XVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.09.2011 r.

Uchwała Nr XVII/120/11 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Wandy i Benedykta Kuźmy z dnia 15 czerwca 2011 r. na bezczynność Burmistrza Gm


Uchwała Nr XVII/119/11 w sprawie przekazania skargi Teresy i Andrzeja Cybal z dnia 8 czerwca 2011 r. Burmistrzowi Gminy Mosina


Uchwała Nr XVII/118/11 w sprawie przekazania skargi Urszuli Woś i innych mieszkańców Rogalina z dnia 4 czerwca 2011 r. Zarządowi Powiatu w Poznaniu


Uchwała Nr XVII/117/11 dotycząca przekazania skargi z dnia 23 maja 2011 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu


Uchwała Nr XVII/116/11 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek


Uchwała Nr XVII/115/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, o powierzchni 775 m², położonej w M


Uchwała Nr XVII/114/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, o powierzchni 775 m², położonej w M


Uchwała Nr XVII/113/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, o powierzchni 775 m², położonej w M


Uchwała Nr XVII/112/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie Nowym


Uchwała Nr XVII/111/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XVII/110/11 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Uchwała Nr XVII/109/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego


Uchwała Nr XVII/108/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego


Uchwała Nr XVII/107/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011


Uchwała Nr XVII/106/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2011–2017


Uchwała Nn XVII/105/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 21/1732/11 z dnia 26.10.2011 r. o


Uchwała Nr XVII/104/11 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Uchwała Nr XVII/103/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I


Uchwała Nr XVII/102/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011”


Uchwała Nr XVII/101/11 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego wpływającego na wysokość dodatku mieszkaniowego


Uchwała Nr XVII/100/11 w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu


Uchwała Nr XVII/99/11 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku


Uchwała Nr XVII/98/11 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie


Uchwała Nr XVII/97/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie


Uchwała Nr XVII/96/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu