XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 września 2020 r.

Uchwała Nr XXXIV/272/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr XXXIV/272/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/271/20 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr XXXIV/271/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/270/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Uchwała Nr XXXIV/270/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/269/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XXXIV/269/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/268/20 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XXXIV/268/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/267/20 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr XXXIV/267/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/266/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Uchwała Nr XXXIV/266/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/265/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XXXIV/265/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/264/20 zmieniająca uchwałę dotyczącą świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opła

Uchwała Nr XXXIV/264/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/263/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach

Uchwała Nr XXXIV/263/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/262/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „WIEWIÓRCZA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr XXXIV/262/20.pdf

Uchwała Nr XXXIV/261/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXXIV/261/20.pdf