szkół i przedszkoli oraz w budynkach zajmowanych przez inne jednostki organizacyjne Gminy Mosina;

4)  pełniące funkcję lokali socjalnych;

5)  których najemcy posiadają tytuł prawny do innego lokalu lub domu mieszkalnego;

6)  inne, położone w budynkach, w stosunku do których ze względu na szczególne okoliczności uzasadnione potrzebami Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanowi o ich wyłączeniu ze sprzedaży.

 

 

§ 2.

 

1.  Sprzedaż lokalu następuje na wniosek jego najemcy lub z inicjatywy Burmistrza Gminy Mosina, który zarządzeniem przeznacza go do sprzedaży.

2.  Lokale mieszkalne sprzedawane są najemcom, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu (tj. tym, którzy zawarli umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony), w trybie bezprzetargowym.

3.  Cenę lokalu mieszkalnego, sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

4.  Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 

 

§ 3.

 

1.  W odniesieniu do budynków, w których dotychczas nie sprzedano żadnego lokalu, wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany będzie nabywcy udział we współwłasności nieruchomości gruntowej.

2.  Warunki zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego, są ustalane przed zawarciem umowy sprzedaży, w protokole uzgodnień pomiędzy stronami umowy notarialnej.

 

 

§ 4.

 

Koszty związane z wyceną lokalu mieszkalnego, ze sporządzeniem aktu notarialnego, jak i wpisem zmian do księgi wieczystej, ponosi nabywca.

 

 

§ 5.

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.

 

 

§ 6.

 

1.  Cena sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust. 1, podlega zapłacie jednorazowej, bądź w ratach.

2.  Na wniosek osoby zainteresowanej, cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać rozłożona na raty miesięczne.

3.  Pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego i nie może być niższa niż 30 % ceny sprzedaży, pozostała kwota za lokal podlega oprocentowaniu, przy zastosowaniu stopy procentowej w wysokości:

1)  0,20 stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, nie mniej niż 5 % w skali roku, przy rozłożeniu na raty na okres 5 lat;

2)  0,40 stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, nie mniej niż 10 % w skali roku, przy rozłożeniu na raty na okres powyżej 5 lat, nie więcej niż 10 lat.

4.  W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, pierwsza rata podlega zapłacie, wraz z  należnym oprocentowaniem, płatnym z góry od pozostałej do zapłaty kwoty.

5.  W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, nabywca ustanawia w akcie notarialnym hipotekę zwykłą umowną w wysokości kwoty pozostałej do zapłaty.

 

 

§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należy określenie, między innymi zasad zbywania nieruchomości, w tym również nieruchomości lokalowych.

Ponadto, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uprawnia radę gminy do wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż jest ona określona w ust. 3 wyżej wymienionego artykułu, w przypadku sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na raty.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i w pełni uzasadnione.


Uchwała nr LX/411/10 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LX/411/10

RADY MIEJSKIEJ W  MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 2, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

  § 3.

 

Traci moc uchwała Nr XXXIX/261/97 Rady Miejskiej w  Mosinie z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkalnych członków wspólnoty samorządowej oraz uchwała Nr XVIII/80/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, za wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

             

 

 


UZASADNIENIE

 

         Obowiązek uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, wynika z art. 21 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).
Przewiduje się uregulowanie zagadnień związanych z wynajmowaniem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, w szczególności opracowania zasad ich stosowania. Opracowanie programu niezbędne jest dla prowadzenia prawidłowej polityki mieszkaniowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i w pełni uzasadnione.

 

 

 Załącznik do uchwały nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010 r.  

 

 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MOSINA

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Niniejszy załącznik określa zasady wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);

2)     uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3)     lokalu – należy przez to rozumieć lokal zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w  ust. 1;

4)     lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć lokal zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w ust. 1, nie będący lokalem socjalnym;

5)     lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m², przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie;

6)     najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353 z późn. zm.);

7)     gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), czyli należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby;

8)     dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, wymienionych w ust. 7, tj. za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne;

9)     zamieszkiwaniu w warunkach przegęszczenia – należy przez to rozumieć taką sytuację mieszkaniową, w której na jedną osobę uprawnioną do wspólnego zamieszkiwania przypada mniej niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – mniej niż 10 m2 powierzchni użytkowej;

10)  powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w ust. 1, tj. za powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy i łazienek;

11)  BOI – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Interesanta.

 

 

Rozdział II

Wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz inne okoliczności uzasadniające oddanie w najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina oraz możliwość uzyskania obniżki czynszu

 

§ 3.

 

Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, które nie kwalifikują się do najmu lokalu socjalnego i których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

a)      150 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

b)      100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.  

 

 

§ 4.

 

Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

a)      80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

b)      50 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.  

 

 

§ 5.

 

1.     Wysokość dochodu uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu, określa się jako średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, o ile nie będzie przekraczać kwoty:

a)      80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

b)      50 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

     aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.  

2.     O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, poza osobami zajmującymi lokale socjalne.

3.     Najemca może ubiegać się o obniżenie czynszu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4.     O wysokości obniżki każdorazowo decyduje Burmistrz Gminy.

 

 

§ 6.

 

Dochód miesięczny gospodarstwa domowego ustala się przyjmując za podstawę kwotę półrocznego dochodu, o którym mowa w § 2 ust. 8, z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przydział lokalu, podzielony przez 6 miesięcy.

 

 

Rozdział III

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

 

§ 7.

 

1.     Najemcy lokali zamieszkujący w warunkach przegęszczenia są uprawnieni do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych.

2.     Najemcy lokali będący w wieku powyżej 65 lat, bądź niezdolni do samodzielnej egzystencji, są uprawnieni do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych, bez względu na wielkość powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego, w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Przepis ten stosuje się również wówczas, gdy osobą będącą w wieku powyżej 65 lat lub niezdolną do samodzielnej egzystencji, jest członek rodziny najemcy wspólnie z nim zamieszkujący.

3.     Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy najemca lokalu zalega wynajmującemu z zapłatą jakichkolwiek należności czynszowych. W przypadku, gdy zadłużenie czynszowe powstanie po złożeniu wniosku o poprawę warunków mieszkaniowych, rozpatrzenie wniosku podlega zawieszeniu do czasu uregulowania tego zadłużenia.

4.     Poprawa warunków zamieszkiwania polega w szczególności na:

1)     dostarczeniu lokalu o większej powierzchni użytkowej lub mieszkalnej;

2)     lokalu o wyższym standardzie;

3)     lokalu na niższej kondygnacji, bądź

4)     lokalu samodzielnego, w miejsce lokalu ze wspólną używalnością przedpokoju, łazienki lub wc.

5.     Tryb rozpatrywania wniosków o poprawę warunków zamieszkiwania, określa rozdział VI niniejszej uchwały.

 

 

 Rozdział IV

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

§ 8.

 

1.     Zamiana lokali ma na celu racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

2.     Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mogą dokonywać pomiędzy sobą zamiany zajmowanych lokali, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.

3.     Zamiana może być dokonana po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Gminy.

4.     Wynajmujący lokale odmówi zgody na dokonanie zamiany w przypadku, gdy:

a)     którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę, nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;

b)     którakolwiek z osób (najemców) ubiegających się o zamianę zalega z jakąkolwiek zapłatą należności czynszowych, chyba, że zawarto porozumienie odnośnie jego spłaty;

c)     w wyniku zamiany, w którymkolwiek z lokali, doszłoby do sytuacji zamieszkiwania w warunkach przegęszczenia;

d)      zaistnieją inne uzasadnione powody.

