V Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.12.2006

Uchwała nr V/34/06 dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały nr LXV/48

UCHWAŁA NR V/34/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. nr NK.I-10.0911-558/06 orzekające nieważność uchwały nr LXV/483/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 98 ust. 1, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wnosi się skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. nr NK.I-10.0911-558/06 orzekające nieważność uchwały nr LXV/483/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko z powodu niezgodności z prawem.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 28 września 2006 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXV/483/06 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wyżej wymieniona uchwała przekazana została Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją prac planistycznych celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911-558/06 z dnia 8 grudnia 2006 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu 13 grudnia 2006 r., orzekł o nieważności uchwały nr LXV/483/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko – ze względu na istotne naruszenie prawa. Rada Miejska w Mosinie nie podzieliła stanowiska Wojewody Wielkopolskiego, które legło u podstaw jego rozstrzygnięcia nadzorczego. Stąd też konieczne jest wniesienie, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 52 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W myśl art. 98 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygniecie nadzorcze. Jak zostało to wskazane powyżej, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nadzorczym orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z powyższym podstawą do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. nr NK.I-10.0911-558/06, jest niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 Załącznik do uchwały nr V/34/06.pdf


Uchwała nr V/33/06 w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR V/33/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o. w Sowińcu, stanowiącej równowartość nakładów inwestycyjnych w kwocie 329.865,33 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 33/100), poniesionych na pobudowanie nawierzchni z kostki „POSTBRUK” na drogach będących w zasobie dróg gminnych, położonych we wsi Sowiniec, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 29/37 i 18/7 obr. Sowiniec.

 

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy darowizny nakładów inwestycyjnych ze Spółką SOWINIEC Sp. z o.o. w Sowińcu 62-050 Mosina Sowiniec 1 w sprawie, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Spółka SOWINIEC Sp. z o.o. 62-050 Mosina Sowiniec 1 wyraziła wolę nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Mosina nakładów inwestycyjnych poniesionych na pobudowanie nawierzchni z kostki brukowej na działkach będących w zasobie gruntów Gminy Mosina, stanowiących drogi publiczne, oznaczone ewidencyjnie jako nr 29/37 i 18/7 obr. Sowiniec. Przedmiotem przekazania jest 1444,48 m² nawierzchni z kostki brukowej położonej na działce o nr ewid. 18/7 obr. Sowiniec oraz 847,45 m² na działce o nr ewid. 29/37 obr. Sowiniec.

Z uwagi na to, że powyższe działki stanowią drogi gminne, podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

 


Uchwała nr V/32/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR V/32/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położonej w Mosinie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 189/1 obr. Mosina, o powierzchni 1340 m², zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19590.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Działka oznaczona ewidencyjnie jako nr 189/1 obr. Mosina, zlokalizowana jest na obszarze objętym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego”, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/184/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 110, poz. 2183).

Zgodnie z powyższym planem zagospodarowania przestrzennego, powyższa działka stanowi drogę dojazdową obsługującą działki będące w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, Gminy Mosina oraz działki osób fizycznych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr V/31/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR V/31/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położonej we wsi Sowiniec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 29/37 obr. Sowiniec o powierzchni 1600 m², zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21203.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Lokalizacja inwestycji celu publicznego polegającego na wydzieleniu drogi oraz wyznaczeniu zieleni publicznej i przystanku autobusowego ustalona została decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2005 r. nr PP.MC.73341-3/05. Wydzielona droga – działka 29/37 obr. Sowiniec umożliwi także dostęp do drogi publicznej dla działek o nr ewid. 29/28, 29/17, 29/18, 29/19 obr. Sowiniec.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr V/30/06 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.


Uchwała nr V/29/06 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

UCHWAŁA NR V/29/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą nr LIX/445/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2005 r., uchwałą nr LX/451/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXIII/464/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r., uchwałą nr LXV/478/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r. oraz uchwałą nr LXVI/487/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r., wprowadza się następujące zmiany: - zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005 - 2008”  – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy Mosina. Stanowi on również podstawę do opracowania budżetu Gminy Mosina. Ze względu na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej, istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

 

Załącznik do uchwały nr V/29/06.pdf


Uchwała nr V/28/06 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

UCHWAŁA NR V/28/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006

 

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 ze zm.)  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

               W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. uchwałą nr LX/450/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXI/452/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXIII/463/06 z dnia 27 lipca 2006 r., uchwałą  nr LXV/477/06 z dnia 28 września 2006 r., uchwałą nr  LXVI/486/06 z dnia 19 października 2006 r. oraz zarządzeniem Burmistrza nr 116/06 z dnia 23 listopada 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 539.885,00 zł

  do kwoty

46.208.834,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 6.154.577,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 539.885,00 zł do kwoty

54.197.031,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 6.154.577,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.220.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 010 – zwiększa się o kwotę  30.000,00 zł z tytułu  dotacji Województwa Wielkopolskiego  na fundusz ochrony gruntów rolnych,

-      Dział 700 – zwiększa się o kwotę 290.206,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia,

-       Dział 750 – zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł – dotacja na komisje poborowe,

-      Dział 758 – zwiększa się o kwotę 67.938,00 zł z tytułu zmiany subwencji oświatowej,

-      Dział 801 -  zwiększa się o kwotę 69.798,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na koszty kształcenia młodocianych pracowników,

-      Dział 852 – zwiększa się o kwotę 88.676,00 zł z tytułu dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolników dotkniętych suszą,

-      Dział 854 – zwiększa się o kwotę 8.267,00 zł, z tytułu dotacji na pomoc materialna dla uczniów.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi  539.885,00 zł.

 

  1. Wydatki

-       Dział 010 – zwiększa się o kwotę 48.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 600 – zmniejsza się o kwotę 13.600,00 zł, w tym: zwiększenie środków na transport lokalny w kwocie 900,00 zł oraz zmniejszenie o 14.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 700 – zwiększa się o kwotę 410.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami,

-      Dział 750 – zwiększa się o kwotę 35.997,00 zł z przeznaczeniem na: bieżące wydatki administracji w kwocie 22.672,00 zł oraz 18.000,00 zł diety radnych, oraz zmniejszenie o kwotę 4.675,00 zł z tytułu wydatków na zadania pożytku publicznego,

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 154.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki OSP 40.000,00 zł oraz 69.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej ( z tego 57.000,00 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6), natomiast umniejsza się środki na obronę cywilną o kwotę 4.700,00 zł,

-      Dział 757 – zmniejsza się o kwotę 63.372,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego,

-      Dział 758 – zmniejsza się kwotę 46.578,00 zł z tytułu zwolnienia zabezpieczenia dla TBS,

-      Dział 801 -  zwiększa się o kwotę 143.796,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 69.798,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na kształcenie młodocianych, subwencji oświatowej oraz przeniesieniem między działami 801 i 854,

-      Dział 852 – zwiększa się o kwotę 38.676,00 zł zł, w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki bieżące o 33.676,00 zł,

-       Dział 853 – zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł  - środki na program Equal,

-      Dział 854 – zmniejsza się o kwotę 58.415,00 zł w wyniku przeniesień wydatków między działem 810 i 854,

-      Dział 900 zwiększa się o kwotę 170,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 921 – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Biblioteki,

-      Dział 926 – zwiększa się o kwotę 4.711,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 36,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 4.675,00 zł środki na zadania pożytku publicznego.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 539.885,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Załączniki do uchwały nr V/28/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr V/28/06.pdf 


Uchwała nr V/27/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.

UCHWAŁA NR V/27/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

  w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

               

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2006 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 3,18 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Zmiana stawki dotacji na 1 m² powierzchni wynika z faktu zwiększenia kosztów remontów i awarii w budynkach komunalnych, pomimo zmniejszenia powierzchni. Całkowita kwota dotacji na rok 2006 nie ulega zmianie.

W tej sytuacji podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr V/26/06 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007".


Uchwała nr V/25/06 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006".

Uchwała nr V/25/06.pdf