X Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29 i 30.03.2007

Uchwała nr X/58/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

UCHWAŁA NR X/58/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r. 

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

 

            Na podstawie art. 56 ust. 2, art. 8 pkt 31) oraz art. 4 pkt 32) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Postanawia się powiadomić Panią Ewę Marciniak – Skarbnika Gminy Mosina oraz Panią Marię Chodorowską – Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

 

 

§ 2.

 

Treść powiadomień, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do podpisania powiadomień oraz do niezwłocznego przekazania oświadczeń lustracyjnych przedłożonych Radzie Miejskiej w Mosinie przez Skarbnika oraz Sekretarza do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

W dniu 15 marca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek składania tzw. oświadczeń lustracyjnych, dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Art. 56 ust. 1 wyżej powołanej ustawy stanowi, że osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję publiczną, ma obowiązek złożenia oświadczenia, czy od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała, współpracowała, pełniła służbę oraz czy była tajnym i świadomym współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Oświadczenie takie należy złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia.

W art. 4 ustawy określony został katalog osób pełniących funkcje publiczne zobowiązanych do złożenia oświadczenia, wśród których w pkt 32 wymieniono między innymi skarbnika gminy oraz sekretarza gminy.

Właściwym organem do powiadomienia skarbnika i sekretarza jest, zgodnie z art. 8 pkt 31 wyżej powołanej ustawy, właściwy organ powołujący. Organem powołującym  w myśl art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest rada gminy, do której kompetencji należy powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy i skarbnika gminy na wniosek wójta.

W art. 56 ust. 2 wyżej powołanej ustawy na organ powołujący nałożony został obowiązek powiadomienia osoby, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania o skutku niedopełnienia tego obowiązku. Termin ten upłynie w dniu 15 kwietnia 2007 r. Osoby lustrowane obowiązek złożenia oświadczenia muszą zrealizować w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia pod rygorem pozbawienia funkcji publicznej z mocy prawa.

Na Radzie Miejskiej w Mosinie, w myśl art. 7 ust. 5 ustawy, ciąży również obowiązek niezwłocznego przekazania oświadczeń do Biura Lustracyjnego IPN, stad też koniecznym jest upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania tych czynności.

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr X/58/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2007r.

 

 

 

 

Mosina, dnia           2007 r.

 

 

 

 

                                                                                      Pani

                                                                                      Ewa MARCINIAK

                                                                                      Skarbnik Gminy Mosina

 

 

 

Niniejszym powiadamiam Panią o wynikającym z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 218, poz. 1592 z późn. zm.) obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie na właściwym druku wzoru oświadczenia lustracyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do wyżej powołanej ustawy. 

Informuję również, że w przypadku nie złożenia w wyżej wymienionym terminie oświadczenia lustracyjnego następuje skutek określony w art. 21 e ust. 1 cytowanej ustawy, tj. wystąpienie z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, obligatoryjnej przesłanki do pozbawienia Pani pełnionej funkcji Skarbnika Gminy Mosina.

  


 

Mosina, dnia           2007 r.

 

 

 

 

                                                                                     Pani

                                                                                     Maria CHODOROWSKA

                                                                                     Sekretarz Gminy Mosina

 

 

 

Niniejszym powiadamiam Panią o wynikającym z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 218, poz. 1592 z późn. zm.) obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie na właściwym druku wzoru oświadczenia lustracyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do wyżej powołanej ustawy. 

Informuję również, że w przypadku nie złożenia w wyżej wymienionym terminie oświadczenia lustracyjnego następuje skutek określony w art. 21 e ust. 1 cytowanej ustawy, tj. wystąpienie z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, obligatoryjnej przesłanki do pozbawienia Pani pełnionej funkcji Sekretarza Gminy Mosina.


Uchwała nr X/57/07 w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

UCHWAŁA NR X/57/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 "Regulaminu Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej", stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, zmienionego uchwałą Nr XXXIII/284/2000 z dnia 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Dokonuje się - na wniosek Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej - wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej w następującym składzie:

 

1.      Dębiec Stanisław

 

2.      Jurgiewicz Jan

 

3.      Kasprzyk Andrzej

 

4.      Miczko-Malcher Barbara

 

5.      Niemczewski Zygmunt

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr X/56/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006".


Uchwała nr X/55/07 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,przypadających Gminie

UCHWAŁA NR X/55/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym.

 

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej należnościami.

 

 

§ 2.

 

1.     Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:

1)     dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a nie można ściągnąć należności z masy spadkowej;

2)     dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie można ściągnąć należności z majątku likwidacyjnego lub masy upadłości;

3)     nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;

4)     zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności, nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

5)     jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi;

6)     ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.

2.     Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1-5, może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 6 – wyłącznie na wniosek dłużnika.

3.     Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.

4.     Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

 

 

§ 3.

 

Należności mogą być, na wniosek dłużnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 4.

 

W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej, należność może być, na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

1.     Do umarzania i stosowania innych ulg upoważniony jest kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dana należność.

2.     Do umarzania i stosowania ulg wobec należności związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Mosinie lub niezwiązanej z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej, upoważniony jest Burmistrz Gminy Mosina.

3.     Burmistrz Gminy Mosina jest wyłącznie upoważniony do umarzania należności wobec pracowników Gminy Mosina oraz gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób.

4.     Umorzenie należności o wartości wyższej niż dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Burmistrza Gminy Mosina.

5.     Umorzenie należności o wartości wyższej niż stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Mosinie.

6.     Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.

 

 

§ 6.

 

Umarzanie należności i udzielenie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała nr X/54/07 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości.

UCHWAŁA NR X/54/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Oddaje się w użyczenie Powiatowi Poznańskiemu nieruchomość Gminy Mosina położoną w Mosinie przy ul. Kościelnej nr 2, oznaczonej w ewidencji gruntów: działka nr 1498, o powierzchni 1.060 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KW 29.976 na okres 21 lat.
Za początek terminu użyczenia  nieruchomości przyjmuje się dzień 31 maja 2004 r.

2.     Nieruchomość jest przeznaczona na realizację projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych, otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”.

 

                      

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 31 maja 2004 r. zawarto umowę użyczenia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina, na mocy której Gmina Mosina użyczyła i oddała w nieodpłatne używanie na okres 10 lat nieruchomość położoną w Mosinie przy ul. Kościelnej 2 (działka nr 1498, o powierzchni 1.060 m², zapisana w księdze wieczystej nr KW 29.976). Przedmiotową umową Powiat Poznański zobowiązał się między innymi do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie oraz ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego nieruchomości i uiszczania opłat związanych z jej eksploatacją. Kolejną umową z dnia 3 kwietnia 2006 r. Powiat Poznański zobowiązał się wykonać i wykonał do końca 2006 r. prace modernizacyjne w przedmiotowym obiekcie dotyczące: ocieplenia ścian, stropów i stropodachu, wymiany  stolarki okiennej, wymiany instalacji cieplnej wody użytkowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wykonania sieci cieplnej preizolowanej, modernizacji kotłowni olejowej.

            Powiat Poznański przygotował pełną dokumentację niezbędną przy ubieganiu się o środki finansowe z zewnątrz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych, otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. W ramach powyższego projektu została zaplanowana między innymi budowa mini boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Kościelnej 2. Wytyczne Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nakładają obowiązek dysponowania przez beneficjenta nieruchomością, na której planowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne na okres minimum 10 lat od czasu zakończenia projektu.


Uchwała nr X/53/07 w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

UCHWAŁA NR X/53/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej do wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007, z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej i remontu nawierzchni jezdni w miejscowości Czapury w ciągu ul. Poznańskiej - drogi powiatowej nr 2460P Rogalinek - Poznań.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Powiatem Poznańskim określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Budowa chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Poznańskiej - drogi powiatowej nr 2460P Rogalinek - Poznań ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z obsługą komunikacyjną Szkoły Podstawowej w Czapurach. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Powiat Poznański na kwotę ok. 200.000,00 zł.


Uchwała nr X/52/07 w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

UCHWAŁA NR X/52/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej do wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007, z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej - drogi powiatowej nr 2461P Czapury - Gądki.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Powiatem Poznańskim określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Budowa chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej - drogi powiatowej nr 2461P Czapury - Gądki ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Powiat Poznański na kwotę ok. 100.000,00 zł.


Uchwała nr X/51/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

UCHWAŁA NR X/51/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   

Ustala się dochody budżetu Gminy Mosina na rok 2007
w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

50.486.622,00 zł

2.   

Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.888.486,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.

 

 

 

§ 2.

 

1.      

Ustala się wydatki budżetu  Gminy Mosina na rok 2007
w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

48.473.275,28 zł

2.      

Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

 

1)       wydatki bieżące w wysokości 40.077.647,00 zł, w tym na:

 

 

       a)  wynagrodzenia osobowe i pochodne od 

            wynagrodzeń 17.387.754,00 zł,

 

 

       b)  dotacje 4.202.188,00 zł, w tym:

-      przedmiotowe dla zakładów budżetowych

     1.814.188,00 zł,

-      podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 300.000,00 zł,

-      podmiotowe dla instytucji kultury

     1.580.000,00 zł,

-      celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 198.000,00 zł,

-      celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 310.000,00 zł,

c)  wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)       wydatki majątkowe w wysokości 8.395.628,28 zł.

 

3.      

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

4.      

Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

 

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.888.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

 

2)      wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

§ 3.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 280.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 326.000,00 zł.

 

 

§ 4.

 

Nadwyżka budżetu:

-       przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.986.653,28 zł,

-      spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

 

§ 5.

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 232.251,00 zł, z przeznaczeniem na:

-      rezerwę celową na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 222.251,00 zł,

-       rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

 

 

§ 6.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody 240.000,00 zł,

2)       wydatki 240.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 7.

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 8.

 

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

 

§ 9.

 

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

§ 10.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;

2)      na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7;

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji;

2)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do uchwały nr X/51/07.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/51/07.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/51/07.pdf