Uzupełniające Wybory Samorządowe 2015

Lista wiadomości


Wyniki głosowania w wyborach uzupełniających

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie

podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie.pdf

 2. Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 17 w głosowaniu uzupełniającym do Rady Miejskiej w Mosinie.pdf


Obwieszczenie o kandydatach na Radnych

OBWIESZCZENIE
 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 27 stycznia 2015 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do Rady Miejskiej w Mosinie
w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
 
   
Okręg Nr 17
 
1.
RAŹNY Andrzej Edward, lat 52, zam. Krosno
 
zgłoszony przez KWW ANDRZEJ RAŹNY - lista nr 1
 
2.
KONIECZNY Wojciech, lat 51, zam. Mosina
 
zgłoszony przez KWW CZAS MOSINY - lista nr 2
  
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Numery list

UCHWAŁA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Mosinie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie
zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.:
 
Numer 1
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Raźny
Numer 2
Komitet Wyborczy Wyborców Czas Mosiny
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie

Komunikat o losowaniu numerów list

K O M U N I K A T
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 21 stycznia 2015 roku
 
 1. Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie informuje, że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy na obszarze jej właściwości, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, numery, listom kandydatów.

 2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 26 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. nr 110.
  Losowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
  a)   dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,
  b)   czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego MKW w Mosinie,
  c)    wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane, stanowić one będą dokumentację losowania.

 3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie obwieszczenia oraz opublikowana na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

Dyżury MKW w Mosinie

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie


Data
Godziny dyżuru
19.I.2015
17.00 - 20.00
20.I.2015
15.00 - 24.00

Dyżury pełnione są w Urzędzie Miejskim w Mosinie
w pok. nr 20
lub pod numerem telefonu 501-109-286


Informacja MKW w Mosinie

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z 16 stycznia 2015 r.
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych.
 
Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie,
 
 
1.    Przewodniczący: Zbigniew Franciszek Krawczyk, zam. Mosina
2.    Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Ewelina Fajfer, zam. Borkowice
 
Członkowie:
3.    Cezary Wojciech Prentki, zam. Mosina
4.    Iwona Teresa Piotrowska, zam. Krosinko
5.    Marcin Łukasz Buśka, zam. Mosina
6.    Marietta Helena Ewleszyn, zam. Mosina
7.    Monika Barbara Skrzypek, zam. Mosina
 
Siedziba komisji:
URZĄD MIEJSKI W MOSINIE
pl. 20 PAŹDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
pok. nr 20
 
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Mosina będą prowadzone w następujących terminach:
 1. 19 stycznia                        od godz. 17.00 do godz. 20.00
 2. 20 stycznia                        od godz. 15.00 do godz. 24.00
Przewodniczący Komisji
/-/ Zbigniew Krawczyk

Powołanie MKW w Mosinie

POSTANOWENIE NR 1/15
 
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 5 stycznia 2015 r.
 
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 


Zmiana składu Miejskiej Komisji Wyborczej:

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
  /-/ Henryk Komisarski

Komunikat o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
 z dnia  10 grudnia 2014 r.
 
o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie
zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.
 
Na podstawie art. 402 oraz 403 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuję, że zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie  w okręgu nr 17  będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu do dnia 22 grudnia 2014 r.
 
w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. 432 (IVp.) w godzinach 7.30 do godz. 15.30
 
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową. W przypadku wysłania przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Poznaniu.
 
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
/-/ Henryk Komisarski
 
 

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie

ZARZĄDZENIE Nr 749/14
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
 
z dnia  9 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosiniew okręgu wyborczym Nr 17
 
            Na podstawie art. 385 oraz 386§ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  w związku z Postanowieniem Nr 318/14 z dnia  3 grudnia 2014 r. Komisarza Wyborczego w Poznaniu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Zarządza się  wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mosinie dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 17, obejmującym Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Lema, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta), Wrzosowa, Wybickiego.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 1 marca 2015 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki
:
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
/-/ Piotr Florek