 

 

Rozdział V

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

 

 § 9.

 

1.     Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Mosina, mogą być wynajmowane osobom, które spełniają łącznie poniższe warunki:

a)     przed złożeniem wniosku o najem lokalu, zamieszkiwała i była zameldowana na pobyt stały, przez okres co najmniej 5 lat, na terenie Gminy Mosina;

b)     nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego;

c)     posiadają dochody w wysokości określonej w § 3 oraz w  § 4 uchwały.

2.     Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom:  

a)     zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub przeprowadzenia remontu w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub przeprowadzenia remontu;

b)     zajmującym lokale w budynkach, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, przeznaczony do rozbiórki w związku z inwestycjami gminy;

c)     pozbawionym lokali wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, pożaru lub innego zdarzenia o charakterze losowym,

d)     znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i mieszkaniowych;

e)     rodzinom lub osobom samotnym, będących mieszkańcami Gminy Mosina, z którymi zamieszkuje osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

f)       obowiązek dostarczenia lokalu wynika z wyroku sądowego.

3.     Za osoby pozostające w trudnych warunkach materialnych, uważa się osoby, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w kwartale zakwalifikowania tych osób do otrzymania lokalu, nie przekracza 150 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

4.     Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych, uważa się osoby, które zajmują lokale, w których na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² w gospodarstwie wieloosobowym, mniej niż 10 m² w gospodarstwie jednoosobowym.

5.     Do lokalu socjalnego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, na zasadach równorzędności kwalifikują się:

a)     rodziny lub osoby zamieszkujące w budynkach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, stwierdzone przez organ nadzoru budowlanego, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia lokalu zamiennego;

b)     osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, które jednocześnie znalazły się w niedostatku, czyli osoby, których udokumentowany miesięczny dochód, ustalony zgodnie z § 6, nie przekracza 80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 50 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym;

c)      rodziny lub osoby bezdomne w wyniku zdarzeń losowych.

6.     Bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu, umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana z osobami lub rodzinami uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia, nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu, którym na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, przyznano prawo do otrzymania lokalu socjalnego.

7.     Jeśli kilku wnioskodawców spełnia kryteria określone w § 9 uchwały, pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu, wyznaczane jest przez kolejność wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego.

8.     Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres dwóch lat.

9.     Decyzja o przekwalifikowaniu lokalu mieszkalnego na lokal socjalny, bądź lokalu socjalnego na lokal (w przypadku podwyższenia standardu dotychczasowego lokalu socjalnego), podejmowana jest przez Burmistrza Gminy lub osobę przez niego upoważnioną.

 

 

Rozdział VI

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony, najem lokali socjalnych i wniosków o poprawę warunków zamieszkiwania

 

§ 10.

 

1.     Wszystkie osoby ubiegające się o otrzymanie lokalu mieszkaniowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz o poprawę warunków zamieszkiwania, zobowiązane są do złożenia wniosku na odpowiednim formularzu pobranym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, dostępnym również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

2.     Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, wnioski o poprawę warunków zamieszkiwania, każdy łącznie z wymagalnymi załącznikami lub innymi dokumentami mogącymi mieć wpływ na opinię  Komisji Mieszkaniowej, składa się do Urzędu Miejskiego w Mosinie, w BOI, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

3.     Wnioski o przyznanie lokalu mieszkaniowego z zasobu Gminy Mosina, wnioski o poprawę warunków zamieszkania, projekty list osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane, opiniuje Komisja Mieszkaniowa, powołana w trybie określonym w § 12 niniejszej uchwały.

4.     Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Mieszkaniową, tworzą projekt listy osób zakwalifikowanych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego. Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej, w terminie do 15 listopada tego samego roku kalendarzowego, przedstawia projekt list do zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy Mosina.

5.     Projekt list Komisja sporządza do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

6.     Listy, wymienione w ust. 4, po zatwierdzeniu przez Burmistrza, podawane są do publicznej wiadomości, w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

7.     W terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, osoby, które zostały wpisane na listach wymieniowych w ust. 4, mają obowiązek złożenia ponownych, aktualnych  dokumentów, o których mowa w ust. 2, w BOI.

8.     Burmistrz przeprowadza weryfikacje złożonych wniosków, w terminie do 15 marca następnego roku kalendarzowego.  

 

 

§ 11.

 

1.     Burmistrz Gminy Mosiny sporządza ostatecznie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, corocznie, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, następujące rodzaje list:

a)     listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego,

b)     listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego,

c)     listę osób zakwalifikowanych do poprawy warunków zamieszkiwania.

2.     Projekty list, o których mowa w ust. 1, przygotowuje Komisja Mieszkaniowa na swych corocznych posiedzeniach.

3.     Listy osób, o których mowa w ust. 1 i 2, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie, na okres jednego miesiąca, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

4.     Oprócz rocznych list, Burmistrz może, w trakcie roku, sporządzać listy dodatkowe, jeżeli zaistnieją możliwości przydziału dodatkowych lokali, które są opiniowane przez Komisję Mieszkaniową.

5.     W przypadku znacznego opóźnienia w realizacji listy (list) przydziału lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, Burmistrz może odstąpić, po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, od sporządzenia listy (list) na dany rok.

 

 

§ 12.

 

Komisję Mieszkaniową powołuje, w drodze zarządzenia, Burmistrz Gminy, który jednocześnie określa jej skład osobowy, wyznacza Przewodniczącego oraz ustala regulamin.

 

 

Rozdział VII

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

 

 

§ 13.

 

1.     Burmistrz Gminy może zawrzeć umowę najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, jeżeli są jego dziećmi, rodzicami, osobami przysposobionymi lub innymi osobami, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

2.     Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, jest ustalenie, że wyżej wymienione osoby nie mogą przekwaterować się do innego miejsca zamieszkania z uwagi na to, że nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.

 

 

§ 14.

 

1.     W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do zawarcia umowy najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, Burmistrz Gminy lub osoba przez niego upoważniona, wzywa te osoby do opuszczenia i opróżnienia zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu i w tym celu wyznacza dodatkowy miesięczny termin na przekazanie lokalu.

2.     Po bezskutecznym upływie terminu, określonego w ust. 1, wszczyna się postępowanie sądowe o eksmisję.

 

 

§ 15.

 

1.     Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, obowiązane są do przekazania tego lokalu do dyspozycji wynajmującego.

2.     Burmistrz Gminy lub osoba  przez niego upoważniona, wzywa osoby, o których mowa w ust. 1, do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu i w tym celu wyznacza dodatkowy miesięczny termin na przekazanie lokalu.

3.     W wyjątkowych przypadkach Burmistrz Gminy lub osoba przez niego upoważniona, może wydłużyć termin na przekazanie lokalu na okres do 6-ciu miesięcy.

 

 


Rozdział VIII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

 

§ 16.

 

Lokale mieszkalne, o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2, mogą zostać oddane w najem osobom, które posiadają na utrzymaniu powyżej sześcioro dzieci w wieku do 18 roku życia, nawet wówczas, gdy nie osiągają dochodu w granicach określonych w § 3, § 4 i § 9 niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

 

§ 17.

 

1.     Burmistrz Gminy może ponownie zawrzeć umowę najmu z byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, uregulował w całości zaległości czynszowe lub uregulował w części zaległości czynszowe i zawarł ugodę odnośnie terminów spłaty pozostałej kwoty, bądź wykonał inne obciążające go obowiązki, stanowiące podstawę wypowiedzenia umowy najmu.

2.     Przepis ust. 1 stosuje się także wówczas, gdy po zakończeniu postępowania sądowego, strony zawarły porozumienie określające warunki i terminy wykonania obowiązków ciążących na byłym najemcy.

 


Uchwała nr LX/410/10 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR  LX/410/10

RADY MIEJSKIEJ W  MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Mosina.

 

 

         Na podstawie art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina na lata 2009-2013, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

  § 3.

 

Traci moc uchwała nr LIV/449/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie polityki czynszowej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

             

 

 

UZASADNIENIE

 

         Obowiązek uchwalenia 5-cioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina, wynika z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) i przewiduje uregulowanie całości zagadnień związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Mosina. Opracowanie programu niezbędne jest dla prowadzenia prawidłowej polityki remontowej dotyczącej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 100% własności gminy, jak i w budynkach stanowiących jedynie jej współwłasność – wspólnot mieszkaniowych. Ponadto wymagany jest dla prowadzenia prawidłowej polityki czynszowej dla najemców lokali gminnych.


Załącznik 

do uchwały nr LX/410/10

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 27 maja 2010r.

 

 

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MOSINA

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.     Niniejsza uchwała określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina na lata 2009-2013.

2.      Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)     „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm);

2)     lokalu – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina;

3)     lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², w  wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m², przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie;

4)     wynajmującym – należy przez to rozumieć Gminę Mosina;

5)     zarządzającym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które wyłonione w drodze zamówienia publicznego, zarządzają, w imieniu wynajmującego, częścią lub całością mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina;

6)     instalacji wodociągowej – należy rozumieć układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń służących do zaopatrywania budynków w zimną lub ciepłą wodę, w tym hydrofor oraz instalacje do ogrzewania wody znajdujące się w lokalu;

7)     instalacji kanalizacyjnej – należy przez to rozumieć układy połączonych przewodów wraz z urządzeniami, w tym zbiornik bezodpływowy wraz z przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki i wody opadowe;

8)     WC – należy przez to rozumieć przynależne do mieszkania pomieszczenie wyposażone w miskę ustępową. Dotyczy to również ustępu przynależnego do lokalu położonego poza lokalem;

9)     łazience – należy przez to rozumieć przynależne do mieszkania pomieszczenie, wyposażone w wannę lub kabinę natryskową oraz umywalkę. Jeżeli nie ma wydzielonego ustępu, wyposażenie obejmuje również miskę ustępową;

10) systemie grzewczym – należy przez to rozumieć wszelkie systemy dostarczania ciepła lub ogrzewania lokali, z wyłączenie pieców kaflowych wyposażonych w elektryczne elementy grzejne oraz pieców na paliwo stałe, znajdujących się w lokalu;

11) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym budynku robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym;

12) modernizacji – należy przez to rozumieć zakres robót budowlanych, polegających na wprowadzeniu nowych rozwiązań funkcjonalnych oraz materiałowych, których łączna wartość poszczególnych nakładów, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych przed datą rozpatrzenia wniosku o sprzedaż lokalu nie jest mniejsza, niż 30% aktualnej wartości odtworzenia budynku wyznaczonej na podstawie obowiązującego wskaźnika odtworzenia ustalonego w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

 

Rozdział  I

 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

 

§ 2.

 

1.     Realizując obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, za uzasadnione uznaje się podjęcie działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dlatego też zakłada się, że w okresie objętym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina – w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych – następować będą zmiany w liczbie lokali tworzących ten zasób, przede wszystkim poprzez zwiększenie zasobu lokali socjalnych.

2.     Gmina Mosina utrzymuje swój zasób mieszkaniowy na takim poziomie, aby umożliwiał tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, przeznaczając lokale mieszkalne lub socjalne dla osób ubiegających się o najem z zasobu Gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania tym zasobem, oczekują na najem lokalu w oparciu o prawomocny wyrok sądu lub nabyły uprawnienie do otrzymania lokalu zamiennego w oparciu o odrębne przepisy.

3.     Mając na względzie ograniczone możliwości finansowe gminy, umożliwiające realizację nowego budownictwa mieszkaniowego oraz większą liczbę osób oczekujących pomocy gminy poprzez oddanie w najem lokalu mieszkaniowego, przyjmuje się zasadę, iż w pierwszej kolejności realizowane będą zadania wynikające dla gminy wprost z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dotyczące zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych.

4.     Aktualną wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina przedstawia tabela nr 1, plan inwestycji zmierzający do powiększenia tego zasobu przedstawia tabela nr 2.

5.     Powiększenie zasobu mieszkaniowego i zasobu lokali socjalnych w kolejnych pięciu latach, może być realizowane w szczególności przez:

1)     nowe budownictwo realizowane w ramach własnych środków finansowych, partnerstwa publiczno-prywatnego lub towarzystwa budownictwa społecznego;

2)     adaptacje budynków komunalnych i powierzchni niemieszkalnych (np. strychów, pralni, pomieszczeń niemieszkalnych itp.) na lokale komunalne i socjalne;

3)      partycypację w Towarzystwie Budownictwa Społecznego;

4)      przekwalifikowanie lokali mieszkalnych na lokale socjalne;

5)     pozyskiwanie budynków lub lokali na podstawie obowiązujących przepisów, celem adaptacji na lokale mieszkalne i socjalne.

6.     W celu skuteczniejszej realizacji zadań, o których mowa w programie, a których celem jest tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dopuszcza się możliwość wynajmowania lokali od innych właścicieli lokali i podnajmowania osobom trzecim, w tym również dla realizacji prawomocnych wyroków sądowych według zasad określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

Rozdział II

 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

 

§ 3.

 

1.     Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynku są między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachu, sposób utrzymania budynków i sposób ich użytkowania, a przede wszystkim wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie koniecznych remontów i napraw.

2.     Znajomość stanu technicznego własnych zasobów mieszkaniowych i systematyczne szacowanie stopnia zużycia budynków, pozwala na racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych oraz prawidłowe zarządzanie substancją mieszkaniową.

3.     Mając na uwadze zapisy ust. 1 i 2, za uzasadnione i konieczne uznaje się przeprowadzenie, w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy Mosina, inwestycji i remontów w takim zakresie, aby ze względu na ich stan techniczny, nieruchomości te mogły, w okresie obowiązywania niniejszego programu, osiągnąć jak najlepszy stan techniczny. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina.

4.     Obecny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina przedstawia tabela nr 3.

5.     Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów nieruchomości będzie w pierwszej kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia oraz konstrukcji technicznej budynku, a w dalszej kolejności działania podnoszące standard zamieszkania (modernizacja budynków).

6.     Za cel polityki remontowej nieruchomości przyjmuje się:

1)     doprowadzenie do wyrównania stanów technicznych wszystkich budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, poprzez przyjęcie zasady, iż nakłady na remonty pozwolą na utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym, a budynki będą posiadać sprawnie działające instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, bezpieczną instalację elektryczną odpowiadającą obecnym wymogom technicznym oraz niskie zużycie ciepła, będące wynikiem dokonanej termorenowacji (ocieplenia) budynku;

2)     określenie priorytetowych kierunków w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu gminy, zmierzających do stałego podnoszenia nakładów finansowych na remonty, które pozwolą uniknąć wydawania środków finansowych na usuwanie stanów awaryjnych, w celu podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie kolejności wykonywania robót, ich celowości oraz przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

7.     Przyjmuje się zasadę, iż potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących własność i współwłasność gminy, na każdy rok kalendarzowy określane będą w oparciu o przeglądy stanu technicznego budynków tak, aby środki finansowe niezbędne dla realizacji konkretnych – najpilniejszych działań, mogły zostać zabezpieczone w budżecie Gminy na kolejny rok.

