XLIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 24.09.2009

Uchwała nr XLIX/339/09 w sprawie Statutu Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XLIX/339/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie Statutu Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

W Statucie Gminy Mosina, stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/131/03 z dnia 23 października 2003 r., zmienionym uchwałą nr XX/166/04 z dnia 29 stycznia 2004 r., uchwałą nr XXXVI/310/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., uchwałą nr XLIX/379/05 z dnia 30 listopada 2005 r. oraz uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.,  załącznik nr 3 „Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

  
 
 
UZASADNIENIE

 

W związku z tym, że na mocy uchwały nr XLIV/290/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., Rada Miejska w Mosinie z dniem 31 sierpnia 2009 r. zlikwidowała Przedszkole nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie, istnieje konieczność dostosowania wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Mosina do aktualnej sytuacji.

 

                                                                                             

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Mosina

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MOSINA

 

 

1.      Mosiński Ośrodek Kultury.

2.      Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie.

3.      Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

4.      Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

5.      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.

6.      Zespół Szkół w Mosinie.

7.      Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

8.      Gimnazjum w Daszewicach.

9.      Gimnazjum w Pecnej.

10.  Gimnazjum w Rogalinie.

11.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie.

12.  Szkoła Podstawowa w Czapurach.

13.  Szkoła Podstawowa w Daszewicach.

14.  Szkoła Podstawowa w Krosinku.

15.  Szkoła Podstawowa w Krośnie.

16.  Szkoła Podstawowa w Pecnej.

17.  Szkoła Podstawowa w Rogalinku.

18.  Przedszkole nr 2 w Mosinie.

19.  Przedszkole nr 3 – Integracyjne w Mosinie.

20.  Przedszkole nr 4 w Mosinie.

 

 


Uchwała nr XLIX/338/09 dotycząca przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 10 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIX/338/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi                                                                 z dnia 10 września 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina skargę                                       z dnia 10 września 2009 r., jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 


Uchwała nr XLIX/337/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 219/5, obr. Krosno.

UCHWAŁA NR XLIX/337/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 219/5, obr. Krosno.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie od Pana Henryka Sobolewskiego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 219/5, obr. Krosno, ark. mapy 1, o powierzchni 1388 m2, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21815, w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, na której zlokalizowane jest przedszkole publiczne.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE  

 

Decyzją nr PP.AK.73341-33/08 z dnia 31 października 2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Burmistrz Gminy Mosina ustalił lokalizację inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły na przedszkole oraz jego przebudowie na działce o numerze ewid. 217, obr. Krosno.

Działka nr 219/5, obr. Krosno, wraz z działką 217, obr. Krosno, stanowią jednolity obszar umożliwiający właściwe funkcjonowanie przedszkola.

Na działce nr 219/5 planuje się przygotowanie 7 utwardzonych miejsc parkingowych, a pozostała część zostanie zagospodarowana urządzeniami przeznaczonymi do zabaw dzieci przedszkolnych.


Uchwała nr XLIX/336/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie.

Uchwała nr XLIX/336/09.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/336/09.pdf 


Uchwała nr XLIX/335/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

UCHWAŁA NR XLIX/335/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010 poprzez zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P Mosina – Czempiń) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński do kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy Mosina w 2010 roku.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Mosinie należy określanie wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Z art. 58 wyżej wymienionej ustawy wynika obowiązek wskazania źródeł dochodów, z których mają zostać pokryte zobowiązania.

