XXX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.06.2008

Uchwała nr XXX/196/08 dotycząca godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w Karcie Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów szkół prowadzonych przez Gminę Mosina (Wojewoda pismem NK

UCHWAŁA NR XXX/196/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a także związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska Koła przy Zespole Szkół w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę określa w drodze uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3. Projekt powyższej uchwały, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3, uzyskał opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu oraz opinię związków zawodowych.


Załącznik do uchwały nr XXX/196/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

 

 

Lp.

Stanowiska

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagog szkolny

22 godziny

2.

Psycholog szkolny

22 godziny

3.

Logopeda szkolny

22 godziny

4.

Rehabilitant

22 godziny

5.

Rewalidant

22 godziny

 

 


Uchwała nr XXX/195/08 dotycząca zniżek dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych w szkołach oraz zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (Wojewoda pismem

UCHWAŁA NR XXX/195/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, a także związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska Koła przy Zespole Szkół w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według norm wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Burmistrz może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji zajęć określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (przedszkola) powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Zwolnienie określa jego czas, który nie może być dłuższy niż rok szkolny.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XLII/343/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 czerwca 2005 r.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organ prowadzący szkołę zobowiązany jest w drodze uchwały określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla stanowisk kierowniczych w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć. Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi i uzyskał ich pozytywną opinię.


Załącznik do uchwały nr XXX/195/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

 

LP.

STANOWISKO KIEROWNICZE

TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ

1.

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 14 oddziałów

3 godziny

 

2.

Dyrektor szkoły liczącej do 13 oddziałów

5 godzin

 

3.

Wicedyrektor w szkole

7 godzin

 

4.

Dyrektor przedszkola liczącego powyżej 3 oddziałów

8 godzin

 

5.

Dyrektor przedszkola z 3 oddziałami

10 godzin

 

6.

Dyrektor przedszkola liczącego poniżej 3 oddziałów

12 godzin

 

7.

Wicedyrektor w przedszkolu

14 godzin

 

8.

Kierownik świetlicy szkolnej

14 godzin

 

 


Uchwała nr XXX/194/08 o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami ko

UCHWAŁA NR XXX/194/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań – Wrocław.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań – Wrocław, przyjętego uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191, poz. 4482) w części dotyczącej ustaleń dla terenów:

1)     parkingów z zielenią towarzyszącą, oznaczonych na rysunku obecnie obowiązującego planu miejscowego symbolem 1Kp, ZPt oraz 3Kp, ZPt;

2)     zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku obecnie obowiązującego planu miejscowego symbolem 2U;

3)     zabudowy produkcyjnej i produkcyjno–usługowej, oznaczonej na rysunku obecnie obowiązującego planu miejscowego symbolem 2P, Pu.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem zmiany planu miejscowego przedstawione zostały na wypisie w skali 1:1000 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, w części dotyczącej jednostek 1Kp, ZPt, 3Kp, ZPt, 2U, 2P, Pu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 19 października 2006 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXVI/491/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań – Wrocław (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191, poz. 4482). W przedmiotowym planie wyznaczono między innymi tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 2U na rysunku planu wraz z towarzyszącymi im terenami parkingów z zielenią towarzyszącą, oznaczone symbolem 1,3KP, ZPt na rysunku planu, a także tereny zabudowy produkcyjnej i produkcyjno–usługowej, oznaczone symbolem 2P,Pu na rysunku planu.

Zgodnie z ustaleniami wyżej wymienionej uchwały, na terenie oznaczonym symbolem 2U przewidziano lokalizację budynku handlowo–usługowego o łącznej powierzchni handlowo–usługowej nie przekraczającej 2000 m2. Dnia 18 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880 z późn. zm.), która definiuje pojęcie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego oraz reguluje zasady ich tworzenia oraz funkcjonowania.

Stąd też celem podjęcia niniejszej uchwały jest rozpoczęcie procedury planistycznej umożliwiającej dostosowanie zapisów obowiązującego planu miejscowego w zakresie jednostki oznaczonej symbolem 2U oraz terenów przylegających (1Kp, ZPt, 3Kp, ZP,t, 2P, Pu) do obowiązujących przepisów prawa. Wymaga zaznaczenia, iż ze względu na rozpoczętą procedurę związaną z wydzielaniem drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 1KD-L, nie ma możliwości podania w niniejszej uchwale dokładnych numerów ewidencyjnych działek.

