Komunikat o dowozach

KOMUNIKAT

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że ze względu na brak spełnienia przesłanek wynikających z ustawy - Kodeks wyborczy, nie będzie organizował ani transportu do lokali wyborczych i transportu powrotnego (art. 37e Kodeksu wyborczego), ani bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców (art. 37f Kodeksu wyborczego).

Jednak w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania, wyborcy mający problemy z poruszaniem się oraz samodzielnym dotarciem do właściwego lokalu wyborczego, którzy równocześnie nie chcą skorzystać z innych alternatywnych form głosowania np. przez pełnomocnika czy głosowania korespondencyjnego, mogą liczyć na pomoc Gminy Mosina w zakresie organizacji bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem. Zgłoszenia w formie ustnej, pisemnie lub w formie elektronicznej, należy przekazywać do Urzędu Miejskiego w Mosinie do dnia 2 października 2023 r. do godz. 17.00.

Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą pod adresem Urzędu Miejskiego w Mosinie (ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina), zgłoszenia ustne przyjmowane będą pod numerem telefonu 611-018-226 w godzinach pracy Urzędu, natomiast zgłoszenia elektroniczne pod adresem: wybory@mosina.pl lub przez ePUAP (/km1dkc653m/SkrytkaESP). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, informację o opiekunie, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. Na podstawie takiego zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Wzór zgłoszenia  Ikona pliku Word Ikona pliku PDF