XXXII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.09.2008

Uchwała nr XXXII/209/08 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXXII/209/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Ze składu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa odwołuje się radnego Ryszarda Rybickiego.

2.    Ze składu Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej odwołuje się radnego Waldemara Waligórskiego.

3.    Ze składu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa odwołuje się radnego Mariana Kunaja.

4.     Ze składu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa odwołuje się radnego Mariana Jabłońskiego.

5.     Ze składu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej odwołuje się radnego Stanisława Mikołajczaka.

 

 

§ 2.

 

1.      W skład Komisji Budżetu i Finansów powołuje się:

1)      radnego Ryszarda Rybickiego,

2)      radnego Waldemara Waligórskiego,

3)      radnego Mariana Kunaja,

4)      radnego Mariana Jabłońskiego,

5)      radnego Stanisława Mikołajczaka.

 

 

§ 3.

 

1.     Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

2.     Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XXI/110/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXII/209/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2008 r.

 

 

I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Mania Wiesława

8.         Marciniak Jan

9.         Mikołajczak Stanisław

10.     Przybył Paweł

11.     Rybicki Ryszard

12.     Szczygieł-Nowak Krystyna

13.     Twardowska Małgorzata

14.     Waligórski Waldemar

15.     Wiązek Waldemar

16.     Żak Tomasz

 

II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szeszuła Jacek

6.         Waligórski Waldemar

7.         Wiązek Waldemar

 

III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

V.      Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Karliński Antoni

3.         Kleiber Kordian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Marciniak Jan

8.         Mikołajczak Stanisław

9.         Rybicki Ryszard

10.     Waligórski Waldemar

11.     Wiązek Waldemar

12.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Karliński Antoni

4.         Kleiber Kordian

5.         Rybicki Ryszard

 

VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Przybył Paweł

5.         Szeszuła Jacek

6.         Twardowska Małgorzata

 


Uchwała nr XXXII/208/08 w sprawie odwołania wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXXII/208/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie odwołania wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

Odwołuje się radną Małgorzatę Twardowską z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr XXXII/208/08.pdf


UCHWAŁA NR XXXII/207/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Marioli i Zbigniewa Krawczyków na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 30 grudnia 2008 r. zasadności skargi Marioli i Zbigniewa Krawczyków z dnia 2 września 2008 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uchwała nr XXXII/206/08 w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia żłobka.

UCHWAŁA NR XXXII/206/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia żłobka.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,  poz. 198 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powierza się Gminie Śrem wykonywanie zadania Gminy Mosina w zakresie obowiązku prowadzenia żłobka dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Zasady współpracy Gminy Mosina i Gminy Śrem, w tym pokrywania kosztów pobytu dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Śrem, określi zawarte porozumienie.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W myśl powołanego na wstępie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.  Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zakładanie i utrzymanie żłobków.

W związku z tym, że Gmina Mosina nie założyła żłobka, konieczne jest powierzenie zadania Gminie Śrem i zawarcie w tym zakresie porozumienia.

 


Uchwała nr XXXII/205/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXXII/205/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. i Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

59.370.790,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 52.919.944,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.250.612,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 207.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

60.351.668,35 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  48.072.955,35 zł,

 

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.992.520,98 zł 

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.362.617,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

675.999,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń

      i gwarancji

208.234,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

12.238.713,00 zł

     3)   Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie

           zadań inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.250.612,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 428.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 1.092.054,77 zł

2.      wydatki 687.054,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

do uchwały z dnia 25 września 2008 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 71.800,00 zł, w tym: 1.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Mosina, w związku z porozumieniem Nr 50/53110-2/08/150 zawartym z Powiatem Poznańskim i Gminą Mosina oraz 70.000,00 zł zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu mandatów.

-      Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej, przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 września 2008 r. Nr ST5/4822/11g/BKU/08, oraz 250.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

-      Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej wynikającej z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonej na pokrycie kosztów opłat za przedszkola dzieci z terenu innych gmin.

-      Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł – są to środki pochodzące z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2008 r. Nr FB.I.4.3011-381/08 przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

-      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 20.690,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008 r. Nr FB.I-3.3011-377/08 powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 513.490,00 zł.

