XIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 20.06.2011 r.

Uchwała Nr XIV/86/11 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie


Uchwała Nr XIV/85/11 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania prawidłowości przeprowadzonych w dniu 20 maja 2011 r. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ro


Uchwała Nr XIV/84/11 przekazania skargi Elżbiety Nowackiej i innych mieszkańców Mosiny z dnia 6 maja 2011 r. Zarządowi Powiatu w Poznaniu


Uchwała Nr XIV/83/11 dotycząca przekazania skargi z dnia 23 maja 2011 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu


Uchwała Nr XIV/82/11 w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu Rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonoweg


Uchwała Nr XIV/81/11 o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3, obr


Uchwała Nr XIV/80/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krajkowo


Uchwała Nr XIV/79/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Leszczyńskiej i Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego &


Uchwała Nr XIV/78/11 zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”


Uchwała Nr XIV/77/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na rok 2011”


Uchwała Nr XIV/76/11 dotycząca zakresu i formy informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mosina, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu f


Uchwała Nr XIV/75/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011


Uchwała Nr XIV/74/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2011 – 2017


Uchwała Nr XIV/73/11 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Uchwała Nr XIV/72/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Uczymy się – poznajemy świat – rozwijamy”dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo