LXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.06.2018 r.

Uchwała Nr LXXI/860/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.186.2018 i BR.1511.27.2018)

Uchwała Nr LXXI/860/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/859/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.185.2018 i BR.1511.26.2018)

Uchwała Nr LXXI/859/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/858/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.184.2018 i BR.1511.25.2018)

Uchwała Nr LXXI/858/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/857/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.183.2018 i BR.1511.24.2018)

Uchwała Nr LXXI/857/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/856/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.182.2018 i BR.1511.23.2018)

Uchwała Nr LXXI/856/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/855/18 dotycząca rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 3 maja 2018 r. (data wpływu: 4 maja 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.180.2018) na Sołtysa Sołectwa Cz

Uchwała Nr LXXI/855/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/854/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2018 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.176.2018 i BR.1511.21.2018) w części dotyczącej Burmi

Uchwała Nr LXXI/854/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/853/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu: 20 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.169.2018) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LXXI/853/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/852/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr LXXI/852/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/851/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwała Nr LXXI/851/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/850/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwała Nr LXXI/850/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/849/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LXXI/849/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/848/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXXI/848/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/847/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXXI/847/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/846/18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 109/1, 110, 74, obręb Sowiniec

Uchwała Nr LXXI/846/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/845/18 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr LXXI/845/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/844/18 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr LXXI/844/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/843/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LXXI/843/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/842/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

Uchwała Nr LXXI/842/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/841/18 dotycząca wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielanej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opie

Uchwała Nr LXXI/841/18.pdf

Uchwała Nr LXXI/840/18 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu

Uchwała Nr LXXI/840/18.pdf