8.     Analizę potrzeb w zakresie nakładów inwestycyjnych i remontowych wynikających ze stanu technicznego budynków, z podziałem na nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Mosina, także w odniesieniu do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – przedstawia tabela nr 4.

 

 

Rozdział III

 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach oraz wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

 

§ 4.

 

1.     Finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących własność i współwłasność gminy, odbywać się będzie z przychodów własnych podmiotu zarządzającego zasobem oraz ze środków ujętych w budżecie gminy, w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

2.     Środki pieniężne na finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości, będą środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

1)      z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe;

2)      z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i powierzchni użytkowych;

3)      z budżetu gminy;

4)      dotacje z budżetu państwa;

5)      dotacje z Unii Europejskiej, pozyskiwane w ramach programów;

6)      z innych źródeł finansowania, przewidzianych przepisami prawa.

3.     Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej, w okresie obowiązywania programu, będzie wprowadzenie równoważącej się struktury przychodów (dochodów) i kosztów (wydatków).

4.     Partycypacja Gminy Mosina w remontach nieruchomości stanowiących jej współwłasność, odbywać się będzie w zakresie określonym uchwałami wspólnot mieszkaniowych, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości.

 

 

§ 5.

 

1.     Dla osiągnięcia celów, określonych w niniejszym programie, zmierzających między innymi do posiadania dostatecznej ilości lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz właściwego standardu posiadanego zasobu mieszkaniowego, zakłada się stały i systematyczny wzrost wydatków na ten cel. Propozycje potrzeb w tym zakresie przedstawia tabela nr 5.

2.     Przewiduje się, iż wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy będą wzrastały, zgodnie ze wzrostem stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy, która powinna kształtować się na poziomie umożliwiającym finansowanie zadań związanych z utrzymaniem tego zasobu w stanie nie pogorszonym – a dodatkowo będą pokrywane ze środków finansowych, przewidzianych w budżecie gminy na ten cel.

3.     Zakładane przychody z najmu lokali mieszkalnych, koszty utrzymania i remontów lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, w kolejnych latach obowiązywania programu, przy założeniu braku zaległości czynszowych oraz z ich uwzględnieniem, obrazuje tabela nr 6 i tabela nr 6.1.

 

 

Rozdział IV

 

Planowana sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina

 

§ 6.

 

1.     Dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz według zasad określonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie.

2.     Celem sprzedaży lokali mieszkalnych powinno być:

1)     pozyskiwanie środków na nowe budownictwo i inne cele inwestycyjne w posiadanych zasobach;

2)     racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, poprzez żądanie od nabywcy, w przypadku zbycia lokalu – zwrotu udzielonej bonifikaty, w przypadkach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

3.     Lokale mieszkalne sprzedawane są ich najemcom, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.

4.     Wyłącza się ze sprzedaży na rzecz najemców:

1)     lokale socjalne i budynki z lokalami o standardzie lokali socjalnych, które po zwolnieniu ich przez dotychczasowych najemców, przeznaczane będą na lokale socjalne;

2)      lokale, których najemcy zalegają z opłatą czynszu;

3)     położone w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, barakach, budynkach szkół i przedszkoli oraz w budynkach zajmowanych przez inne jednostki organizacyjne;

4)     inne, położone w budynkach, w stosunku do których, ze względu na szczególne okoliczności, Burmistrz Gminy Mosina postanowi o ich wyłączeniu ze sprzedaży.

5.     Burmistrz Gmina Mosina może również odmówić sprzedaży lokali w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku, gdy sprzedaż lokalu sprzeczna będzie z interesem gminy.

6.     Przyjmuje się zasadę, iż przedmiotem zbycia mogą być wyłącznie lokale mieszkalne, które Gmina Mosina przeznacza do zbycia, w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miejskiej.

 


Rozdział V

 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina w kolejnych latach

 

§ 7.

 

1.     Zarządzanie lokalami i nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, definiuje się jako podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności:

1)     zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości;

2)     zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3)     zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;

4)     bieżące administrowanie nieruchomością;

5)     utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem;

6)     uzasadnione inwestowanie w tę nieruchomość.

2.     Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina, wykonuje Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, działający w formie zakładu budżetowego.

3.     Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Mosina prowadzone jest w sposób bezpośredni, który jest możliwy jedynie przy nadzorze prowadzonym przez gminę.

4.     Zakład Usług Komunalnych zarządza (administruje) w imieniu gminy zasobem Gminy Mosina oraz współpracuje z innymi podmiotami, prowadzącymi zarządzanie lokalami mieszkalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

5.     Zakłada się, iż w okresie obowiązywania niniejszego programu, mogą zostać podjęte działania zmierzające do opracowania ewentualnych zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, których celem będzie poprawa efektywności świadczonych usług.

 

 

Rozdział VI

 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

 

§ 8.

 

1.     W celu prowadzenia właściwej gospodarki lokalami mieszkalnymi, należytego utrzymania technicznego budynków mieszkalnych, podniesienia standardu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, a w efekcie poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych, przyjmuje się do realizacji zasady polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, wynikające z niniejszego programu.

2.     Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym remonty, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną oraz opłaty publiczno – prawne.

3.     Najemca, oprócz czynszu, jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania, a niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych, w przypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej odrębnej umowy na te usługi.

 

 

§ 9.

 

Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina ustala się następujące rodzaje czynszów:

1)     czynsz za lokale mieszkalne,

2)     czynsz za lokale socjalne.

 

 

§ 10.

 

Miesięczne stawki czynszu najmu 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego  ustala Burmistrz Gminy Mosina w drodze zarządzenia, z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

 

 

§ 11.

        

Zakłada się, że w celu prawidłowej realizacji założeń wynikających z niniejszego programu, stawka bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych powinna wzrastać systematycznie co roku.

 

 

§ 12.

 

1.     Oceny stanu technicznego budynków będą sporządzane w każdym roku kalendarzowym, w oparciu o przepisy ustawy – Prawo budowlane.

2.     Za sporządzenie oceny stanu technicznego odpowiedzialny jest zarządca (administrator) budynku.

 

 

§ 13.

 

1.     Wysokość czynszu dla danego lokalu określa się  na podstawie stawki bazowej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu i czynników obniżających wartość użytkową lokalu.

2.     Bazową stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu stanowi stawka ustalona dla standardowego lokalu.

3.     Poprzez standardowy lokal, o którym mowa w ust. 2, rozumie się samodzielny lokal z kuchnią, łazienką lub ustępem, wyposażony w instalacje techniczne: system grzewczy, wodociągową, kanalizacyjną i gazową albo instalację elektryczną trójfazową.

4.     Ustala się czynniki obniżające wartość użytkową lokalu, mające wpływ na wysokość stawki czynszowej:

     czynniki główne:

1)     mieszkanie bez systemu grzewczego                (-) 10 %

2)     mieszkanie bez łazienki                                                 (-) 10 %

3)     mieszkanie bez WC                                                      (-) 10 %

4)     mieszkanie bez kuchni                                                (-)   6 %

          lub z kuchnią bez naturalnego oświetlenia 

     czynniki dodatkowe:

1)     mieszkanie w budynku substandardowym      (-) 10 %

2)     mieszkanie w suterenie                                             (-) 10 %

5.     Z tytułu głównych czynników, obniżka czynszu może nastąpić tylko z powodu dwóch czynników.

6.     Z tytułu dodatkowych czynników, obniżka czynszu może nastąpić tylko z powodu jednego czynnika.

7.     Określenie stawki czynszu dla danego lokalu polega na zsumowaniu wartości procentowej czynników obniżających wartość użytkową lokalu w stosunku do stawki bazowej.