Istniejący układ komunikacyjny miasta Mosina łączy w centrum miasta ruch lokalny i tranzytowy prowadzony drogami wojewódzkimi (nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik; nr 430 Poznań – Mosina) oraz drogami powiatowymi (nr 2463P Mosina – Grabianowo, nr 2465P Mosina – Czempiń, nr 2466P Żabno – Mosina). Droga wojewódzka nr 430 (Poznań – Mosina) przyjmuje również ruch prowadzony drogą powiatową nr 2460P (Poznań – Rogalinek) oraz nr 2464P (Świątniki – Zbrudzewo). Jak wynika z powyższego, miasto Mosina jest miejscem skupiającym ruch osobowy, ale również tranzytowy z różnych kierunków. Wyprowadzenie ruchu poza obszar miasta możliwe jest tylko poprzez wytyczenie obwodnicy. Stąd też koniczne jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej obwodnicy jako materiału wyjściowego dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i poprzez to zagwarantowania, w tym ochrony przed inną zabudową, terenu na ten cel. Z powyższego zatem wynika, iż przedmiotowa koncepcja programowo – przestrzenna jest niezbędna do wytyczenia obwodnicy w terenie. Docelowo wschodnia obwodnica, łącząca ul. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie, stanowić będzie odcinek obwodnicy łączącej ul. Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431) z drogą wojewódzką nr 431 we wsi Dymaczewo Stare.

            Wymaga podkreślenia, iż pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina, łączącej ul. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie, zostało unieważnione ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekraczała kwotę, jaką Gmina Mosina mogła przeznaczyć na ten cel. Stąd też konieczne było zweryfikowanie przedmiotu zamówienia.
W niniejszym przypadku przedmiot zamówienia został zmniejszony o kosztowne badania ruchu. Przedmiotowa koncepcja
programowo – przestrzenna wschodniej obwodnicy miasta Mosina ma służyć jako materiał wyjściowy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i poprzez to zagwarantowania terenu na ten cel.

 


Uchwała nr XLIX/334/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

UCHWAŁA NR XLIX/334/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi, w zakresie dotyczącym remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3911P – ul. Główna w miejscowości Pecna, etap: od przejazdu kolejowego do ul. Strażackiej,  o długości ok. 315 mb – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3911P, Powiat Poznański wyraził zgodę na powierzenie Gminie Mosina zadania Powiatu Poznańskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, dotyczącego wykonania remontu chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Pecna. Koszt wykonania etapu: od przejazdu kolejowego do ul. Strażackiej, o długości ok. 315 mb, szacuje się na kwotę ok. 130.000,00 zł i zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Mosina. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanego zadania. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/334/09.pdf


Uchwała nr XLIX/333/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

UCHWAŁA NR XLIX/333/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi, w zakresie dotyczącym opracowania projektu wykonawczego remontu nawierzchni jezdni ul. Gromadzkiej w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w miejscowości Czapury i Babki, na odcinku od ul. Poznańskiej w Czapurach do drogi gminnej nr 333401P, o długości ok. 2000 mb – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2461P w ciągu ul. Gromadzkiej w miejscowości Czapury i Babki oraz zapobieżenia postępującej degradacji nawierzchni jezdni, Gmina Mosina postanowiła opracować projekt remontu, polegający na zaprojektowaniu nakładki bitumicznej wraz z poprawą istniejącego odwodnienia. Opracowanie projektu umożliwi wykonanie robót drogowych w 2010 roku z środków finansowych Powiatu Poznańskiego. Koszt wykonania projektu szacuje się na kwotę ok. 90.000,00 zł. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanego zadania.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/333/09.pdf


Uchwała nr XLIX/332/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego

UCHWAŁA NR XLIX/332/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XLVII/321/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

                                                                    

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia  Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po analizie wydatków funduszu, dokonanej na koniec sierpnia br., zachodzi konieczność zmiany załącznika do uchwały, tj. przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami.


 

Załącznik do uchwały nr XLIX/332/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r.

