Informacje ws zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisjach wyborczych w Mosinie

Na podstawie § 6. ust. 5 Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Urząd Miejski w Mosinie przekazuje następujące informacje:

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do tut. Urzędu, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., do godz. 15.00

Zgłoszenie to może zostać:
  1. doręczone bezpośrednio do urzędu;
  2. przesłane do urzędu pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu, a nie data jego nadania;
  3. w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej w wyżej wskazanym terminie, w godzinach pracy urzędu, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    • potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Adres mailowy służący do przesyłania zgłoszeń: wybory@mosina.pl

Wszelkie informacje szczegółowe dot. powyższej procedury można uzyskać w godzinach pracy urzędu, pod numerem telefonu: 618-109-522.