8.     Przez budynek substandardowy należy rozumieć budynek, w stosunku do którego organ nadzoru budowlanego wydał decyzję o opróżnieniu, wyłączeniu z użytkowania lub rozbiórce.

9.     Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu nie dotyczą lokali socjalnych.

10. Dla lokali mieszkalnych położonych na terenie wsi, stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, obniża się o 10 %.

 

 

§ 14.

 

1.     Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Mosina.

2.     Stawka czynszu za lokale wolne, o powierzchni przekraczającej 80 m², ustalana jest  na podstawie zapisów § 13 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż lokal ten zostanie wynajęty rodzinom wielodzietnym, uprawnionym do uzyskania lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.

3.     Za pomieszczenia, które nie są zaliczane, w rozumieniu ustawy, do powierzchni użytkowej lokalu, wynajęte dodatkowo, jako pomieszczenie z przeznaczeniem na cele gospodarcze służące temu lokalowi, najemca opłaca czynsz najmu odpowiadający wysokości stawki należnej za dany lokal.

4.     W przypadku samowolnego zajęcia lokalu, wynajmujący występuje z powództwem do sądu o nakazanie eksmisji. Do czasu opróżnienia lokalu, nalicza się odszkodowanie w wysokości czynszu, jaki wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu, jednakże nie więcej niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu.

 

 

§ 15.

 

Czynsz najmu dla lokali wolnych prawnie, przekazanych przez najemcę wynajmującemu, a oddawanych ponownie w najem oraz zasiedlanych po raz pierwszy, może zostać ustalony w wysokości do 3 % wartości odtworzeniowej budynku.

 

 

§ 16.

 

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić tylko z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 17.

 

Czynsz najmu i inne opłaty, w tym niezależne, za lokale wymienione w § 9, § 14 ust. 3 płacone są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, na wskazany przez wynajmującego rachunek, za wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustalą zmianę terminu lub formę zapłaty.

 

 

§ 18.

 

1.     Ustala się, iż z wnioskiem o obniżkę stawki bazowej czynszu, mogą występować najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, w przypadku, gdy stawka czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie co najmniej 3 % wartości odtworzeniowej budynku.

2.     Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do złożenia stosownego wniosku o jej przyznanie. Obniżka czynszu udzielona może zostać najemcy, który spełni kryteria dochodowe, uzasadniające zastosowanie obniżki czynszu, przewidziane w odrębnej uchwale, przyjętej w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

Rozdział VII

 

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina.

 

§ 19.

 

1.     W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina, planuje się w okresie obowiązywania niniejszego programu:

1)     skuteczną realizację przyjętej w programie polityki czynszowej, polegającą na systematycznej zmianie wysokości czynszu, umożliwiającej zwiększenie nakładów finansowych na remonty nieruchomości, w wysokości nie mniejszej, niż szacowanej w programie;

2)     opracowanie przez zarządzającego gminnym zasobem, krótkoterminowych, rocznych programów w zakresie polityki remontowej mieszkaniowego zasobu gminy, umożliwiających skuteczniejszą realizację programu;

3)     weryfikację umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe;

4)     wdrażanie systemu wielopłaszczyznowej zamiany lokali mieszkalnych, służącej do realizacji celów, jakimi są:

a)     racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów lokali mieszkalnych, poprzez dostarczanie lokali zamiennych najemcy, w każdym przypadku, gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania;

b)     likwidacja dysproporcji między powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobu komunalnego, ilością osób w nich zamieszkałych a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu (czynsz, opłaty niezależne), również w ramach zamian lokali pomiędzy kontrahentami, za uregulowaniem zaległości czynszowych lub ich części;

5)     podjęcie działań zmierzających do zwalniania lokali wyodrębnionych z mieszkaniowego zasobu gminy jako lokale socjalne, a zajmowanych jeszcze przez osoby o wyższym dochodzie, poprzez proponowanie im innych lokali o lepszym standardzie, w celu powiększenia zasobu lokali socjalnych;

6)     monitorowanie potrzeb lokalowych mieszkańców, w związku z wypowiadaniem umów najmu lokali mieszkalnych w świetle art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

7)     pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budownictwo socjalne;

8)      przekwalifikowanie lokali mieszkalnych o niskim standardzie na lokale socjalne;

9)     adaptacje budynków niemieszkalnych na lokale socjalne.

2.     W celu pozyskania dodatkowych lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina:

1)     dopuszcza się wynajem lokali mieszkalnych i ich nabywanie na własność od różnych podmiotów dysponujących mieszkaniami, w tym od właścicieli mieszkań na rynku wtórnym, od spółdzielni mieszkaniowych;

2)     nabywanie budynków mieszkalnych, wykończonych lub będących w trakcie realizacji;

3)     przeznaczenie terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe przez różne podmioty gospodarcze;

4)     rozbudowę, nadbudowę i przebudowę na cele mieszkalne pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach stanowiących własność gminy i własność wspólnot mieszkaniowych za ich zgodą;

5)     dopuszcza się partycypację w Towarzystwie Budownictwa Społecznego;

6)     zapewnienie rezerwy terenowej dla nowego budownictwa;

7)      inwestowanie w uzbrojenie terenów przeznaczanych pod budownictwo mieszkaniowe.

Załącznik do załącznika do uchwały nr LX/410/10-tabela nr 1.pdf

Załącznik do załącznika do uchwały nr LX/410/10-tabela nr 2.pdf

Załącznik do załącznika do uchwały nr LX/410/10-tabela nr 3.pdf

Załącznik do załącznika do uchwały nr LX/410/10-tabela nr 4.pdf

Załącznik do załącznika do uchwały nr LX/410/10-tabela nr 5.pdf

Załącznik do załącznika do uchwały nr LX/410/10-tabela nr 6.pdf

Załącznik do załącznika do uchwały nr LX/410/10-tabela nr 6.1.pdf


Uchwała nr LX/409/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek),

UCHWAŁA NR LX/409/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo, Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo, Gmina Mosina.

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru, objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. przebiegu magistrali wodociągowej.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo, Gmina Mosina.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r., na terenie gminy dopuszcza się, przy uwzględnieniu ograniczeń przyrodniczych wynikających z przyjętych dokumentów oraz przepisów odrębnych, lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, związanych z obsługą zabudowy, a w szczególności budowę magistrali wodociągowej przebiegającej od magistrali „wschodniej”, poprowadzonej przez teren Rogalinka i Sasinowa w kierunku Kórnika i umożliwiającej docelowe podłączenie do wyżej wymienionej magistrali wsi Rogalin, Rogalinek, Świątniki, Radzewice i Mieczewo.

Jak wynika z powyższego, przedmiotowa magistrala wodociągowa przebiegać ma od tzw. magistrali „wschodniej” poprzez tereny wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo w kierunku Kórnika. Przedmiotowa magistrala jest niezbędna dla docelowego zapewnienia zaopatrzenia w wodę wsi położonych w sąsiedztwie magistrali, tj. wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo. Zaopatrzenie w wodę wyżej wymienionych wsi jest o tyle istotne, że obecne zaopatrzenie z ujęcia wody w Rogalinie jest już niewystarczające.

