XX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XX/147/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w MosinieUchwała Nr XX/146/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Uchwała Nr XX/146/19.pdf

Uchwała Nr XX/145/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019


Uchwała Nr XX/144/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020


Uchwała Nr XX/143/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina

Uchwała Nr XX/143/19.pdf

Uchwała Nr XX/142/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina

Uchwała Nr XX/142/19.pdf

Uchwała Nr XX/141/19 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosi

Uchwała Nr XX/141/19.pdf

Uchwała Nr XX/140/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice

Uchwała Nr XX/140/19.pdf