XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.03.2008

Uchwała nr XXVI/161/08 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

UCHWAŁA NR XXVI/161/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/284/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Ludwikowi Lipiakowi, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXVI/160/08 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

UCHWAŁA NR XXVI/160/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/284/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Marianowi Strenkowi, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uchwała nr XXVI/159/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

UCHWAŁA NR XXVI/159/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu  Stanu Cywilnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz 1688 z późn. zm.)  Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Panią Alicję Srokę na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2008 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1989 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.), kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz. Rada gminy zgodnie z ust. 3 powołanego wyżej art. 6 Prawa o aktach stanu cywilnego ma prawo powołać innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcę(zastępców).

Pani Alicja Sroka spełnia wymogi wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.),  posiada wykształcenie wyższe oraz legitymuje się 4-letnim stażem pracy. Ponadto spośród rozpatrywanych kandydatur, najlepiej zaprezentowała swoją wiedzę, umiejętności interpersonalne oraz wysoką  kulturę osobistą.


Uchwała nr XXVI/158/08 dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzo

UCHWAŁA NR XXVI/158/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie.

2.       Projekt planu miejscowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje działki o nr ewid. 1829/1, 1829/2, 1829/3 obręb Mosina.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu przedstawione zostały na rysunku w skali 1:10 000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 15 grudnia 2005 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LI/401/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług administracji w Mosinie, działka o nr ewid. 1829/3 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9, poz. 195). Przywołany plan miejscowy ustala dla działki o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina przeznaczenie podstawowe: usługi administracji oraz przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalno – biurowe, nie przekraczające 10% powierzchni ogólnej oraz usług nieuciążliwych o charakterze publicznym. Przywołany plan miejscowy jest planem obowiązującym.

W myśl ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., dla działek o nr ewid. 1829/1, 1829/2, 1829/3 obręb Mosina wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: tereny zainwestowania istniejącego oraz przesądzone do zainwestowania w opracowaniach planistycznych – tereny usług innych, oznaczone na rysunku studium symbolem U.

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie planu miejscowego dla działek o nr ewid. 1829/1, 1829/2, 1829/3 obręb Mosina, w którym na tym obszarze zostałaby umożliwiona lokalizacja obiektu z miejscami noclegowymi np. hotelu, pensjonatu wraz z funkcjami oraz infrastrukturą towarzyszącą. Niniejsza uchwała obejmuje również swoim zasięgiem działki o nr ewid. 1829/1 i 1829/2 obręb Mosina, czyli drogę oraz teren trafostacji, w celu umożliwienia zastosowania bardziej kompleksowych rozwiązań projektowych.

Zmiana przeznaczenia tego terenu wynika z konieczności zapewnienia:

-  bazy noclegowej dla turystów;

- bazy noclegowej dla inwestorów prowadzących i planujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Mosina;

- bazy noclegowej w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Nie ulega wątpliwości, iż teren objęty niniejszą uchwałą ze względu na usytuowanie w centrum miasta Mosina przy drodze powiatowej, tj. ulicy Leszczyńskiej, jest terenem atrakcyjnym dla sytuowania tego rodzaju działalności. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr XXVI/158/08.pdf


Uchwała nr XXVI/157/08 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Dasze

UCHWAŁA NR XXVI/157/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, zmienionej uchwałą nr XXI/109/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r., § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Granica obszaru objętego planem miejscowym, o którym mowa w ust. 1, przebiega wzdłuż wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie w odległości 750,0 m na południe od południowej granicy ulicy Poznańskiej we wsi Daszewice, do działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy tejże działki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 109 obręb Babki do odległości 100,0 m od budynków zagrody rolniczej usytuowanej na działce o nr ewid. 116/2 obręb Babki, następnie okrąża przedmiotową zagrodę w odległości 100,0 m na południe do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działek o nr ewid. 117, 83, 84 obręb Babki aż do przedłużenia linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki, następnie wzdłuż linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki do działki 209 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 209 obręb Babki do działki o nr ewid. 74 obręb Babki, wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 74 obręb Babki, następnie wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 75 obręb Babki, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 72 obręb Babki do linii przebiegającej wzdłuż północnej granicy lasu na działce o nr ewid. 196 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki, następnie wzdłuż północnej, wschodniej i ponownie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 117 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice do wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice.”

