Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Komunikat dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się

KOMUNIKAT
 

Osoby z niepełnosprawnościami przebywające w Urzędzie Miejskim w Mosinie w celu załatwienia spraw przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta, które znajdujące się na parterze budynku.

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych) przez osoby przybrane.

Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszym komunikacie.

Udogodnienia architektoniczne:

W budynku Urzędu Miejskiego znajdują się następujące udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządów ruchu:

 • podjazd dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiający wjazd bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta;

 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku;

 • wyznaczone miejsce parkingowe znajdujące się na ul. Wąskiej.

Dostępne środki komunikacji:

 • telefon BOI: + 48 618 109 505

 • fax: + 48 618 109 558

 • komunikator internetowy: GG 408 119 83

 • e-mail: boi@mosina.pl 

 • www: http://bip.mosina.pl

 • elektroniczna skrzynka ePUAP: /km1dkc653m/SkrytkaESP dostępna na portalu ePUAP

 

Burmistrz Gminy Mosina wyznaczył również w Urzędzie Miejskim w Mosinie Koordynatora ds. dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, należy w szczególności: 

 1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 2. identyfikacja wymagań osób ze szczególnymi potrzebami,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina,
 5. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 7. przedstawianie Burmistrzowi Gminy Mosina bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań,
 8. realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Kontakt:

Urząd Miejski w Mosinie
Plac 20 Października 2, 62-050 Mosina

godziny pracy:

poniedziałek: godzina 9:00 do 17:00, wtorek-piątek: godzina 7:00 do 15:00

Agnieszka Rachelska
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Mosinie
tel.  61 8109 531
e-mail: agnieszka.rachelska@mosina.pl

Ważne linki i dokumenty