LII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.11.2013 r.

Uchwała Nr LII/368/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LII/368/13.PDF

Uchwała Nr LII/367/13 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Uchwała Nr LII/367/13.PDF

Uchwała Nr LII/366/13 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Uchwała Nr LII/366/13.PDF

Uchwała Nr LII/365/13 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Daszewicach imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Uchwała Nr LII/365/13.PDF

Uchwała Nr LII/364/13 w sprawie nadania nazwy drodze w Krosinku

Uchwała Nr LII/364/13.PDF

Uchwała Nr LII/363/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach

Uchwała Nr LII/363/13.PDF

Uchwała Nr LII/362/13 w sprawie nadania nazwy drodze w Borkowicach

Uchwała Nr LII/362/13.PDF

Uchwała Nr LII/361/13 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina

Uchwała Nr LII/361/13.PDF

Uchwała Nr LII/360/13 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”

Uchwała Nr LII/360/13.PDF

Uchwała Nr LII/359/13 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014”

Uchwała Nr LII/359/13.PDF

Uchwała Nr LII/358/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013

Uchwała Nr LII/358/13.PDF

Uchwała Nr LII/357/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 - 2019

Uchwała Nr LII/357/13.PDF

Uchwała Nr LII/356/13 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 42/3, 3257, obręb Mosina

Uchwała Nr LII/356/13.PDF

Uchwała Nr LII/355/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Czapury

Uchwała Nr LII/355/13 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/355/13.JPG

Uchwała Nr LII/354/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uchwała Nr LII/354/13 (część nr 1).PDF
Uchwała Nr LII/354/13 (część nr 2).PDF
Uchwała Nr LII/354/13 (część nr 3).PDF
Uchwała Nr LII/354/13 (część nr 4).PDF