 

  1. Wydatki

-      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł – środki przeznaczone na remont studni w Głuszynie Leśnej

-      Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Krotoskiego pomiędzy ul. Budzyńską i Mickiewicza w Mosinie.

-      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 189.000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów w kwocie 4.000,00 zł i 11.000,00 zł na wydatki majątkowe dotyczące świetlic w Radzewicach i Wiórku oraz zmniejszenie o 204.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych – w wyniku analizy wykonania wydatków i szacunku wydatków na IV kwartał możliwe jest zmniejszenie planu w tym paragrafie.

-      Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 524.900,00 zł, w tym: 30.000,00 zł dotacja celowa dla Starostwa Poznańskiego, przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala w Puszczykowie 226.500,00 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z zakładaną regulacją płac, 100.000,00 zł zakup usług pozostałych, 15.000,00 zł delegacje, 5.000,00 zł środki na zakup papieru, 10.000,00 zł środki na zakup akcesoriów komputerowych, 65.000,00 zł na zakup samochodu osobowego, oraz zmniejsza się o kwotę 23.870,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przenosi się środki na PFRON i wynagrodzenie bezosobowe. Wydatki na promocję gminy zmniejsza się o 4.500,00 zł – są to środki na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe, które przenosi się do rozdziału pozostała działalność i dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,00 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział pozostała działalność zwiększa się o 77.900,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji na zadania pożytku publicznego o 1.600,00 zł i zwiększenie o kwotę 79.500,00 zł z przeznaczeniem na: środki na stypendia sportowe, opracowanie i druk Merkuriusza oraz koszty funkcjonowanie wiosek internetowych. Zwiększenie planu na wydatki rzeczowe wynika z analizy planu za okres do miesiąca sierpnia oraz prognozowanych wydatków do końca roku budżetowego.

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 35.300,00 zł, w tym: 1.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Mosina, w związku z porozumieniem Nr 50/53110-2/08/150 zawartym z Powiatem Poznańskim i Gminą Mosina  i 33.500,00 zł wydatki w straży miejskiej przeznaczone na regulację płac i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i umundurowania. Dokonane w tym dziale przeniesienia są wynikiem analizy wydatków w poszczególnych paragrafach. Ponadto przenosi się kwotę 280.000,00 zł z wydatków majątkowych na dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Mosina.

-      Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan o kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia obligacji komunalnych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 65.102,00 zł, w tym: szkoły podstawowe 25.890,00 zł, oddziały przedszkolne 212,00 zł, gimnazja 42.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w przedszkolach o 3.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł pochodząca z części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych przeznaczona została na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych i gimnazjach po 50.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami i działem 854 na wniosek szkół i placówek oświatowych a kwotę planu w wysokości 31.000,00 zł przeznaczoną na różne opłaty i składki umniejsza się z uwagi na opłacanie składek z tytułu ubezpieczenie mienia w całości w dziale administracja publiczna.

-      Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł – są to środki pochodzące z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2008 r. Nr FB.I.4.3011-381/08 przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 23.588, w tym: 20.690,00 zł środki przeznaczone   na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008 r. Nr FB.I-3.3011-377/08 oraz 2.898,00 zł środki przeniesione z oświaty na wniosek placówek przedszkolnych i oświatowych.

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 124.000,00 zł, w tym zmniejszenie środków na oświetlenie ulic o 150.000,00 zł, oraz zwiększenie planu w pozostałej działalności z przeznaczeniem na zwrot wpłat za kanalizację.

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 22.600,00 zł, w tym: 20.000,00 zł środki przeznaczone na modernizację oświetlenia w hali sportowej oraz 2.600,00 zł dotacja dla organizacji pożytku publicznego. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek OSiR w Mosinie w celu prawidłowości realizacji budżetu.