Podkreślenia wymaga, iż planowana magistrala wodociągowa przebiega w części przez tereny leśne. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby, a pozostałych gruntów leśnych – zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Z przywołanego przepisu wynika, że grunt leśny każdorazowo wymaga zgody na zmianę przeznaczenie na cele nieleśne. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, przeznaczenie na cele nieleśne dokonuje się tylko i wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Stąd też, ze względu na przebieg magistrali przez grunty leśne i konieczność uzyskania zgody odpowiednich organów, a także w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę wsi Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo, konieczne jest opracowanie wyżej wymienionego planu miejscowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/409/10.jpg

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/409/10.jpg

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/409/10.jpg

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/409/10.jpg

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/409/10.jpg


Uchwała nr LX/408/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Nowinki.

UCHWAŁA NR LX/408/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Nowinki.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmujących obszar usytuowany między ulicą Wierzbową wraz z tą ulicą, torami linii kolejowej E – 59 Wrocław - Poznań oraz rowem melioracyjnym.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru, objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


U Z A S A D N I E N I E

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy ulicą Wierzbową wraz z tą ulicą, torami linii kolejowej E – 59 Wrocław - Poznań oraz rowem melioracyjnym.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjętego uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r., dla przedmiotowego obszaru wyznaczono następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:

1)     tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem E2_M na rysunku studium, na których dopuszcza się:

-  lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

-  lokalizowanie usług podstawowych, przy czym usługi powinny być grupowane wzdłuż ważniejszych ulic lub wokół placów, a powierzchnia terenu przeznaczona pod funkcje usługowe nie może być większa niż 20 % powierzchni jednostki bilansowej oraz ustala się tworzenie, zachowanie i pielęgnację terenów zieleni ogólnodostępnej w postaci placów, skwerów i zieleńców oraz zieleni w pasach drogowych, przy czym łączna powierzchnia zieleni ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 20 % powierzchni jednostki bilansowej;

2)     tereny zabudowy techniczno–produkcyjnej, oznaczone symbolem E2_G, na których dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych, związanych z działalnością gospodarczą i usługami.

Zaznaczenia wymaga, iż część tego terenu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki, obejmującym obszar działek o nr ewid. 7/4 do 7/34 i część działki o nr ewid. 7/35, przyjętym uchwałą nr XII/93/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 156, poz. 2940). Przedmiotowy plan miejscowy opracowany został na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

Stąd też celem opracowania niniejszego planu miejscowego jest:

1)     uregulowanie występujących na tym obszarze parametrów dróg, a w szczególności ul. Krótkiej oraz drogi składającej się z działek o nr ewid. 37, 39, obręb Nowinki;

2)     wyznaczenie nowych terenów prowadzenia działalności gospodarczej wzdłuż torów linii kolejowej E – 59 Wrocław - Poznań;

3)     aktualizacja wyżej wymienionego planu miejscowego i dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów prawnych;

4)     wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Załącznik do uchwały nr LX/408/10.jpg 


Uchwała nr LX/407/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięci

UCHWAŁA NR LX/407/10

Rady MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie, zwany dalej planem.

 

 

§ 2.

 

Plan obejmuje obszar, którego granice określono na rysunku planu.

 

 

§ 3.

 

Integralną część uchwały stanowią:

1)      rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie, opracowany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1;

2)      rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3)      rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

 

 

Dział I

Przepisy ogólne

 

§ 4.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      akcencie przestrzennym – należy przez to rozumieć obiekty wyróżniające się w otoczeniu formą, w tym pomniki, podkreślające kompozycję urbanistyczną;

2)      dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o spadku do 10º, ze ścianami attykowymi ze wszystkich stron budynku, wyprowadzonymi ponad najwyższy punkt połaci dachu;

3)      dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych 35º do 45º;

4)      dachu mansardowym – należy przez to rozumieć dach łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie połaci dachowych o kątach nachylenia: połaci dolnej 58°-62°, połaci górnej 28°-32°;

5)      dominancie urbanistycznej – należy przez to rozumieć budynek, bądź część budynku, wyróżniający się w otoczeniu formą i wysokością, podkreślający kompozycję urbanistyczną i ułatwiający orientację w terenie;

6)      tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, turystycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, numerem posesji, z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

7)      nieprzekraczalnej linii zabudowynależy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;

8)      obiektach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obiekty i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne oraz elektroenergetyczne;

9)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której muszą się znajdować ściany frontowe budynków; przy czym dla budynków gospodarczych i garaży, obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;

10)  ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30 %;

11)  pierzei – należy przez to rozumieć zabudowę zwartą, w miejscu oznaczonym na rysunku symbolem, wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, gdzie muszą się znajdować ściany frontowe budynków;

12)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy nadziemnych zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym;

13)  reklamie – należy przez to rozumieć nośniki informacji wizualnej na temat towarów i usług, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, z wyłączeniem elementów o powierzchni do 1 m2 nie związanych trwale z gruntem lub budynkiem;

14)  rysunku – należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 3 pkt 1;

15)  stacjach bazowych telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekty radiokomunikacyjne, składające się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawu anten;

16)  szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, w formie płaskich elementów, takie jak tablice i panele świetlne, przylegających do elewacji, niebędące urządzeniami reklamowymi ani tablicami informacyjnymi;

17)  terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku liniami rozgraniczającymi;

18)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

19)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

 

Dział II

Przepisy szczegółowe

 

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

 

§ 5.

 

Granica obszaru, objętego planem miejscowym, stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

 

 

§ 6.

 

Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)     tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;

2)     tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

3)     tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami 1U, 2U, 3U i 4U;

4)     teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;

5)     tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D;

6)     tereny dróg wewnętrznych, placów i parkingów, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW i 3KDW.

 

 

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

§ 7.

 

1.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się lokalizowanie:

1)    budynków i budowli o określonych w planie parametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2)    urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi na terenie;

3)    placów i miejsc postojowych, dojść i dojazdów;

4)    obiektów małej architektury;

5)    ścieżek pieszych i rowerowych;

6)    urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

7)    placów zabaw;

8)    szyldów i tablic informacyjnych, wyłącznie w kondygnacji parteru;

9)    ogrodzeń ażurowych.

2.     Dopuszcza się zachowanie istniejących w chwili uchwalenia niniejszego planu budynków, ich funkcji, lokalizacji względem linii zabudowy, wysokości oraz geometrii i rodzajów dachów. W przypadku rozbudowy oraz przebudowy dopuszcza się:

1)     zachowanie funkcji, wysokości, geometrii i rodzajów dachów lub zmianę, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;

2)     rozbudowę istniejących poza liniami zabudowy budynków, zgodnie z tymi liniami oraz z pozostałymi ustaleniami niniejszego planu.

3.      Zakazuje się lokalizowania:

1)    bram garażowych w budynkach wzdłuż obowiązującej linii zabudowy w parterach budynków, na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW; przy czym nie dotyczy to zjazdów do garaży podziemnych;

2)    stacji bazowych telefonii komórkowej;

3)    ogrodzeń z pełnych i ażurowych prefabrykowanych elementów betonowych;

4)    reklam za wyjątkiem terenu 4U;

5)    obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy.

4.     Okapy i gzymsy mogą wykraczać poza obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy o nie więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, wykusze, tarasy: wyłącznie na kondygnacjach wyższych niż parter – o nie więcej niż 1,3 m.

 

 

§ 8.

 

1.      Na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN dopuszcza się lokalizowanie:

1)     budynków mieszkalnych wolnostojących i budynków garażowych;

2)     wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

3)     jednego wjazdu na działkę budowlaną.

2.      Dopuszcza się adaptację:

1)    istniejących poza liniami zabudowy budynków mieszkalnych, oznaczonych symbolem na rysunku, ich remonty i rozbudowę pod warunkiem spełnienia pozostałych ustaleń planu;

2)    istniejących obiektów budowlanych i lokali usługowych; dopuszcza się ich rozbudowę zgodnie z § 7 ust. 2.

 

 

§ 9.

 

1.      Na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW dopuszcza się lokalizowanie:

 1)    budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

 2)    budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach lub na dwóch pierwszych kondygnacjach;

3)    budynków lub budowli bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, pod warunkiem uwzględnienia przepisów odrębnych oraz zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i innymi ustaleniami niniejszej uchwały;

4)    przejazdów bramnych w pierzejach;

5)    więcej niż jednego budynku na działce budowlanej;

6)    podcieni w parterach budynków.

2.      Ustala się lokalizowanie:

1)    pasa zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej 5,0 m wzdłuż granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)    poziomu posadzki parteru do 15 cm ponad poziomem chodnika;

3)    pierzei, zgodnie z rysunkiem;

4)    dominanty w miejscu oznaczonym symbolem na rysunku;

5)    podcieni w parterach budynków na terenie 3MW wzdłuż dłuższych pierzei;

6)    ścięcia narożnego w kondygnacji parteru, zgodnie z rysunkiem, na terenie 1MW.

 

 

§ 10.

 

Na terenach 1U, 2U i 3U dopuszcza się:

1)    lokalizowanie budynków użyteczności publicznej;

2)    zachowanie i lokalizowanie obiektów straży pożarnej;

3)    zachowanie istniejących budynków mieszkalnych lub mieszkań w budynkach usługowych;

4)    adaptację istniejących poza liniami zabudowy budynków, oznaczonych symbolem na rysunku, ich remonty i rozbudowę pod warunkiem spełnienia pozostałych ustaleń planu;

5)    rozbudowę, przebudowę istniejących budynków usługowych i mieszkalnych, zgodnie z § 7 ust. 2.

 

 

§ 11.

 

1.      Na terenie 4U dopuszcza się lokalizowanie:

1)     budynków usługowych;

2)     więcej niż jednego budynku na działce budowlanej;

3)     lokalizowanie reklam.

2.      Dopuszcza się:

1)     zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej w budynku, oznaczonym symbolem A na rysunku;

2)    adaptację budynku lub jego części, oznaczonego symbolem B na rysunku, na funkcje mieszkaniową wielorodzinną lub zamieszkania zbiorowego.

 

 

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

§ 12.

 

1.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)    segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)    ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi – zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)    zachowanie, określonych w przepisach odrębnych, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;

4)    zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo–usługowych na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

5)    zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży na terenach, oznaczonych na rysunku symbolami 2U, jeżeli funkcja lokalizowanych tam budynków użyteczności publicznej będzie tego wymagała;

6)    zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub jak terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w przypadku zachowania lub adaptacji na funkcję mieszkaniową, zgodnie z zapisami uchwały, budynków oznaczonych na rysunku symbolami A i B, na terenie 4U.

2.     Dopuszcza się wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas robót budowlanych na obszarze planu lub ich usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

§ 13.

 

Ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi i ziemnymi, jeżeli jest on wymagany przepisami odrębnymi.

 

 

Rozdział 5

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

 

§ 14.

 

1.      Na terenach 1MN i 2MN ustala się:

1)    powierzchnię zabudowy nie więcej niż 20 % powierzchni działki budowlanej i nie więcej niż 250 m²;

2)    powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniej niż 50 % powierzchni działki budowlanej;

3)    wysokość budynku mieszkalnego i usługowego:

a)      nie większa niż 10,0 m z dachami stromymi;

b)      nie większa niż 7,5 m z dachami płaskimi;

4)    wysokość budynku garażowego – nie większa niż 4,5m;

5)    dachy płaskie lub strome na terenach 1MN, 2MN i 4MN;

6)    dachy płaskie na terenie 3MN;

7)    powierzchnię działki budowlanej – nie mniejszą niż 500 m2, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

8)    lokalizację miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny.

2.      Dopuszcza się:

1)     wydzielenia działek związanych z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji;

2)     adaptację istniejących dachów stromych.

3.     Ustala się dostęp z przyległych dróg publicznych, z zastrzeżeniem, że zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z ul. Wawrzyniaka.

 

        

§ 15.

 

1.      Na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW ustala się:

1)    powierzchnię zabudowy:

a)     nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej na terenach 1MW i 4MW, przy czym na działkach ze skrajnymi segmentami pierzei dopuszcza się przekroczenie powierzchni zabudowy do 10 %;

b)     nie więcej niż 70 % powierzchni działki budowlanej na terenie 2MW;

c)     i 100% powierzchni terenu pomiędzy liniami zabudowy na terenie 3MW;

2)    powierzchnię zabudowy dominanty nie więcej niż 100 m²;

3)    głębokość podcieni na terenie 3MW wzdłuż dłuższych pierzei nie mniejsza niż 4,0 m;

4)    powierzchnię terenu biologicznie czynną:

a)       nie mniej niż 20 % powierzchni działki budowlanej na terenach 1MW i 4MW;

b)      nie mniej niż 10 % powierzchni działki budowlanej na terenach 2MW;

5)    wysokość budynków w pierzei:

a)     12,0 m do 14,0 m, i nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne na terenach 1MW, 2MW4MW;

b)     3 kondygnacje nadziemne i nie większą niż 12,0 m na terenie 3MW;

6)     wysokość pozostałych budynków – do 14,0 m i nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne;

7)     wysokość dominanty – 15,0 m do 17,0 m i nie większą niż 5 kondygnacji nadziemnych;

8)     dachy płaskie lub dachy mansardowe dla budynków 3-kondygnacyjnych i dachy mansardowe dla budynków 4-kondygnacyjnych;

9)     lokalizację miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a)      2 miejsca na 3 lokale mieszkalne i 2 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów i lokali usługowych na terenach 1MW, 3MW4MW;

b)     1 miejsce na 1 lokal mieszkalny i 2 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów i lokali usługowych na terenie 3MW.

2.     Ustala się dostęp do terenów:

1)     z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych;

2)     dla nieruchomości o nr ewid. 1924, z drogi publicznej 1KD-D poprzez teren 1KDW.

3.     Zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z ul. Śremskiej.

 

        

§ 16.

 

1.      Na terenach 1U, 2U, 3U i 4U ustala się:

1)     powierzchnię zabudowy nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

2)     powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniej niż 20 % powierzchni działki budowlanej;

3)     wysokość budynków – nie większą niż 12,0 m i nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne;

4)     dachy płaskie, przy czym dopuszcza się adaptację istniejących budynków z dachami stromymi, zgodnie z § 7 ust. 2;

5)    lokalizację miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny i 2 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych na terenie 4U;

6)    lokalizację miejsc postojowych w ilości niezbędnej dla zabezpieczenia własnych potrzeb, jednak nie mniejszej niż 2 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów i lokali usługowych na terenie 1U.

2.      Ustala się dostęp do terenów:

1)      z przyległych dróg publicznych;

2)      dla nieruchomości o nr ewid. 1926, z drogi publicznej 1KD-D poprzez teren 1KDW.

