LVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR LVI/480/21 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek ZUK spółka z o. o. z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z o. o. z s

UCHWAŁA NR LVI/480/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/479/21 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR LVI/479/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/478/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego na szkodę ZUK

UCHWAŁA NR LVI/478/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/477/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 kwietnia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.31.2021)

UCHWAŁA NR LVI/477/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/476/21 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina

UCHWAŁA NR LVI/476/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/475/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR LVI/475/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/474/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR LVI/474/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/473/21 w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi

UCHWAŁA NR LVI/473/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/472/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych i lokali, na okres nie dłuższy niż 3 lata, z dotychczasowymi najemcami

UCHWAŁA NR LVI/472/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/471/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu

UCHWAŁA NR LVI/471/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/470/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie

UCHWAŁA NR LVI/470/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/469/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie

UCHWAŁA NR LVI/469/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/468/21 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”

UCHWAŁA NR LVI/468/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/467/21 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”

UCHWAŁA NR LVI/467/21.pdf

UCHWAŁA NR LVI/466/21 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

UCHWAŁA NR LVI/466/21.pdf