LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.08.2010

Uchwała nr LXIII/435/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

UCHWAŁA NR  LXIII/435/10   

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia  26 sierpnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25 lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25 marca 2010 r., nr LX/414/10 z dnia 27 maja 2010 r., nr LXI/430/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. i nr LXII/432/10 a dnia 5 sierpnia 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r., nr 589/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 594/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. i nr 605/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

71.714.934,12 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 58.317.458,12 zł

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 13.397.476,00 zł

 

2.   Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.837.194,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 

     realizowanych na podstawie porozumień z innymi

     jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

     1.772.903,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

 

3)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

 

 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

86.272.311,05 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 56.854.777,74 zł

 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.726.168,20 zł

b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów 

     publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 

     zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.871.686,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

29.417.533,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.837.194,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

2)      wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.805.111,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

3)      wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a.”
 

 

3)     § 4  otrzymuje brzmienie:

 

„Deficyt budżetu w wysokości 14.557.376,93 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł  sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 435.000,00 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 722.376,93 zł (wolne środki) - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

 

4)     § 10 otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16.535.000,00 zł, z tego na:

-       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

-       finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.835.000,00 zł,

-       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 zł.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 26.08.2010 r.

 

  1. Dochody:

 

-       Dział 600 transport i łączność – zwiększa się o kwotę 1.150.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu: remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2461P ul. Gromadzka w Czapurach oraz drogi powiatowej 2460P ul. Poznańska w Czapurach,

 

-       Dział 710 działalność usługowa zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-226/10 z dnia 23 lipca 2010 r. przyznającego dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia, polegającego na renowacji mogił ofiar II wojny światowej w lasach w okolicy Sowinek i Nowinek,

 

-       Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizyczny i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 42.612,00 zł – jest to zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-229/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r.,

 

-       Dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 59.093,00 zł, w tym:

 

§        33.471,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.7-3011-250/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r.,

§        1.000,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-213/10 z dnia 20 lipca 2010 r.,

§        17.712,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-261/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.,

§        6.910,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-261/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.264.705,00,00 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-       Dział 600 transport i łączność – zwiększa się o kwotę 1.627.612,00 zł, w tym:

§        1.150.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu: remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2461P ul. Gromadzka w Czapurach oraz drogi powiatowej 2460P ul. Poznańska w Czapurach,

§         42.612,00 zł – zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

§        435.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina”, w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej i Leśnej w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

 

-       Dział 710 działalność usługowa zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł – środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia, polegającego na renowacji mogił ofiar II wojny światowej w lasach w okolicy Sowinek i Nowinek - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-226/10 z dnia 23 lipca 2010 r.,

 

-       Dział 750 administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, którą przenosi się do działu 926 z przeznaczeniem na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia boiska sportowego Orlik,

 

-       Dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 59.093,00 zł, w tym:

 

§        33.471,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.7-3011-250/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r.,

§        1.000,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-213/10 z dnia 20 lipca 2010 r.

§        17.712,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-261/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.,

§         6.910,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-261/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

-       Dział 926 kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – składki z tytułu ubezpieczenia boiska Orlik – środki przeniesione z działu 750.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.699.705,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu wynosi 14.557.376,93 zł i sfinansowany zostaje zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

 

  1. Zmienia się brzmienie § 10 uchwały nr LXI/430/10 z dnia 29 grudnia 2009 r. ustalając limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 16.535.000,00 zł. Zmiana uwzględnia wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 435.000,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

 Załączniki do uchwały nr LXIII/435/10.pdf