Wzory dokumentów dot. udzielenia pełnomocnictwa do głosowania

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnym

 

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Gminy Mosina najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 r.

 
   
  • Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum gminnym

 Link do formularza
(PDF, 369 KB)

  • Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum gminnym
 Link do formularza
(PDF, 536 KB)