 

 

§ 2.

 

Granice obszaru objętego projektem planu przedstawione zostały na rysunku w skali 1:20 000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwałą nr XX/92/07 z dnia 27 września 2007 r., zmienionej uchwałą nr XXI/109/07 z dnia 25 października 2007 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Uchwałą nr XXIV/147/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła kolejną uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/07 z dnia 27 września 2007 r. w zakresie wyłączenia działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki z terenu objętego wyżej wymienionym projektem planu miejscowego. Powodem podjęcia przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXIV/147/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. było ujawnienie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w piśmie nr WO/169/08, doręczonym Urzędowi Miejskiemu w Mosinie dnia 21 stycznia 2008 r., iż działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki, na podstawie decyzji nr 0-11/MON z dnia 28 grudnia 2000 r., znajduje się w wykazie terenów zamkniętych użytkowanych przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej. W myśl art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych. Podkreślenia wymaga, iż Rada Miejska w Mosinie informację o tym, iż działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki stanowi teren zamknięty uzyskała dopiero z pisma Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż opracowanie planu miejscowego dla terenu zamkniętego mogłoby się wiązać ze stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego, a zatem uchwały kończącej procedurę planistyczną.

Przedmiotowa uchwała nr XXIV/147/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r. została przedłożona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 5 lutego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-8.0911-89/08 z dnia 27 lutego 2008 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie 3 marca 2008 r., stwierdził nieważność uchwały nr XXIV/147/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Wojewoda Wielkopolski przedmiotowej uchwale zarzucił brak załącznika graficznego, na którym przedstawione zostałyby granice opracowania planu miejscowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), integralną częścią uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Należy zauważyć, iż taki załącznik graficzny, na którym przedstawione zostały granice opracowania planu stanowi załącznik do uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. Podkreślenia wymaga, iż załącznik ten został sporządzony na wyrysie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina w skali 1:20 000, co oznacza, że jednemu centymetrowi na mapie odpowiada 200 metrów w terenie. Działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki, na podstawie pomiaru z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 cechuje się wymiarami 80 x 95 metrów, co na załączniku graficznym w skali 1:20 000 daje obszar o wymiarach 0,4 x 0,475 cm. Powierzchnia działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki określona w ewidencji gruntów i budynków wynosi 0,7588 ha, co na załączniku graficznym w skali 1:20 000 daje obszar o powierzchni 0,19 cm2. Przywołana ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odnosi się w żaden sposób do skali i formy podkładu mapowego załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Przedmiotowa ustawa reguluje jedynie sposób sporządzenia, skalę i rodzaj map wykorzystywanych w opracowywaniu projektu rysunku planu, stanowiącego następnie załącznik graficzny do uchwały o uchwaleniu planu miejscowego.

Nie ulega wątpliwości, iż konieczne jest precyzyjne określenie granic terenu objętego projektem planu. W tym celu w § 1 uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina zostały precyzyjnie i w oparciu o granice ewidencyjne działek wskazane granice opracowania projektu planu. Oczywistym jest, że im większa skala tym mniejsza dokładność. Tym samym ujawnienie na załączniku graficznym do uchwały, sporządzonym w skali 1:20 000 granic ewidencyjnych działek spowodowałoby całkowitą jego nieczytelność. Podkreślenia wymaga również, iż sama grubość linii wyznaczającej przebieg granic obszaru objętego projektem planu o szerokości 1 mm, odpowiada w terenie 20 metrom. Niemniej jednak załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik graficzny na którym przedstawiono, najdokładniej jak było to technicznie możliwe, granice obszaru objętego projektem planu.

Niezależnie od poruszanej powyżej kwestii załącznika graficznego, głównym celem podjęcia niniejszej uchwały jest wyłączenie z obszaru objętego projektem planu miejscowego działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki. Jak zostało to już wskazane powyżej, Wojewódzki Sztab Wojskowy pismem nr WO/169/08, doręczonym Urzędowi Miejskiemu w Mosinie w dniu 21 stycznia 2008 r. poinformował, iż działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki na podstawie decyzji nr 0-11/MON z dnia 28 grudnia 2000 r. znajduje się w wykazie terenów zamkniętych użytkowanych przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej. Jednocześnie w myśl art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych. Stąd też konieczne jest zmiana uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, poprzez wyłączenie z obszaru opracowania projektu planu działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki.

Załącznik do uchwały nr XXVI/157/08.pdf


Uchwała nr XXVI/156/08 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.

UCHWAŁA NR XXVI/156/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr LVI/431/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  


 

UZASADNIENIE

 

Rady Gmin: Dopiewo, Komorniki i Zbąszyń podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku  Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu. Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2008 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do Związku nowych uczestników.

Rada Miejska w Śremie podjęła w dniu 30 czerwca 2006 r. uchwałę o wystąpieniu ze Związku. Uchwałę tę dostarczono w tym samym dniu do Biura Związku, stąd zgodnie ze Statutem wystąpienie Gminy Śrem ze Związku stało się skuteczne z dniem 1 stycznia 2007 r. W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany zapisów § 3 Statutu Związku.  

Ponadto dokonuje się innych zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały, a których konieczność określiła dotychczasowa działalność Związku. Zakres zmian wynika z propozycji zgłaszanych w trakcie obrad Zgromadzenia na dotychczasowych posiedzeniach oraz propozycji gmin – uczestników Związku.

Zakres zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały powoduje, że dla czytelności statutu uzasadnionym jest przyjęcie jego tekstu jednolitego.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2008 r.

 

 

Projekt zmian w Statucie Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

 

 

1. § 3. otrzymuje następujące brzmienie:

   „§ 3. Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu „Uczestnikami”, są Gminy:  

             - Brodnica,

             - Czempiń, 

             - Dolsk,

    - Dopiewo,

    - Granowo,

             - Grodzisk Wielkopolski,

             - Kamieniec,

    - Komorniki,

             - Kościan,

             - Miasto Kościan,

             - Miasto Luboń,

             - Mosina,

             - Miasto Puszczykowo,            

             - Rakoniewice,

             - Stęszew,

             - Zbąszyń.”

            

1a. § 6 otrzymuje brzmienie:

     § 6. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności polegające na:

-    zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-    organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

-    inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

-    prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami wynikające z następujących ustaw: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”

 

2. § 10. otrzymuje następujące brzmienie:                                                             

„§ 10. 

1.     W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.

2.     W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójtów lub Zastępcy Burmistrzów, bądź radni, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu w trybie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3.     Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.

4.     Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.”

 

3. § 12. otrzymuje następujące brzmienie:                                                              

㤠12.

  Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1)      ustalenie programów realizacji zadań Związku,

2)     uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

4)     ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,

5)     przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,

6)     decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów a także zbywania akcji,

7)     nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,

8)     uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,

9)     realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,

11)  wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,

12) ustalanie wynagrodzeń lub diet z tytułu pracy w Zarządzie Związku członków Zarządu Związku,

13)  uchwalanie projektu zmian w statucie Związku,

14) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,

15) stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,

16) ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,

17)  ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich,

18) ustalanie zasad wpłaty, wysokości oraz terminów wnoszenia środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku, w tym składki inwestycyjnej,

19) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w §7,

20) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,

21) ustalanie zasad reprezentacji Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.”

 

4. Skreśla § 14 ust. 2.

 

5. § 15. otrzymuje następujące brzmienie:

           „§ 15. 

1.     Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą     elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem.

3.     W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.

4.     Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu.”

 

6. § 16. otrzymuje następujące brzmienie:

 „§ 16.

1.     Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w § 7.

2.     Zgromadzenie wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.”

 

7.  § 18. otrzymuje następujące brzmienie:

 „§ 18.

1.     Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.

2.     Członków Zarządu wybiera i odwołuje Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Dopuszczalny jest wybór 1 członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

3.      Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

4.     Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.

5.     Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.

6.      Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.”

 

8.  § 28. otrzymuje następujące brzmienie:

  „§ 28.  

1.     Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.

2.     Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w następujących terminach:

- do dnia 15 stycznia danego roku – w wysokości ¼ składki,

- do dnia 31 marca danego roku – pozostała część,  tj. ¾ składki.

3.     Zasada określona w ust. 2 ma zastosowanie do udziału uczestnika Związku w zyskach Związku.

4.     Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia uczestników Związku (składki  członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku odpowiednio wg zasady określonej w ust. 2.

5.     Wysokość środków ponoszonych przez uczestników Związku na pozostałe poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku (w tym składki inwestycyjnej) oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 - ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.”

                                                           

                                                                                               

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2008 r.

 

 

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”

– tekst jednolity -

Nazwa i siedziba Związku

 

§ 1.

 

1.     Związek nosi nazwę: Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, zwany w dalszej treści niniejszego Statutu „Związkiem”.

2.      Siedzibą Związku jest Czempiń (ul. 24 Stycznia 25).

 

 

§ 2.

 

Związek posiada osobowość prawną.

 

 

Uczestnicy i czas trwania związku

 

§ 3.

 

Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu „Uczestnikami”, są Gminy:

             - Brodnica,

             - Czempiń, 

             - Dolsk,

   - Dopiewo,

   - Granowo,

             - Grodzisk Wielkopolski,

             - Kamieniec,

   - Komorniki,

             - Kościan,

             - Miasto Kościan,

             - Miasto Luboń,

             - Mosina,

             - Miasto Puszczykowo,            

             - Rakoniewice,

             - Stęszew,

             - Zbąszyń.

 

 

§ 4.

 

Związek został utworzony na czas nieokreślony.

 

 

Zadania Związku

 

§ 5.

 

Związek wykonuje zadania publiczne, dla realizacji których został utworzony - w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

 

§ 6.

 

Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności polegające na:

-  zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-  organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

-  inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

-  prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami wynikające z następujących ustaw: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

 

§ 7.

 

Związek może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne Związku oraz tworzyć spółki prawa handlowego.

 

  

 

Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania

 

§ 8.

 

Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

 

 

§ 9.

 

Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 

 

§ 10.

 

1.     W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.

2.     W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójtów lub Zastępcy Burmistrzów, bądź radni, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu w trybie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3.     Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach  Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.

4.     Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.

 

 

§ 11.

 

Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.

 

 

§ 12.

 

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1)      ustalenie programów realizacji zadań Związku,

2)     uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

4)     ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,

5)      przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,

6)     decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów a także zbywania akcji,

7)     nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,

8)     uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,

9)     realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,

11)  wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,

12) ustalanie wynagrodzeń lub diet z tytułu pracy w Zarządzie Związku członków Zarządu Związku,

13)  uchwalanie projektu zmian w statucie Związku,

14) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,

15) stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,

16) ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,

17)  ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich,

18) ustalanie zasad wpłaty, wysokości oraz terminów wnoszenia środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku, w tym składki inwestycyjnej,

19) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w § 7,

20) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,

21) ustalanie zasad reprezentacji Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.

 

 

§ 13.

 

1.     Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2.     Przewodniczący ma obowiązek zwołać Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub co najmniej jednej czwartej statutowego składu Zgromadzenia, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

3.     Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje oraz przewodniczy jego obradom do momentu wyboru przewodniczącego Zgromadzenia - najstarszy wiekiem przedstawiciel uczestnika Związku.

4.     Posiedzenia Zgromadzenia mogą się odbywać w miejscowościach będących siedzibami urzędów gmin będących uczestnikami Związku.

