VIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.02.2007

Uchwała nr VIII/49/07 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR VIII/49/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2007 r.

 

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W skład Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa powołuje się radnego Jacka Szeszułę.

 

 

§ 2.

 

1.     Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

2.     Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr III/20/06 z 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.

 

I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Klemens Marek

4.         Krause Maria

5.         Mania Wiesława

6.         Marciniak Jan

7.         Przybył Paweł

8.         Szczygieł-Nowak Krystyna

9.         Twardowska Małgorzata

10.     Wiązek Waldemar

11.     Żak Tomasz

 

II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Rybicki Ryszard

6.         Szeszuła Jacek

7.         Twardowska Małgorzata

8.         Waligórski Waldemar

9.         Wiązek Waldemar

 

III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

V.       Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Karliński Antoni

3.         Kleiber Kordian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Marciniak Jan

8.         Mikołajczak Stanisław

9.         Rybicki Ryszard

10.     Waligórski Waldemar

11.     Wiązek Waldemar

12.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Karliński Antoni

5.         Kleiber Kordian

6.         Kunaj Marian

7.         Rybicki Ryszard

 

VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Przybył Paweł

5.         Szeszuła Jacek

6.         Twardowska Małgorzata

7.         Waligórski Waldemar


Uchwała nr VIII/48/07 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR VIII/48/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 w późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) oraz uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do dokonania inwentaryzacji mienia komunalnego, jako komisję doraźną Rady Miejskiej w Mosinie, w następującym składzie:

1.      Kleiber Kordian

2.      Kunaj Marian

3.      Mania Wiesława

 

 

§ 2.

 

Zadaniem Komisji jest:

1)     zawiadamianie zainteresowanych jednostek organizacyjnych o konieczności przygotowania dokumentów:

a)     określających prawo do nieruchomości zarówno nie zabudowanych, jak i zabudowanych, a w szczególności: wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia, postanowień sądowych itp.;

b)     ustalających wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych (formularze sprawozdawczości GUS, księgi inwentarzowe, arkusze spisu z natury);

c)     dotyczących wartości niematerialnych i prawnych.

2)     sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych, kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości;

3)     przedstawianie Radzie Miejskiej w Mosinie do wiadomości projektów sporządzonych spisów inwentaryzacyjnych przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu.

  

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) powołała samorząd terytorialny, w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Organy administracji rządowej zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym majątkiem zostały zobowiązane do przekazania jego części gminom.

Przekazaniu podlega mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada udokumentowane prawo własności. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i mienia ruchomego, określonych w przepisach ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

Z uwagi na to, że proces inwentaryzacji mienia w Gminie Mosina nie został zakończony, konieczne jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.


Uchwała nr VIII/47/07 dotycząca podstaw ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych

UCHWAŁA NR VIII/47/07
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 lutego 2007 r.

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sporządzonej przez pracodawców dla nie będących nauczycielami pracowników zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach Gminy Mosina wynosi 400,00 zł (czterysta złotych 00/100).

 

 

§ 2.

 

Pracodawcy, o których mowa w § 1, ustalają w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 6,00 złotych (sześć złotych 00/100).

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XXXV/293/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Od dnia 7 sierpnia 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasadę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa § 3 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Propozycja wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, została ustalona po analizie aktualnych wynagrodzeń.


Uchwała nr VIII/46/07 w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.


Uchwała nr VIII/45/07 dotycząca Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.