                                                                                                

                                                                      

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

 

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

                 5.000,00

900

90011

2960

              385.000,00

Razem

              390.000,00

Stan środków obrotowych na początku 2009 roku

              339.359,20

Ogółem

              729.359,20

 

 

 

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

        30.000,00

900

90011

4210

              15.000,00

900

90011

4300

            650.000,00  

Razem

            695.000,00

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku

              34.359,20

Ogółem

            729.359,20

 


Uchwała nr XLIX/331/09 w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

UCHWAŁA NR XLIX/331/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

  

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010 poprzez zawarcie umowy na realizację zadania: „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie” do kwoty 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy Mosina w roku 2010.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE  

             

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w latach 2007 – 2010. Wydatki określone na rok 2009 stanowią kwotę 600.000,00 zł, natomiast na rok 2010, zgodnie z zapisem w zestawieniu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, który stanowi załącznik nr 7 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Całkowity koszt zadania do realizacji w latach 2009 – 2010, określony został według wartości kosztorysowej na kwotę 1.350.000,00 zł. Uzasadnione jest ogłoszenie przetargu na całość prac, co zapewne umożliwi wybór najatrakcyjniejszej oferty, a realizacja zadania odbywała się będzie, zgodnie z planem, w latach 2009 i 2010.


Uchwała nr XLIX/330/09 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

UCHWAŁA NR XLIX/330/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.    

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Gmina Mosina wyemituje 8.000 (osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł, każda na łączną kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).

2.  Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3.  Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.  Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5.  Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

 

§ 2.

 

Emisja obligacji będzie przeznaczona na inwestycje drogowe i oświatowe.

 

 

 § 3.

 

1.  Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1)      seria A09 o wartości 2.000.000 zł,

2)      seria B09 o wartości 2.000.000 zł,

3)      seria C09 o wartości 2.000.000 zł,

4)      seria D09 o wartości 2.000.000 zł.

2.  Emisja obligacji nastąpi w 2009 r.

3.  Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.  Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1)      4 lat od daty emisji obligacji serii A09 i B09,

2)      5 lat od daty emisji obligacji serii C09,

3)      6 lat od daty emisji obligacji serii D09.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji, określona w ust. 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5.

 

1.  Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2.  Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3.  Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.  Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, określony w ust. 3, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.  Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

 

§ 6.

 

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina w latach 2010-2015.

 

 

§ 7.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

a)  zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

b)  dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

c)   wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Niniejsza uchwała  stanowi  podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Gminy Mosina. Wydatki te związane są z finansowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, tj. utwardzenia dróg (ulic), odwodnienia, budowy chodników i inwestycji oświatowych.

Planowane do sfinansowania zadania obejmują niżej wymienione inwestycje, zapisane w załączniku nr 6 do uchwały nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009:

-    rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników -  ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP - poz. 9 załącznika – 1.155.000,00 zł;

-   koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa - poz. 10 załącznika – 2.600.000,00 zł;

-    projekt i budowa chodników - poz. 13 załącznika - 775.000,00 zł, w tym:  w Mosinie: ul. Jasna 70.000,00 zł, ul. Torowa 449.000,00 zł, w Dymaczewie Starym ul. Bajera 120.000,00 zł, w Krajkowie 70.000,00 zł i w Mieczewie ul. Szeroka 66.000,00 zł;

-    Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, ul. Kopernika, ul. Wysokiej, ul. Czarnokurz, ul. Leśnej, ul. Świerkowej, ul. Chopina - poz. 16 załącznika – 720.000,00 zł;

-    sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły - poz. 55 załącznika – 1.200.000,00 zł;

-   budowa przedszkola we Wiórku - poz. 62 załącznika – 1.000.000,00 zł;

-    adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole - poz. 63 załącznika – 550.000,00 zł.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny, komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji będzie rozłożony na 3 lata, począwszy od roku 2013. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 8.000.000 PLN w określonej uchwałą strukturyzacji, pozwala zachować płynność finansów gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie emisji obligacji komunalnych, określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa między innymi wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, warunki oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa zasadnicze warunki emisji, w granicach których bank będzie mógł przygotowywać swoją ofertę. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju gminy, stanowiąc zarazem jej promocję na rynku kapitałowym.

 


Uchwała nr XLIX/329/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XLIX/329/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,  nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. i nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

67.950.871,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.305.233,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.236.360,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

76.249.839,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.419.104,37 zł

 

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22.796.757,43 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.274.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

23.572.735,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na

           dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

258.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.236.360,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 683.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody 390.000,00 zł,
  2. wydatki 695.000 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 8”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 24 września 2009 r.

 

 

  1. Dochody:

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji Województwa Wielkopolskiego udzielonej na wniosek Gminy Mosina na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r., z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.

 

-       Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 40.578,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-220/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. informującego o zwiększeniu planu dochodów z tytułu rekompensaty zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2008.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 58.936,00 zł, w tym:

§        zwiększenie dochodów o kwotę 5.341,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego przyznanej na wniosek Gminy Mosina, przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – pismo Nr FB.I.3011-241/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

§        zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu odpłatności za przedszkola,

§        zmniejszenie dotacji przeznaczonej na refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym o kwotę 79.277,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.7.3010-20/09 z dnia 3.09.2009 r.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o kwotę 619.259,00 zł – zmniejszenia wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2009 r. Nr FB.I-7.3010-20/09 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. Ponadto zmienia się kwoty dotacji z zadań zleconych na zadania własne w rozdziałach 85313 i 85314 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09  z dnia 28 sierpnia 2009 r. Powyższe wynika  z wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 627.617,00 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 779.610,00 zł, w tym wydatki majątkowe 492.610,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz wydatki bieżące 287.000,00 zł. W zadaniu nr 11 załącznika wydatków inwestycyjnych dodaje się ul. Ogrodową z uwagi na stworzenie możliwości ulicy dojazdowej od ul. Leszczyńskiej do ul. Torowej (ulica posiada odpowiednie parametry). Analogicznej zmiany dokonuje się w zał. Nr 7.  Środki zwiększające wydatki bieżące przeznaczone są na remonty pięciu wjazdów na ulice (Akacjowa, Długa, Kasztanowa, Grabowa w Mosinie i wjazd w Dymaczewie Starym ul. Bajera), remont ścieżki rowerowej w Krośnie, remont drogi do Ośrodka Zdrowia w Babkach, chodnika w Krośnie, parkingu przy ul Kolejowej oraz zabezpieczenie przejścia dla pieszych od ul. Sowinieckiej do dworca PKP w Mosinie.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonej na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, oraz 60.000,00 zł na remonty wejść do MOK i Ośrodka Zdrowia w Mosinie. Ponadto dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 65.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 4 etatów (2 etaty Referat GG i 1 etat w Referacie FB od 1 października 2009 r. oraz 1 etat od 1 maja 2009 r. zamówienia publiczne).

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6. Ponadto po analizie wykonania wydatków dokonuje się przeniesień   między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

 

-       Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmienia się paragraf wydatków, gdyż odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2006 r. powinny być klasyfikowane w § 8110.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 547.415,00 zł, co wynika ze zmian kwot dotacji omówionych w dochodach, zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz przeniesień wydatków na wniosek placówek oświatowych: SP Rogalinek, SP Czapury, SP Daszewice, SP Pecna.

 

-       Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek OPS.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o kwotę 619.259,00 zł – wynika to z informacji o zmianach dotacji omówionych w dochodach. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków na wniosek OPS aby zapewnić prawidłową realizację budżetu.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 27.479,00 zł – środki przeniesione z działu 801 na wniosek placówek oświatowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 40.000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont oświetlenia w ul. Dworcowej. Ponadto kwotę 20.000,00 zł przenosi się z § 4300 do § 4270 w związku z zapotrzebowaniem środków na wydatki remontowe.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł – środki te pozostały jako niewykorzystane po rozstrzygnięciu I etapu otwartego konkursu ofert. Kwota ta zostaje przeniesiona do działu 926 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie z działu 921), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w miesiącu październiku. Ponadto na wniosek OSiR dokonuje się przeniesień wydatków celem zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 36.115,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

 Załączniki do uchwały nr XLIX/329/09.pdf