XX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.09.2007

Uchwała nr XX/98/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Mosina.

UCHWAŁA NR XX/98/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku „Majątku Rogalin” Sp. z o.o. Rogalin ul. Nowa 3, 62-022 Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obejmującą wszystkie grupy odbiorców, wynoszącą brutto 2,26 zł za 1 m³. Zatwierdzone taryfy obowiązują od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 24 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.

Taryfy na okres od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. opracowane zostały
na podstawie rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 127, poz. 886).
Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 7%. „Majątek Rogalin” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę na podstawie udzielonego przez Burmistrza Gminy Mosina zezwolenia oraz w oparciu o własną i użyczoną infrastrukturę. Przedmiotem działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą posiadanych urządzeń. Z uwagi na jednorodny charakter odbiorców (odbiorcy indywidualni, tj. gospodarstwa domowe i rolne) i zastosowane wodomierze, główne taryfa jest jednoczłonowa dla wszystkich odbiorców usług.


Uchwała nr XX/97/07 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.


Uchwała nr XX/96/07 dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży i zasad usytuo

UCHWAŁA NR XX/96/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa:

  1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości – 160 punktów,
  2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości – 50 punktów.

 

 

§ 2.

 

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży:

  1. punkty sprzedaży detalicznej i lokale gastronomiczne powinny być punktami stałymi z wyjątkiem punktów zorganizowanych w ramach zezwoleń jednorazowych podczas trwania imprez na otwartym powietrzu;
  2. nie wydaje się zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i lokali gastronomicznych prowadzonych w systemie obwoźnym;
  3. lokale gastronomiczne nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo–wychowawczych i opiekuńczych oraz kościołów, przy czym odległość mierzy się według najkrótszej, powszechnie dostępnej drogi dojścia od progu najbliższego wejścia lokalu do najbliższego wejścia do obiektu chronionego;
  4. zezwala się na spożywanie i podawanie napojów alkoholowych w miejscach wydzielonych na wolnym powietrzu w ogródkach, które stanowią integralną część lokalu gastronomicznego.

  

§ 3.

 

Dopuszcza się dotychczasową lokalizację punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działających w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, jeżeli dotychczasowa działalność nie powodowała zakłóceń porządku publicznego lub funkcjonowania obiektów chronionych.

 

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr XL VI/387/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                                    UZASADNIENIE

 

              Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 12 ust. 1 i 2 nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dotychczas zagadnienia te uregulowane były w uchwale Nr XLVI/387/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2001 r. Proponowana uchwała przewiduje urealnienie istniejącego limitu poprzez zmniejszenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, ponadto ustala zasady usytuowania miejsc sprzedaży względem obiektów chronionych. W związku z powyższym w celu uporządkowania istniejącego stanu, konieczna jest zmiana zapisów dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.


Uchwała nr XX/95/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

UCHWAŁA NR XX/95/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., Nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

54.505.895,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

 

1)      Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

52.225.931,62 zł

1.  

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

 

1)       Wydatki bieżące w wysokości 44.482.101,00 zł, w tym na:

 

 

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

    17.708.635,00 zł,

 

 

b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.539.347,00 zł, w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.927.279,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł,

-       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł

-       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.763.000,00 zł,

-       dotacje celowe  przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)       Wydatki majątkowe w wysokości 7.461.400,00 zł

 

 

3)       Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł

 

2.   

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 7

 

3.  

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 

1)       wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)       wydatki związane z realizacja zadań wspólnych  na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 282.251,00 zł, z przeznaczeniem na:

-      rezerwa celowa na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 122.251,00 zł,

-       rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł,

-      rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.”

 

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków budżetowych – zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 10 otrzymuje brzmienie:

 

㤠10

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)      zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

3)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4)      Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 792.000,00 zł do miesiąca maja 2042 r.

 

2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 § 4.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 września 2007 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 328.691,00 zł, w tym: 350.000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w związku z przewidywanymi niższymi wpływami oraz zwiększenie o 678.691,00 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów  ze sprzedaży mienia

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 14.620,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego

-       Dział 854 zwiększa się  o kwotę 35.400,00 zł z tytułu dotacji celowej

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 378.711,00 zł.

 

  1. Wydatki

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w świetlicach wiejskich – zgodnie z załącznikiem nr 6

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji

-      Dział 758 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, w tym: zwiększenie 150.000,00 zł jako rezerwa celowa na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmniejszenie o 100.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia dla TBS

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 49.902,00 zł, w tym: 14.620,00 zł jako dotacja celowa na sfinansowanie reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego, 57.962,00 kwota przeznaczona na dotację dowozy szkolne w związku ze wzrostem ilości kilometrów

-      Dział 853 zwiększa się o kwotę 1.530,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pożytku publicznego – zadanie przeniesione z działu 854

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 56.550,00 zł w tym: dotacja celowa 35.400,00 zł przeznaczona na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym oraz dokonuje się przeniesień między działami 801 i 853

-      Dział 900 zwiększa się dotacje dla ZUK o kwotę 2.729,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów komunalnych w związku ze wzrostem powierzchni mieszkań

-      Dział  921 zwiększa się dotację celową o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Izby Muzealnej

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 378.711,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Załączniki do uchwały nr XX/95/07.pdf 


Uchwała nr XX/94/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

UCHWAŁA NR XX/94/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się z budżetu Gminy Mosina pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu na rok 2007 w wysokości 19.068,00 zł.

 

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z funkcjonowaniem w Urzędzie Miejskim w Mosinie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu i dokonanymi ustaleniami, dotyczącymi zabezpieczenia środków finansowych na rok 2007, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr XX/93/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu usytuowanego pomiędzy drogą powiatową Mosina - Sowiniec - Sowinki - Kra

Uchwała nr XX/93/07.pdf

Załącznik do uchwały nr XX/93/07.pdf


Uchwała nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mos

Uchwała nr XX/92/07.pdf

Załącznik do uchwały nr XX/92/07.pdf


Uchwała nr XX/91/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko.

UCHWAŁA NR XX/91/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie:

1.       po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.,

2.       po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu,

3.       po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,

uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujący części działek o nr ewid.: 29 i 155 położonych we wsi Baranówko, o powierzchni 0,6 ha, zwany w dalszej części uchwały planem.

 

 

§ 1.

 

Zakres obowiązywania planu określa granica obszaru objętego planem miejscowym zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowią:

1.      tekst planu – stanowiący treść niniejszej uchwały;

2.     rysunek planu - załącznik nr 1 w skali 1 : 1000, obejmujący obszar, o którym mowa w § 1;

3.     rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4.     rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 3.

 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie parametrów zabudowy i zagospodarowania działki, określających dopuszczalny sposób wykonania prawa własności na jej terenie.

 

 

§ 4.

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2.     planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w preambule do niniejszej uchwały;

3.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

4.     rysunku planu - należy przez to rozumieć aktualną mapę zasadniczą w skali 1 : 1000, wraz z graficznymi ustaleniami planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

Zakres opracowania planu obejmuje:

1.     określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu;

2.      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3.      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4.     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5.      zasady rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;

6.      sposób tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu;

7.     stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

 

§ 6.

 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1.      granica obszaru objętego planem miejscowym;

2.     linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3.     oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczonych liniami, o których mowa w ust. 2;

4.      nieprzekraczalne linie zabudowy;

5.      projektowane granice działek.

 

  

§ 7.

 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są informacyjnymi ustaleniami planu:

1.      przebieg linii elektroenergetycznej niskiego napięcia;

2.      wymiary odległości linii na rysunku planu.

 

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§ 8.

 

Dla części terenu objętego planem ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami MN 1 i MN 2, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 9.

 

Dla części terenu objętego planem ustala się przeznaczenie terenu dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami KDW 1 i KDW 2, zgodnie z rysunkiem planu.

 

 

§ 10.

 

Wprowadza się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.     w zagospodarowaniu działek należy stosować rodzime gatunki roślin charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrodniczego;

2.     elementy małej architektury oraz sposób realizacji nawierzchni utwardzonych przyjmować należy w nawiązaniu do formy architektonicznej głównego obiektu i zastosowanych materiałów.

 

 

§ 11.

 

Wprowadza się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1.      ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;

2.     ustala się maksymalny procent zabudowy działki obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni ogólnej działki, lecz nie więcej niż 300 m2;

3.     ustala się obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej, stanowiącej co najmniej 50% powierzchni ogólnej działki;

4.     dopuszcza się możliwość realizacji powierzchni utwardzonych na parkingach, chodnikach i drogach dojazdowych, stanowiących nie więcej niż 20% powierzchni ogólnej działki;

5.     zaleca się wykonanie nasadzeń zielenią wysoką, tworząc ciągi wzdłuż istniejących ulic.

 

 

§ 12.

 

Na terenach MN1 wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1.     dopuszcza się możliwość projektowania i realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w dowolnej formie z zastosowaniem dachu stromego dwu lub wielospadowego o dopuszczalnym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 40° do 45°;

2.     kąt nachylenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zadaszeń do wejść do budynków, wykuszy, kaferków, naczółków itp. rozwiązań architektonicznych;

3.     dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach MN1 ustala się:

1)    maksymalną wysokość obiektów mieszkalnych, wynoszącą 10,5 m od istniejącego poziomu terenu do poziomu kalenicy głównej lokalizowanej równolegle do osi drogi wewnętrznej KDW1;

2)     maksymalna liczbę 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

3)    dopuszcza się możliwość realizacji podpiwniczenia, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