Załącznik do uchwały nr XXX/194/08.pdf 


Uchwała nr XXX/193/08 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XXX/193/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1)  projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 391.968,00 zł,

2)  projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 386.968,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

         Wprowadzenie niniejszej uchwały związane jest z wpływem środków finansowych na konto GFOŚiGW z tytułu darowizny na realizację ścieżki rowerowej Mosina – Sowiniec.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w przychodach i wydatkach tego funduszu.


Załącznik do uchwały nr XXX/193/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

  

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

              310.000,00

900

90011

2960

                40.000,00

900

90011

0960

                41.968,00

Razem

              391.968,00

Stan środków obrotowych na początku roku

                     128,54

Ogółem

              392.096,54

 

 

 

Rozchody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

20.000,00

900

90011

4210

               100.000,00

900

90011

4300

               266.968,00

Razem

               386.968,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

                   5.128,54

Ogółem

               392.096,54

  


Uchwała nr XXX/192/08 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008".

UCHWAŁA NR XXX/192/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

                                                                                 

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/137/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”, wprowadza się następującą zmianę:

 

w rozdziale V, dział  III  Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego

   

      w działaniu 1 zadanie 2 otrzymuje brzmienie:

 

           „2. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
                 i młodzieży z rodzin z problemem społecznym.

                (Kwota zawarta w „Gminnym Programie

                Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

                Alkoholowych na rok 2008”)”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
UZASADNIENIE

 

            Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom z problemem, w szczególności dzieciom. Uchwalony w grudniu ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008” zakłada zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których są problemy uzależnień .Z uwagi na objęcie wypoczynkiem letnim dzieci z rodzin, w których ukryty jest problem uzależnień, wprowadzono zmianę nazwy wypoczynku letniego o brzmieniu: „Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem społecznym”.


Uchwała nr XXX/191/08 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008".


Uchwała nr XXX/190/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXX/190/08   

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r. i Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

58.329.989,00 zł

-   dochody bieżące w kwocie 52.258.589,00 zł

 

-   dochody majątkowe w kwocie 6.071.400,00 zł

 

2.   Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.   Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

58.930.867,35 zł

1.   Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)  Wydatki bieżące w wysokości  47.224.172,35 zł,

 

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.758.023,98 zł 

b)   dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.032.617,00 zł

c)   wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

d)   wydatki z tytułu udzielonych poręczeń

      i gwarancji

329.014,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

11.666.695,00 zł

     3)   Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie

           zadań inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.   Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.   Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł

    2)       Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008”w wysokości 315.522,41 zł.”

 

§ 7  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 391.968,00 zł

2.      wydatki 386.968,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

  1. Dochody:

 

-    Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 1.185.000,00 zł, co wynika ze wzrostu dochodów ze sprzedaży mienia w stosunku do założonego planu.

 

-    Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z mandatów.

 

-     Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 129.070,00 zł – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 r.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.354.070 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-     Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem Pecna budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej 150.000,00 zł, co wynika z konieczności zwiększenia zadania o budowę separatora i przepompowni i tym samym wzrastają koszty oraz 350.000,00 zł zwiększenie środków na zadanie targowisko – toalety i nawierzchnia – ocena kosztorysowa i zwiększenie zakresu robót : budowa dolnej płyty do kanału, odwodnienie, instalacja kanalizacyjna i elektryczna – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

-     Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na świetlice wiejskie: Wiórek 5.000,00 zł środki na wykonanie sanitariatów i przyłącza kanalizacyjnego, Nowinki  5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej oraz Żabinko 10.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac – garaż do samochodu bojowego, wykonanie podjazdu i wejścia) – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-     Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 245.205,59 zł – w tym: rady gmin 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz urzędy gmin 225.205,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej 145.000,00 zł,  75.205,59 zł na wydatki bieżące - zakup materiałów i usług związanych z malowaniem pomieszczeń i 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia.

 

-    Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł stanowiącą dotację dla OSP przeznaczoną na dofinansowanie zakupów sprzętu bojowego i umundurowania.