 

Przeniesienia środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pomiędzy rozdziałami 75495, 85495 i 92605 wynika z konieczności ogłoszenia dodatkowych konkursów ofert w celu rozdysponowania zaoszczędzonych kwot.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 513.490,00 zł

Załączniki do uchwały nr XXXII/205/08.pdf


Uchwała nr XXXII/204/08 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/204/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1)  projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 1.092.054,77 zł,

2)  projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 687.054,77 zł,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

         Wprowadzenie niniejszej uchwały związane jest z wpływem środków finansowych na konto GFOŚiGW z tytułu opłat za wycinkę drzew.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w przychodach i wydatkach tego funduszu.


Załącznik do uchwały nr XXXII/204/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2008 r.

 

 

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

           1.010.086,77

900

90011

2960

                40.000,00

900

90011

0960

                41.968,00

Razem

           1.092.054,77

Stan środków obrotowych na początku roku

                    128,54

Ogółem

           1.092.183,31

 

 

 

Rozchody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

 20.000,00

900

90011

4210

      189.086,77

900

90011

4300

      477.968,00

Razem

      687.054,77

Stan środków obrotowych na koniec roku

      405.128,54

Ogółem

   1.092.183,31

 


Uchwała nr XXXII/203/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

UCHWAŁA NR XXXII/203/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej: w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) ze środków zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na 2008 rok, z przeznaczeniem na zakup dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, sprzętu dla opieki paliatywnej.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Wniosek o udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na zakup pomp strzykawkowych i sprzętu opieki paliatywnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, został wniesiony przez Komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie.

Udzielenie powyższej pomocy jest uzasadnione społecznym zapotrzebowaniem na świadczone usługi medyczne.


Uchwała nr XXXII/202/08 dotycząca najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorz

UCHWAŁA NR XXXII/202/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone  w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 800 zł (słownie: osiemset złotych).  

 

 

§ 2.

 

Ustala się w porozumieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie, wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych).

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.), miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego (ustalonego przez Radę Miejską - § 2 pkt 2 rozporządzenia) oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych (ustalonej przez pracodawcę w porozumieniu z Radą Miejską - § 3 ust. 4 rozporządzenia).

Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXII/201/08 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, o powierzchni 775 m2, położonej w Mosini

UCHWAŁA NR XXXII/201/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej,  działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, o powierzchni 775m², położonej w Mosinie  przy ul. Niezłomnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na wynajem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1659/1, o powierzchni 775 m², położonej w Mosinie przy ul. Niezłomnych, na rzecz dotychczasowych najemców:

  1. Pana                                       - część nieruchomości o powierzchni 44,0 m², oznaczonej jako „nr 1” na mapie zasadniczej;
  2. Pani                       - część nieruchomości o powierzchni 41,0 m², oznaczonej jako „nr 2” na mapie zasadniczej;
  3. Pani                       - część nieruchomości o powierzchni 45,0 m², oznaczonej jako „nr 3” na mapie zasadniczej; 
  4. Pani                       - część nieruchomości o powierzchni 34,0 m², oznaczonej jako „nr 4” na mapie zasadniczej;
  5. Pani                   - część nieruchomości o powierzchni 54,0 m², oznaczonej jako „nr 5” na mapie zasadniczej.

 

§ 2.

 

Mapa zasadnicza stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Przeznacza się w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, część nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 218,0 m², oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1659/1 o powierzchni 775 m², stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w księdze wieczystej KW NR 42555 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie. Przedmiotowy grunt będzie wykorzystany pod istniejącymi pawilonami handlowymi stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

Załącznik do uchwały nr XXXII/201/08.pdf


Uchwała nr XXXII/200/08 dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXII/200/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Elżbiecie Wieczorkiewicz, Pani Apolonii Bojak, Pani Krystynie Ossowskiej, Państwu Felicji i Ireneuszowi Kończak, Panu Tadeuszowi Wielądek i Panu Zbigniewowi Wielądek oraz Pani Barbarze i Andrzejowi Giel od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Elżbiecie Wieczorkiewicz, Pani Apolonii Bojak, Pani Krystynie Ossowskiej, Państwu Felicji i Ireneuszowi Kończak, Panu Tadeuszowi Wielądek i Panu Zbigniewowi Wielądek oraz Pani Barbarze i Andrzejowi Giel 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.            , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer          , o powierzchni 0.16.67 ha, zapisanej w księdze wieczystej                   prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

UZASADNIENIE

 

Współużytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Fiedlera 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer         , o powierzchni. 0.16.64 ha,  zapisanej w księdze wieczystej                w osobach Pani Elżbiety Wieczorkiewicz, Pani Apolonii Bojak, Pani Krystyny Ossowskiej, Państwa Felicji i Ireneusza Kończak, Pana Tadeusza Wielądka i Pana Zbigniewa Wielądka oraz Pani Barbary i Andrzeja Giel wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 ust. 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

W związku z powyższym załatwienie przedmiotowego wniosku wymaga podjęcia uchwały  Rady Miejskiej. 


Uchwała nr XXXII/199/08 w sprawie nadania nazw ulicom w Dymaczewie Nowym.

UCHWAŁA NR XXXII/199/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Dymaczewie Nowym.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Nowym obejmującej działkę o numerze  ewidencyjnym 106/28  oraz  część działki o numerze ewidencyjnym 102/4, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 32900 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Piołunowa”.

2.  Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Nowym obejmującej część działki o numerze  ewidencyjnym 106/26, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 32900 prowadzonej przez    Sąd Rejonowy w Śremie i stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę „Kocankowa”.

3.  Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Nowym obejmującej część działki o numerze  ewidencyjnym 106/26 oraz część działki 102/4, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 32900 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowiących własność   Gminy Mosina, nazwę „Wrotyczowa”.

4.  Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Nowym obejmującej działkę o numerze  ewidencyjnym 106/24, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 32900 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 105/1, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 31351 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowiących własność Gminy Mosina,  nazwę „Skrzypowa”.

5.  Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Nowym obejmującej działki o numerach  ewidencyjnych 106/27 i 106/20, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 32900   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowiących własność Gminy Mosina oraz część działki o numerze ewidencyjnym 102/4 i numerze ewidencyjnym 105/1,  zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 31351 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Rumiankowa”.

6.  Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Nowym obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 104/12, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 31351 prowadzonej przez    Sąd Rejonowy w Śremie i stanowiącej własność Gminy Mosina oraz część działki o numerze ewidencyjnym 102/4, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 32900 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie i stanowiącej własność Gminy Mosina,  nazwę „Miętowa”

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi fragment mapy Dymaczewa Nowego, na której zaznaczono przebieg ulic, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

       W dniu 27 maja 2008 r. Sołectwo Dymaczewo Nowe zwróciło się o nadanie nazw nowo powstałym ulicom na terenie wsi Dymaczewo Nowe.

Ulice powstały w wyniku decyzji Burmistrza Gminy Mosina zatwierdzającej projekty podziału: z dnia 23 kwietnia 1998  r. Nr PN 7414-39/98, z dnia 7 lutego 2000 r. Nr PN 7414-7/2000, z dnia 27 października 2000 r. Nr PN 7414-57/2000 oraz z dnia 25 listopada 2003 r. Nr PN 7414-74/2003.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XXXII/199/08.PDF

 


Uchwała nr XXXII/198/08 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Daszewice.

 

UCHWAŁA NR XXXII/198/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Daszewice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 352/19, 729 oraz część działki 352/21, położonej w Daszewicach nazwę „Przy Lesie”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi załączona mapa wsi Daszewice, na której zaznaczono przebieg drogi, o której mowa  w § 1.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   


 

 

UZASADNIENIE

 

            Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2008 r. Państwo Grażyna i Tadeusz Mnich, jako współwłaściciele działki 352/19, wystąpili do Sołtysa Sołectwa Daszewice o wydanie opinii dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej. Rada Sołecka Sołectwa Daszewice wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku oraz zaproponowała drodze wewnętrznej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 352/19 i 739 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 352/21 nazwę „Przy Lesie”. Współwłaściciele działek 352/19 i 352/21 wyrazili pisemną zgodę na zaproponowaną nazwę drodze wewnętrznej. Działka o numerze ewidencyjnym 739 znajduje się w zasobach własności Gminy Mosina.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XXXII/198/08.pdf