3.      Zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z ul. Śremskiej.

 

 

§ 17.

 

Na terenach ZP ustala się:

1)     powierzchnię utwardzoną – nie więcej niż 10 % powierzchni terenu;

2)     powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniej niż 80 % powierzchni terenu;

3)     realizację obiektów małej architektury oraz placów zabaw.

 

 

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

 

§ 18.

      

Ustala się uwzględnienie ograniczeń wynikających z położenia całego obszaru planu na terenie strefy zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Poznania w rejonie Mosina-Krajkowo.

 

 

Rozdział 7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

§ 19.

     

1.     W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1)    zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2)    odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej;

3)    do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, oczyszczanie ścieków  w postaci wód opadowych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do ziemi lub do wód, do jakości wymaganej w przepisach odrębnych, w przypadkach określonych przepisami odrębnymi, w szczególności z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha oraz terenów składowych;

4)    odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;

5)    odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, a w przypadku, gdy ścieki te przekraczają normatywne wartości dla ścieków komunalnych, lokalizację urządzeń podczyszczających na terenie działki;

6)    zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

7)    zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

8)    zaopatrzenie w ciepło w nowoprojektowanych obiektach budowlanych z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych, w tym paliw płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych źródeł energii;

9)    powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

2.      Dopuszcza się:

1)    roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej;

2)    lokalizowanie: sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej i innych obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.      Zakazuje się lokalizowania nowych napowietrznych obiektów infrastruktury technicznej.

 

 

§ 20.

    

1.     W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji, dla wyznaczonych na rysunku liniami rozgraniczającymi terenów, oznaczonych symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD‑D, 1KDW, 2KDW i 3KDW, ustala się:

1)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)    klasę terenów dróg 1KD-D, 2KD-D, 3KD‑D dojazdową;

3)    zagospodarowanie pasa drogowego:

a)     terenu 1KD-D – przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu i dwustronnymi chodnikami oraz miejscami postojowymi;

b)     terenu 2KD-D – przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu i co najmniej jednostronnym chodnikiem oraz miejscami postojowymi, z zastrzeżeniem odcinka stanowiącego poszerzenie ul. Kolejowej, który należy zintegrować z przyległą drogą;

c)     terenu 3KD‑D na zasadzie integracji z przyległymi drogami publicznymi;

d)     terenu 1KDW w formie placu z miejscami postojowymi;

e)     terenu 2KDW – przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu i dwustronnymi chodnikami oraz miejscami postojowymi;

f)       terenu 3KDW – w formie pieszo-jezdni z wydzielonymi miejscami postojowymi, z dopuszczeniem podziału na jezdnie i chodniki;

4)    parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

5)    zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni oraz chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 6);

6)    zakazuje się lokalizacji zjazdu na drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 3KDW z ul. Śremskiej;

7)    zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasów drogowych zielenią.

2.      Dopuszcza się lokalizację:

1)    zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu;

2)    zieleni wysokiej pod warunkiem, że nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami planu;

3)    dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, w tym związanych z prowadzeniem komunikacji zbiorowej.

3.      Zakazuje się lokalizowania:

1)    budynków oraz tymczasowych obiektów budowlanych;

2)    urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji miejskiej;

3)    ramp, schodów i pochylni obsługujących obiekty zlokalizowane poza terenem drogi.

 

 

Rozdział 8

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

§ 21.

 

Zakazuje się  tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

 

 

Rozdział 9

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

 

§ 22.

 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30 %.

 

  

Rozdział 10

Przepisy końcowe

 

§ 23.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 24.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Uchwałą nr XLII/346/05 z dnia 2 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Mosinie, obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową.

Przedmiotowy obszar położony jest w centralnej części miasta Mosina, pomiędzy drogami powiatowymi, tj. ul. Wawrzyniaka i ul. Śremska oraz ulicami gminnymi, tj. ul. Dworcową i ul. Kolejową. Obszar objęty projektem planu miejscowego jest częściowo zabudowany. Zabudowa ukształtowała się wzdłuż istniejących ulic, natomiast środek tego obszaru, ze względu na brak właściwej obsługi komunikacyjnej, pozostaje niezagospodarowany.
W części zabudowanej tego obszaru występuje charakterystyczne dla centrum miasta, przenikanie się funkcji mieszkaniowej oraz usługowej. Na tym obszarze występują obiekty istotne dla mieszkańców miasta i gminy: ośrodek kultury, ośrodek zdrowia, bank. W sąsiedztwie przedmiotowego obszaru występuje dworzec kolejowy, przystanki autobusowe, apteka, pawilon spożywczy.

Procedura sporządzania projektu planu przeprowadzona została w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W toku wyżej wymienionej procedury planistycznej Burmistrz Gminy Mosina wystąpił, na podstawie art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, najpierw o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania projektu planu na środowisko, a następnie o zaopiniowanie sporządzonej prognozy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z dnia 4 maja 2009 r. nr RDOŚ-30-OO.III-7041-750/09/AK, zaopiniował pozytywnie projekt przedłożonego planu miejscowego z uwagą, iż w rozdziale 5 na stronie 10 należy podać aktualne dane dotyczące stanu powietrza. Prognoza oddziaływania na środowisko została skorygowana zgodnie z wyżej wymienioną uwagą. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, opinią sanitarną z dnia 5 maja 2009 r. nr NS-72/1-122(3)/09, zaopiniował bez zastrzeżeń projekt planu miejscowego wraz z przedłożoną prognozą oddziaływania na środowisko.

Ze sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że analiza składników środowiska przyrodniczego, takich jak: położenie geograficzne, rzeźba terenu, warunki geologiczno–gruntowe, stosunki wodne, warunki glebowe, złoża naturalne, szata roślinna i świat zwierzęcy, klimat lokalny oraz obszary chronione, wykazała brak przeciwwskazań do lokalizacji inwestycji określonych w planie miejscowym. Realizacja ustaleń planu nie doprowadzi do zmian hydrogeologicznych na terenie objętym planem oraz terenach sąsiednich, nie spowoduje znaczących i niekorzystnych zmian w szacie roślinnej i pokrywie glebowej. Przedmiotowy obszar leży w granicach administracyjnych miasta Mosina, jest w większości zabudowany i sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i usługową. Z tego tytułu charakteryzuje się już dużym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Wszelkie inwestycje przyczynią się do trwałej zmiany środowiska naturalnego, jednakże ustalenia projektu planu zawierają rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 21 września do dnia 16 października 2009 r. Uwagi do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można było składać do dnia 2 listopada 2009 r. W ustawowym terminie wpłynęły uwagi, które w znacznej mierze dotyczyły parametrów i wskaźników architektonicznych planowanych budynków. Lista nieuwzględnionych uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Celem niniejszego planu miejscowego jest optymalne zagospodarowanie terenów położonych w centrum miasta Mosina, blisko ważnych dla miasta szlaków komunikacyjnych (kolej, drogi powiatowe i gminne) i tym samym atrakcyjnych jako miejsce zamieszkania i pracy. Planowane zagospodarowanie umożliwi uzupełnienie istniejącej tkanki urbanistycznej miasta Mosina zabudową mieszkaniową i usługową, a więc charakterystyczną dla centrum miasta, przy jednoczesnej minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu na tereny sąsiednie. Niniejszy plan miejscowy umożliwi również zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej tego obszaru.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/407/10.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/407/10.pdf 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/407/10.pdf