 

-     Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 369.070,00 zł, w tym 150.000,00 zł środki przeznaczone na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Mosinie dla dzieci obwodu SP w Krośnie, 70.000,00 zł środki na przebudowę dachu SP Krosinko – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 129.070,00 złśrodki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 r. i 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji w przedszkolach.

 

-     Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się o kwotę 25.522,41 zł – środki pochodzące z roku 2007 przeznaczone na przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

-     Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie miasta, wykaszanie trawy przy drogach oraz wycinkę i pielęgnację drzew, natomiast 35.000,00 zł to środki na wydatki majątkowe  – budowa oświetlenia ulicznego zwiększenie środków w oparciu o kosztorysy inwestorskie.

 

-     Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 34.272,00 zł z tytułu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, są to środki przeznaczone na odprawę emerytalną i jednorazową nagrodę roczną w kwocie 29.272,00 zł oraz 5.000,00 zł z tytułu zwiększenia kosztów energii elektrycznej. Powyższe zwiększenie wynika z wyliczeń przedstawionych we wniosku Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie z dnia 27 maja 2008 r.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.354.070,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu. Przeniesienia zabezpieczają środki na podatek VAT, zakup usług obejmujących tłumaczenia ksiąg wieczystych w dziale 700, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki w dziale 750, w  dziale 754 na różne opłaty i składki, szkolenia, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, opłat za centralne ogrzewanie, opłaty za internet, w dziale 801 zakup pomocy naukowych w gimnazjum, oraz w dziale 900 zakup bloczków opłaty targowej i karmy dla psów. Przeniesienia w dziale 852 opieka społeczna dokonane są na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załączniki do uchwały nr XXX/190/08.pdf 


Uchwała nr XXX/189/08 dotycząca wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1961/2, położonej w Mosin

UCHWAŁA NR XXX/189/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o powierzchni 15 m², działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1961/2, o powierzchni 192 m², położonej w Mosinie przy ul. Dworcowej.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na wynajem w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat części nieruchomości o powierzchni 15 m² pod istniejącym garażem, położonej w Mosinie przy ul. Dworcowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1961/2 o powierzchni 192 m², stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 28885 Sądu Rejonowego w Śremie.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mowa w § 1, zawiera mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Przeznacza się na wynajem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat część nieruchomości gruntowej o powierzchni 15 m², oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1961/2, położonej w Mosinie przy ul. Dworcowej.

Przedmiotowy grunt będzie wykorzystany na istniejący garaż blaszany przez mieszkańca ul. Dworcowej 6c m 2.

 

Załącznik do uchwały nr XXX/189/08.pdf


Uchwała nr XXX/188/08 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 280/7, położonej w Mosinie

UCHWAŁA NR XXX/188/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 280/7, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na wynajem w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat części nieruchomości o powierzchni 5000 m², oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 280/7 o powierzchni 5.17.79 ha, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 23679 Sądu Rejonowego w Śremie.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mowa w § 1, zawiera mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Przeznacza się na wynajem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat część nieruchomości gruntowej o powierzchni 5000 m², oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 280/7 o powierzchni 5.17.79 ha, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej.

Grunt będzie wykorzystany na kruszarnię gruzu przez dotychczasowego najemcę przedmiotowej nieruchomości.

 

Załącznik do uchwały nr XXX/188/08.pdf


Uchwała nr XXX/187/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Grażynie Kniat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XXX/187/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Grażynie Kniat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Grażynie Kniat 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  położonej w Mosinie przy ul.                    , oznaczonej w ewidencji gruntów działka  numer             , o powierzchni 0.04.12 ha, zapisanej w księdze wieczystej               prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Grażyna Kniat jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.        , o powierzchni. 0.04.12 ha, zapisanej w księdze wieczystej               , wystąpiła  z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXX/186/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Jadwidze i Jackowi Konstantynowi Dworek od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pra

UCHWAŁA NR XXX/186/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Jadwidze i Jackowi Konstantynowi Dworek od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Jadwidze i Jackowi Konstantynowi Dworek 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.               , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer          , o powierzchni 0.06.97 ha, zapisanej w księdze wieczystej                 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

        Państwo Jadwiga i Jacek Konstantyn Dworek jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.                 , o powierzchni 0.06.97 ha,  zapisanej w księdze wieczystej             , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

       Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.