 

 

§ 14.

 

1.     Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby uczestników Związku.

2.      skreślony.

3.      Każdy uczestnik ma jeden głos.

 

 

§ 15.

 

1.     Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą     elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem.

3.     W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.

4.     Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu

 

 

§ 16.

 

1.     Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w § 7.

2.     Zgromadzenie wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.

 

 

§ 17.

 

Zarząd Związku, zwany dalej „Zarządem”, jest organem wykonawczym Związku.

 

 

§ 18.

 

1.     Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.

2.     Członków Zarządu wybiera i odwołuje Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Dopuszczalny jest wybór 1 członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

3.      Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

4.     Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.

5.     Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.

6.      Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.

 

 

§ 19.

 

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą i statutem na rzecz Zgromadzenia, a w szczególności:

1)     realizacja zadań Związku, w tym prowadzenie gospodarki finansowej Związku,

2)      wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

3)      sporządzanie projektów planów finansowych Związku,

4)     wyznaczanie jednostkom organizacyjnym Związku bieżących zadań do wykonania, a nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,

5)     podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

 

 

§ 20.

 

1.     Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.

2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3.     Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

 

 

§ 21.

 

Przewodniczący Zarządu organizuje prace Zarządu, a w szczególności:

1)      kieruje pracą Zarządu i nadzoruje Biuro Związku,

2)     reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 Statutu,

3)      zwołuje posiedzenia Zarządu.

 

 

Mienie Związku

 

§ 22.

 

1.     Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe wniesione przez uczestników Związku oraz nabyte przez Związek.

2.     Mienie Związku jest odrębne od mienia uczestników i jest odrębnie zarządzane.

 

 

§ 23.

 

1.      Mienie Związku może powstać:

1)     w drodze przekazania mienia niepodzielnego, określonego w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami),

2)     w drodze przekazania przez uczestników składników ich mienia służących realizacji zadań przejętych przez Związek,

3)      z dochodów z majątku Związku,

4)      z dochodów z działalności Związku,

5)      z subwencji, z darowizn, zapisów i innych źródeł.

2.     Mienie komunalne przekazane Związkowi staje się własnością Związku.

 

 

§ 24.

 

1.     Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu Związku.

2.     Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jego skuteczności potrzebna jest również kontrasygnata skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

 

 

§ 25.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Związku nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Związku.

 

 

§ 26.

 

1.     Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2.     Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

 

 

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

 

§ 27.

 

1.     Każdy uczestnik Związku jest uprawniony do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

2.     Uczestnicy Związku korzystają z obiektów i urządzeń Związku na równych zasadach, w zakresie określonym zadaniami Związku.

 

 

Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku

 

§ 28.

 

1.     Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.

2.     Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w następujących terminach:

- do dnia 15 stycznia danego roku – w wysokości ¼ składki,

- do dnia 31 marca danego roku – pozostała część,  tj. ¾ składki.

3.     Zasada określona w ust. 2 ma zastosowanie do udziału uczestnika Związku w zyskach Związku.

4.     Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia uczestników Związku (składki  członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku odpowiednio wg zasady określonej w ust. 2.

5.     Wysokość środków ponoszonych przez uczestników Związku na pozostałe poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku (w tym składki inwestycyjnej) oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 - ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

Zasady przystępowania i występowania uczestników oraz zasady rozliczeń majątkowych

§ 29.

 

O przyjęciu do Związku nowego uczestnika decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określającej warunki przystąpienia.

 

 

§ 30.

 

Uczestnictwo w związku ustaje w razie:

1)      wystąpienia uczestnika ze Związku,

2)      wykluczenia uczestnika ze Związku,

3)      likwidacji Związku.

 

 

§ 31.

 

1.     Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego uczestnika.

2.     Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.

 

 

§ 32.

 

1.      Związek może wykluczyć uczestnika ze Związku tylko w razie:

1)      udowodnionego działania na szkodę Związku,

2)      niewykonania obowiązków na rzecz Związku,

3)     naruszenia przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności postanowień Statutu Związku.