4.     dopuszcza się możliwość lokalizacji 1 budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce powstałej z podziału terenu MN1 według projektowanych granic działek, zgodnie z rysunkiem planu, jako obiektu przybudowanego lub wbudowanego w obiekt podstawowy albo jako obiektu jednokondygnacyjnego wolnostojącego, o powierzchni maksymalnie 40 m2;

5.     w przypadku lokalizacji obiektu w formie wolnostojącej lub przybudowanej do budynku mieszkalnego ustala się:

1)     maksymalną wysokość na 4,5 m od istniejącego poziomu terenu do poziomu kalenicy głównej z zastosowaniem dachu stromego o dopuszczalnym kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 30°,

2)     zakaz wykorzystywania pomieszczeń w budynku gospodarczo–garażowym dla innych celów, kolidujących z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w § 8.

 

 

§ 13.

 

Na terenach MN2 wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1.     dopuszcza się możliwość projektowania i realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w dowolnej formie z zastosowaniem dachu stromego dwu lub wielospadowego o dopuszczalnym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 40° do 45°;

2.     kąt nachylenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zadaszeń do wejść do budynków, wykuszy, kaferków, naczółków itp. rozwiązań architektonicznych;

3.     dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach MN2 ustala się:

1)     maksymalną wysokość obiektów mieszkalnych, wynoszącą 10,5 m od istniejącego poziomu terenu do poziomu kalenicy głównej lokalizowanej prostopadle do osi drogi wewnętrznej KDW2;

2)      maksymalną liczbę 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

3)     dopuszcza się możliwość realizacji podpiwniczenia, na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

4.     dopuszcza się możliwość lokalizacji 1 budynku – gospodarczego na każdej działce powstałej z podziału terenu MN2 według projektowanych granic działek, zgodnie z rysunkiem planu, jako obiektu przybudowanego lub wbudowanego w obiekt podstawowy albo jako obiektu jednokondygnacyjnego wolnostojącego, o powierzchni maksymalnie 40 m2;

5.     w przypadku lokalizacji obiektu w formie wolnostojącej lub przybudowanej do budynku mieszkalnego ustala się:

1)     maksymalną wysokość na 4,5 m od istniejącego poziomu terenu do poziomu kalenicy głównej z zastosowaniem dachu stromego o dopuszczalnym kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 30°,

2)     zakaz wykorzystywania pomieszczeń w budynku gospodarczo–garażowym dla innych celów, kolidujących z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w § 8.

 

 

§ 14.

 

Pozostałe wymogi dotyczące zagospodarowania działki:

1.     zakazuje się stosowania ogrodzeń z litego muru lub z prefabrykowanych segmentów betonowych;

2.     zaleca się stosowania żywopłotów lub zimozielonej zieleni średniej wysokości, również jako formy wygrodzenia działki.

 

 

§ 15.

 

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się, jako tymczasowe, wykorzystanie terenu, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów odrębnych.

 

 

§ 16.

 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1.     ustala się nakaz prowadzenia linii podziału na działki budowlane po liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych na rysunku planu oraz po liniach projektowanych granic działek;

2.      zakazuje się dokonywania podziałów wtórnych, niezgodnych z ustaleniami planu;

3.     dopuszcza się możliwość scalania działek wyznaczonych w planie i realizacji na nich jednego budynku mieszkalnego.

 

 

§ 17.

 

Ustalenia w zakresie komunikacji:

1.     obsługę komunikacyjną terenów MN1 i MN2 zapewnia droga publiczna (działka nr ewid. 137) oraz projektowana droga wewnętrzna KDW1;

2.      zakazuje się lokalizowania wjazdu na teren MN2 z drogi wewnętrznej KDW2;

3.      szerokość dróg wewnętrznych ustala się:

1)     dla KDW1 na 6 m,

2)     dla KDW2 na 4,5 m;

4.     na terach MN1 i MN2 ustala się nakaz realizacji co najmniej 1 miejsca parkingowego dla 1 mieszkania;

5.     dla obszaru, o którym mowa w § 1, ustala się zakaz realizacji miejsc parkingowych poza terenami, o którym mowa w ust. 4.

 

 

§ 18.

 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1.     zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną zapewnić z istniejącej oraz projektowanej sieci w drodze publicznej oraz w drogach wewnętrznych;

2.     dla celów realizacji infrastruktury technicznej, dopuszcza się możliwość wykorzystania pasa drogowego drogi publicznej oraz dróg wewnętrznych;

3.      do ogrzewania obiektów ustala się obowiązek stosowania paliw niskoemisyjnych;

4.     odprowadzenie ścieków bytowych poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej;

5.     śmieci i odpady stałe należy gromadzić na terenie objętym planem w pojemnikach zamykanych oraz okresowo opróżniać przez wyspecjalizowane firmy.

 

 

§ 19.

