XXXV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 13.11.2008

Uchwała nr XXXV/225/08 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Mosina.

UCHWAŁA NR XXXV/225/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 13 listopada 2008 r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Mosina.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Mosina. Szczegółowy zakres przekazanych zadań oraz zasady rozliczeń z tego tytułu określone zostaną w zawartym porozumieniu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu sprawnego i efektywnego zarządzania drogami powiatowymi, Powiat Poznański wyraził zgodę na powierzenie Gminie Mosina zadań Powiatu Poznańskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Mosina. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanego zadania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 


Uchwała nr XXXV/224/08 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na współfinansowanie w roku 2009 zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie

UCHWAŁA NR XXXV/224/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 13 listopada 2008 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na współfinansowanie w roku 2009 zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie zabezpieczy w budżecie Gminy Mosina środki finansowe w roku 2009 na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont ul. Poznańskiej w Daszewicach” w kwocie 300 000 zł, jeżeli otrzyma ono dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

Uruchomienie przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, stworzyło możliwość dla samorządów gminnych ubiegania się o dofinansowania inwestycji drogowych. Zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów, gminy zamierzające pozyskać dofinansowanie inwestycji, są zobowiązane do zagwarantowania środków finansowych na ich realizację.

Niniejsza uchwała stanowi gwarancje zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2009, na realizację zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Równocześnie stanowić będzie załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania.

W przypadku zakwalifikowania inwestycji do realizacji, będzie ona współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.