2.     O złożeniu wniosku o wykluczenie uczestnika ze Związku, Przewodniczący Zgromadzenia informuje tego uczestnika co najmniej na 1 miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Związku, na którym rozpatrywany będzie wniosek.

3.     Wniosek o wykluczenie uczestnika ze Związku może być złożony przez Zarząd Związku lub każdego z uczestników.

 

 

§ 33.

 

1.     Nieruchomości a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez uczestnika do Związku, nie podlegają zwrotowi w przypadku jego wystąpienia lub wykluczenia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych.

2.     W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uczestnikowi Związku przysługuje zwrot równowartości danego składnika majątkowego ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia i określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień wystąpienia lub wykluczenia uczestnika ze Związku.

3.     W oparciu o wartość określoną w ust. 2 Zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty występującego lub wykluczanego uczestnika, przy czym spłata może być dokonana ratalnie, w okresie do 3 lat od dnia wystąpienia lub wykluczenia.

4.     Wystąpienie lub wykluczenie uczestnika ze Związku nie rodzi po stronie Związku obowiązku zwrotu uczestnikowi wniesionych przez niego składek członkowskich.

 

 

Zasady likwidacji Związku

 

§ 34.

 

1.     Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o likwidacji Związku.

2.     Podział majątku Związku pozostałego po likwidacji następuje proporcjonalnie do wartości wniesionych przez uczestników Związku.

3.     Likwidację Związku prowadzi wybrany przez Zgromadzenie likwidator.

4.      Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1)     sporządzenie planu likwidacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie,

2)      sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

3)     publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji,

4)      zakończenie bieżących spraw Związku,

5)      ściągnięcie wierzytelności Związku,

6)      zaspokojenie zobowiązań Związku,

7)     przedstawienie Zgromadzeniu Związku projektu podziału majątku Związku pozostałego po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1-6,

8)     złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.

5.      Koszty likwidacji ponosi Związek.

6.     Likwidator wykonuje swoje obowiązki z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Związku.

 

 

Przepisy końcowe

 

§ 35.

 

Zmiany Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

 


Uchwała nr XXVI/155/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXVI/155/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

56.776.054,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 51.889.654,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.101.622,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

57.376.932,35 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  46.383.237,35 zł,

 

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.552.111,00 zł 

b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania  bieżące

4913.345,00 zł

b)      wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

c)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

329.014,00 zł

      2)  Wydatki majątkowe

10.953.695,00 zł

     3)  Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań

           inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.101.622,00 zł

     2)      Wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 600.878,35 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.566.077,00 zł, umniejszony o spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.965.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 350.000,00 zł

2.      wydatki 345.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2008 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł  - z tytułu zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie komunikacji zbiorowej, na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Kórnik, zobowiązującej się do pokrycia kosztów dopłat do przejazdów autobusu linii 107 w wysokości rocznej 43.200,00 zł.

-      Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 375,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2008 r. Nr DPZ-423-1/2008.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 825,00 zł.

 

  1. Przychody:

-      Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych do kwoty 4.566.077,00 zł

 

  1. Wydatki

-      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł – są to środki na wydatki majątkowe wynikające z nowych zadań realizowanych przy współpracy z AQUANET, dotyczącymi kanalizacji w Krosinku, odtworzenia po budowie wodociągu w ul. Konopnickiej w Mosinie oraz wydatki na wodociąg w Krosinku ul. Wiejska i ul. Ludwikowska.

-      Dział 600 Transport i Łączność – zwiększa się o kwotę 1.431.200,00 zł, w tym: dotacja na lokalny transport zbiorowy w kwocie 101.200,00 zł jako wzrost kosztów związanych z przedłużeniem trasy autobusu linii 101 do Dymaczewa Nowego oraz poszerzenia obsługi przez komunikację miejską rejonu wsi na „Zawarciu”, a także w wyniku zwiększenia dotacji o kwotę 1.200,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie komunikacji zbiorowej, na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Kórnik, zobowiązującej się do pokrycia kosztów dopłat do przejazdów autobusu linii 107 w wysokości rocznej 43.200,00 zł.

