Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 50/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 18 października 2022 r.


w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie

Na podstawie art. 49 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r., powołuje się Miejską Komisję do spraw Referendum w Mosinie z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w składzie:

  1. Robert Borkiewicz, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Daszewice
  2. Małgorzata Krystyna Kasprzyk, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Mosina
  3. Piotr Jakub Kuhnke, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Mosina
  4. Joanna Lesicka, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Słopanowo-Huby
  5. Hanna Danuta Łukowiak, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina
  6. Monika Barbara Skrzypek, zgłoszona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zam. Mosina

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz