XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.06.2007

Uchwała nr XVIII/81/07 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XVIII/81/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Odwołuje się – na wniosek Burmistrza Gminy Mosina – Sekretarza Gminy Mosina w osobie Grzegorza Błażejczaka.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Powołany w dniu 26 kwietnia br. na Sekretarza Gminy Mosina Pana Grzegorz Błażejczak w dniu 27 czerwca 2007 r. zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gminy Mosina o rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem procedury przewidzianej prawem. W związku z tym, iż organem odwołującym Sekretarza Gminy Mosina jest Rada Miejska w Mosinie, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne.


Uchwała nr XVIII/80/07 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XVIII/80/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 14 ust. 3 Statutu Gminy Mosina stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) oraz uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) oraz § 6 Uchwały Nr XXXIX/261/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Mieszkaniową, jako komisję doraźną Rady Miejskiej w Mosinie, w następującym składzie:

1)      Danuta Białas

2)      Leszek Dymalski

3)      Marian Jabłoński

4)      Antoni Karliński

5)      Marek Klemens

6)      Jan Marciniak

7)      Paweł Przybył

8)      Waldemar Wiązek

 

 

§ 2.

 

1.     Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków osób ubiegających się o lokale mieszkalne  z zasobów mieszkaniowych Gminy Mosina.

2.     Komisja przekazuje swoje opinie Burmistrzowi w celu wykorzystania przy podjęciu decyzji o zawarciu umowy najmu na lokal mieszkalny.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z wnioskiem Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca br. o pilne zwołanie posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Mosinie w celu zaopiniowania wniosków o przydział lokali komunalnych, zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr XVIII/79/07 w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie.

UCHWAŁA NR XVIII/79/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Zespół dla przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie w składzie:

1.      Leszek Dymalski

2.      Jerzy Falbierski

3.      Marek Klemens

4.      Maria Krause

5.      Jacek Szeszuła

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów nowych ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie.


Uchwała nr XVIII/78/07 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina (Kolegium RIO w Poznaniu


Uchwała nr XVIII/77/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/77/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia  28 czerwca 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

"1.   

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

50.800.679,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

 

1)      Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

"1. 

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

48.520.715,62 zł

1.       

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

 

1)       Wydatki bieżące w wysokości 42.243.885,00 zł, w tym na:

 

 

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

    17.681.689,00 zł,

 

 

b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.438.656,00 zł, w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.866.588,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł,

-       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł

-       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 310.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.735.000,00 zł,

-       dotacje celowe  przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)       Wydatki majątkowe w wysokości 5.994.400,00 zł

 

 

3)       Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł

 

2.         

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009  zgodnie z załącznikiem nr 7

 

3.        

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 

1)      wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      wydatki związane z realizacja zadań wspólnych na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 10 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)      na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 § 4.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.


 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

  

  1. Dochody

Dział 010 rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 49.797,00 zł  w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. Nr FB.I-3.3011-236/07.

 

Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 132.430,62 zł z tytułu zwróconej dotacji przez Mosiński Ośrodek Kultury, niewykorzystanej w 2006 roku.

 

Dział 756 rozdział 76615 zwiększa się o kwotę 4.091,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zakładów pracy chronionej.

 

Dział 801 rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 62.361,00 zł z tytułu dotacji celowej  przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych (I transza) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. Nr FB.I.3.2011-278/07

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 248.679,62 zł.

 

  1. Wydatki

Dział 010 rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 49.797,00 zł z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 48.820,00 zł oraz 977,00 zł  na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

 

Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 4.091,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

 

Dział 801 rozdział  90195 zwiększa się o kwotę 62.361,00 zł – są to środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przekazane jako dotacja celowa.

 

Dział 921 rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 132.430,62 zł z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 248.679,62 zł.

       Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Do uchwały dołącza się załączniki nr 6, nr 7, nr 8, w których sprostowano błędy pisarskie i rachunkowe wskazane w uchwale Nr 11/479/2007 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 30 maja 2007 r.

 

Załączniki do uchwały nr XVIII/77/07.pdf