-      150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni Placu 20 Października oraz 1.180.000,00 zł na wydatki majątkowe, obejmujące następujące zadania: wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno – kolektor w ul. Polnej 900.000,00 zł, Pecna – budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej 180.000,0 zł – zwiększenie środków na to zadanie jest wynikiem analizy kosztorysowej zadania przeznaczonego do realizacji w roku bieżącym, projekt i budowa chodników 100.000,00 zł – zwiększenie wynika z wniosków radnych, mieszkańców i przewodniczących komitetów osiedlowych. Wydatki majątkowe – zgodne z załącznikiem nr 6.

-      Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 1.040.000,00 zł, w tym: 50.000,00 zł na energię elektryczną, 135.000,00 zł środki na remont Urzędu Stanu Cywilnego i pomieszczeń w budynku przy ul. Krotowskiego, 250.000,00 zł na realizację kosztów związanych z kosztorysami, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki majątkowe 605.000,00 zł dotyczące świetlic wiejskich w Daszewicach, Czapurach, Sowinkach, Mieczewie i Świątnikach. Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6.

-      Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w tym: 15.000,00 zł na energię elektryczną, 40.000,00 zł na promocję Gminy, z czego 15.000,00 zł na zakup toreb ekologicznych, proporczyków sportowych i znaczków oraz 25.000,00 zł na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej obejmującej jednolite rozwiązania związane z  informacją, tablicami dotyczącymi nazw ulic, opisem zabytków, oraz 15.000,00 zł na zakup rejestratora czasu pracy.

-      Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 375,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2008 r. Nr DPZ-423-1/2008.

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł na energie elektryczną w OSP i 55.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Miejskiej.

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł, w tym: 50.000,00 zł na energię elektryczną, 50.000,00 zł na wymianę okien w SP 1 Mosina – zgodnie z zaleceniem SANEPID, oraz 75.000,00 zł na wydatki majątkowe, w tym: projekt sali gimnastycznej w Daszewicach 35.000,00 zł oraz 40.000,00 zł środki na  projekt adaptacji budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 6.

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 475.000,00 zł, w tym: 370.000,00 zł na energię elektryczną, 95.000,00 zł koszty eksploatacji oraz 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie projektów oświetlenia drogowego, wynikające z wniosków mieszkańców i radnych.

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii kwota 30.000,00 zł i 50.000,00 zł na prace remontowe budynku klubowego na stadionie w Mosinie.

 

Zwiększenie wydatków na energię elektryczną wynika z informacji zawartej w piśmie ENEI S.A. z dnia 27 lutego 2008 r. wskazującej na podwyżkę cen energii o 65% w stosunku do roku ubiegłego.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.363.825,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Załączniki do uchwały nr XXVI/155/08.pdf 


Uchwała nr XXVI/154/08 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/154/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1)  projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 350.000,00 zł,

2)  projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 345.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

UZASADNIENIE

 

         Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą – Prawo ochrony środowiska,  Burmistrz Gminy Mosina przedstawia co roku Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z wymogami Starostwa Powiatowego w Poznaniu, realizującego wspólnie z gminami „Program usuwania azbestu”, zaszła konieczność uwzględnienia w załączniku do niniejszej uchwały wyodrębnienia w wydatkach kwoty dotacji przeznaczonej przez gminę na ten program.

 

                                                          

Załącznik do uchwały nr XXVI/154/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2008 r.

 

 

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

              310.000,00

900

90011

2960

                40.000,00

Razem

              350.000,00

Stan środków obrotowych na początku roku

                     128,54

Ogółem

              350.128,54

 

 

 

Rozchody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

20.000,00

900

90011

4210

               100.000,00

900

90011

4300

               225.000,00

Razem

               345.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

                   5.128,54

Ogółem

               350.128,54