XI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 06.04.2007

Uchwała nr XI/59/07 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

UCHWAŁA NR XI/59/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 6 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2007 r. Nr NK.I-3.0911- 77/07 orzekające nieważność uchwały Nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina. 

 

§ 2.

 

Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym, upoważnia się radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p. Zygmunta Kmiecika.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu funkcję Burmistrza Mosiny.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 2 kwietnia 2007 r. Wojewoda Wielkopolski doręczył Gminie Mosina rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 30 marca 2007 r. Nr NK.I-3.0911- 77/07 orzekające nieważność uchwały Nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina.

Przytoczone rozstrzygnięcie nadzorcze jest niezgodne z prawem, w związku z czym podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Do złożenia skargi w myśl art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie lub kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do skutecznego wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

Załącznik do uchwały nr XI/59/07.pdf