XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.01.2009

Uchwała nr XXXIX/259/09 w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA NR XXXIX/259/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt. 5, art. 175 ustawyz dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej,w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2009, z przeznaczeniem na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 431 w miejscowości Świątniki i Mieczewo.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowęz Województwem Wielkopolskim, określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowościach Świątniki i Mieczewo ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Gmina Mosina zaplanowała w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środki na realizację inwestycji drogowych wspólnie z Województwem Wielkopolskim w latach 2009 – 2013, w kwocie 1.000.000,00 zł. Na rok 2009 na ten cel zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Przeznaczenie 100.000,00 zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej jest w pełni uzasadnione, tym bardziej, że koszt inwestycji realizowanej przez Województwo Wielkopolskie oszacowany został na kwotę 340.340,00 zł.

 


Uchwała nr XXXIX/258/09 w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA NR XXXIX/258/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt. 5, art. 175 ustawyz dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowejw wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2009, z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 431 w miejscowości Krosinko.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowęz Województwem Wielkopolskim, określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

                Wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Krosinko ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Gmina Mosina zaplanowała w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środki na realizację inwestycji drogowych wspólnie z Województwem Wielkopolskim w latach 2009 – 2013, w kwocie 1.000.000,00 zł. Na rok 2009 na ten cel zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Przeznaczenie 100.000,00 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej jest w pełni uzasadnione, tym bardziej, że koszt inwestycji realizowanej przez Województwo Wielkopolskie oszacowany został na kwotę 400.000,00 zł.

 


Uchwała nr XXXIX/257/09 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/257/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1) projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 w kwocie 290.000,00 zł,

2) projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 w kwocie 529.359,20 zł,

- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

         Zgodnie ustawą – Prawo ochrony środowiska,  Burmistrz Gminy Mosina przedstawia co roku Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Załącznik do uchwały nr XXXIX/257/Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

 

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

              255.000,00

900

90011

2960

                35.000,00

Razem

              290.000,00

Stan środków obrotowych na początku 2009 roku

              339.359,20

Ogółem

              629.359,20

 

 

 

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

35.000,00

900

90011

4210

60.000,00

900

90011

4300

434.359,20

Razem

               529.359,20

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku

               100.000,00

Ogółem

629.359,20

 


Uchwała nr XXXIX/256/09 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 "Janka Wędrowniczka" w Mosinie, ul. Szkolna 2.

UCHWAŁA NR XXXIX/256/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie, ul. Szkolna 2.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15, art. 40 ust. 1, 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Z dniem 31 sierpnia 2009 roku zamierza się dokonać likwidacji Przedszkola nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie, ul. Szkolna 2.

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Mosina do poinformowania o zamiarze likwidacji Przedszkola:

1)  rodziców dzieci Przedszkola nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie, ul. Szkolna 2;

2)  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

              Przedszkole nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie, ul. Szkolna 2, dające opiekę dla 50 wychowanków, prowadzone jest przez Gminę Mosina, a znajduje się w budynku, którego właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Świętego Mikołaja w Mosinie. Umowa najmu na część budynku, plac zabaw oraz ogród, została zawarta 2 stycznia 1996 roku i wygasa, zgodnie z ustaleniami, 31 sierpnia 2009 roku. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Caritas Poznańskiej Zakładu Charytatywno-Opiekuńczego w Poznaniu, budynek w Mosinie, przy ul. Szkolnej 2, zostanie rozbudowany i z dniem 1 września 2009 roku rozpocznie w nim działalność Niepubliczne Przedszkole im. Janka Wędrowniczka, które obejmie opieką 75 dzieci. Organem prowadzącym zostanie Caritas Poznańska.

 


Uchwała nr XXXIX/255/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Dorocie i Janowi Prządka od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XXXIX/255/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Dorocie i Janowi Prządka od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Dorocie i Janowi Prządka 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  położonej w Mosinie przy ul. Wodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 358, o powierzchni 0.06.30 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 18991 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Państwo Dorota i Jan Prządka jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Wodnej, o numerze ewidencyjnym 358 i o powierzchni 0.06.30 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 18991, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty. Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIX/254/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Monice i Tomaszowi Broda od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XXXIX/254/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Monice i Tomaszowi Broda od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Monice Broda i Panu Tomaszowi Broda 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Jabłkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 962/3, o powierzchni 0.04.13 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 20846 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Monika Broda i Pan Tomasz Broda jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Jabłkowej, o numerze ewidencyjnym 962/3 i o powierzchni 0.04.13 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 20846, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty. Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIX/253/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Lucynie Leśniewicz od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XXXIX/253/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Lucynie Leśniewicz od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Lucynie Leśniewicz 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  położonej w Mosinie przy ul. Wiosny Ludów, oznaczonej w ewidencji gruntów działka  numer 1101, o powierzchni 0.08.12 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 18896 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Lucyna Leśniewicz jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Wiosny Ludów, o numerze ewidencyjnym 1101 i o powierzchni 0.08.12 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 18896, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty. Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIX/252/09 w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXIX/252/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Miesięczna dieta dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina wynosi dla:

1.  Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie - 310,00 zł

2.  Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 w Mosinie - 310,00 zł

3.  Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie - 310,00 zł

4.  Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie - 310,00 zł

5.  Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie - 310,00 zł

6.  Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie - 310,00 zł

7.  Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie - 310,00 zł

8.  Sołtysa Sołectwa Krosno - 330,00 zł

9.  Sołtysa Sołectwa Krosinko, Ludwikowo - 330,00 zł

10.  Sołtysa Sołectwa Rogalinek - 340,00 zł

11.  Sołtysa Sołectwa Sasinowo - 340,00 zł

12.  Sołtysa Sołectwa Drużyna, Nowinki - 340,00 zł

13.  Sołtysa Sołectwa Dymaczewo Stare - 350,00 zł

14.  Sołtysa Sołectwa Baranówko - 350,00 zł

15.  Sołtysa Sołectwa Sowinki, Sowiniec - 350,00 zł

16.  Sołtysa Sołectwa Rogalin - 350,00 zł

17.  Sołtysa Sołectwa Świątniki - 360,00 zł

18.  Sołtysa Sołectwa Żabinko - 360,00 zł

19.  Sołtysa Sołectwa Dymaczewo Nowe - 360,00 zł

20.  Sołtysa Sołectwa Borkowice, Bolesławiec - 360,00 zł

21.  Sołtysa Sołectwa Krajkowo, Baranowo - 370,00 zł

22.  Sołtysa Sołectwa Radzewice - 370,00 zł

23.  Sołtysa Sołectwa Pecna, Konstantynowo - 370,00 zł

24.  Sołtysa Sołectwa Mieczewo - 380,00 zł

25.  Sołtysa Sołectwa Wiórek - 380,00 zł

26.  Sołtysa Sołectwa Czapury - 380,00 zł

27.  Sołtysa Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna - 390,00 zł

28.  Sołtysa Sołectwa Daszewice - 400,00 zł

 

 

§ 2.

 

Diety, o których mowa w § 1, obowiązują do 31 grudnia 2010 r.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała nr XIX/82/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina obowiązywała do dnia 31 grudnia 2008 r. Zaproponowana zmiana zakłada wzrost diet o 50 zł dla przewodniczącego jednostki pomocniczej i jest uzasadniona wzrostem inflacji oraz zwiększeniem realizowanych zadań. Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył również Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Pan Kazimierz Wróbel. Uwzględniając powyższe okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.