 

Ustala się stawkę, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 20.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 21.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Analizując zabudowę wsi Baranówko należy stwierdzić, iż rozwijała i rozwija się ona wzdłuż głównej, przechodzącej przez wieś drogi. Występujące wzdłuż głównej ulicy wsi zagrody rolnicze składające się z budynków mieszkalnych, budynków inwentarskich, budynków gospodarczych i innych budynków związanych z produkcją rolną, dogęszczane są w coraz większym stopniu przez budynki mieszkalne i towarzyszące im budynki gospodarcze i garażowe. Następuje zatem zmiana charakteru, funkcji oraz samego wizerunku wsi. Podkreślenia wymaga, że sytuacja, w której nowa zabudowa sytuowana jest na terenie wsi, wzdłuż jej głównej ulicy, jest korzystna ze względu na, chociażby, efektywne wykorzystanie poprowadzonych w ulicy mediów, czy też samo postrzeganie wsi jako zwartej, uporządkowanej i wyodrębnionej przestrzennie jednostki osadniczej. Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie racjonalnego zagospodarowania, pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, terenów usytuowanych przy głównej ulicy wsi i w jej środkowej części,
tj. części działek o nr ewid. 29 i 155 obręb Baranówko.

            Podkreślenia wymaga, iż prace nad przedmiotowym planem miejscowym zapoczątkowane zostały uchwałą nr XXII/187/04 Rady Miejskiej w Mosinie dnia 25 marca 2004 r., a procedura planistyczna przeprowadzona została w trybie ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/91/07.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/91/07.pdf 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/91/07.pdf

Załącznik dodatkowy do uchwały nr XX/91/07.pdf


Uchwała nr XX/90/07 dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 21/864/2007 z dnia 17.10.200

UCHWAŁA NR XX/90/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim.

 

 

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Renowacja elewacji budynku Izby Muzealnej w Mosinie oraz wymiana więźby dachowej i instalacji odgromowej”.

 

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim, w sprawie przyjęcia przez Gminę Mosina pomocy finansowej, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Powiat Poznański na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr VIII/62/III/2007 z dnia 30 maja 2007 r. przekazał Gminie Mosina środki na dofinansowanie zadania pt. „Renowacja elewacji budynku Izby Muzealnej w Mosinie oraz wymiana więźby dachowej i instalacji odgromowej”. Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) do uruchomienia środków niezbędne jest ich przyjęcie w formie uchwały Rady Miejskiej.


Uchwała nr XX/89/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Daszewice.

UCHWAŁA NR XX/89/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Daszewice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 464/9, położonej w Daszewicach, nazwę „Sosnowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi załączona mapa wsi Daszewice.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

    

 

  


UZASADNIENIE

 

            Właściciel działki o numerze 464/7 w Daszewicach zwrócił się  z wnioskiem o nadanie nowo wydzielonej drodze wewnętrznej, o numerze ewid. 464/9, powstałej w wyniku podziału działki nr 464/8, zgodnie z decyzją Nr PP.MT.7430-49/06 z dnia 11 października 2006 r., nazwy „Sosnowa”. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) właściciel działki nr 464/9, zapisanej w księdze wieczystej KW 18781 Sądu Rejonowego w Śremie,  wyraził zgodę na nadanie nazwy drodze wewnętrznej. Pismem z dnia 19 lipca 2007 r. Rada Sołecka Sołectwa Daszewice nie zauważa przeszkód i pozytywnie opiniuje proponowaną nazwę drogi wewnętrznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XX/89/07.pdf


Uchwała nr XX/88/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.

UCHWAŁA NR XX/88/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Czapurach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 204/24, 204/28 i 204/40, nazwę „Poziomkowa”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Czapury.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            W dniu 24 lutego 2006 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewid. 204/18 i 204/19, położonych na terenie wsi Czapury, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną o numerach ewidencyjnych 204/24, 204/28 i 204/40. Rada Sołecka Sołectwa Czapury  w dniu 5 maja 2007 r. zwróciła się z wnioskiem o nadanie drodze wewnętrznej nazwy „Poziomkowa”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) właściciele terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, wyrazili zgodę na nadanie jej nazwy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XX/88/07.pdf


Uchwała nr XX/87/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.

UCHWAŁA NR XX/87/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Czapurach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 204/50, nazwę „Jagodowa”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Czapury.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

            W dniu 13 lutego 2006 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewid. 204/14 położonej na terenie wsi Czapury, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną  o numerze ewidencyjnym 204/50. Rada Sołecka Sołectwa Czapury w dniu 5 maja 2007 r. zwróciła się z wnioskiem o nadanie drodze wewnętrznej  nazwy „Jagodowa”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19. poz. 115 z późn. zm.) właściciel terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, wyraził zgodę na nadanie jej nazwy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Załącznik do uchwały nr XX/87/07.pdf