XXV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.03.2012 r.

Uchwała Nr XXV/187/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie


Uchwała Nr XXV/186/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rogalin


Uchwała Nr XXV/185/12 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mosina w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu


Uchwała Nr XXV/184/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


Uchwała Nr XXV/183/12 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina


Uchwała Nr XXV/182/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań


Uchwała Nr XXV/181/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego


Uchwała Nr XXV/180/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego


Uchwała Nr XXV/179/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XXV/178/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012


Uchwała Nr XXV/177/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 – 2018


Uchwała Nr XXV/176/12 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Uchwała Nr XXV/175/12 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.


Uchwała Nr XXV/174/12 dotycząca sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: S


Uchwała Nr XXV/173/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna


Uchwała Nr XXV/172/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012”


Uchwała Nr XXV/171/12 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej