Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

gm. Mosina
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego
 
[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego:
1) do 226 rad gmin, z tego:
a)   do 192 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   do 34 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 31 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
2.   Wybierano łącznie 4269 radnych, z czego:
1)   3619 radnych rad gmin, z tego:
a)   2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2)   611 radnych rad powiatów;
3)   39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
3.   Wybrano łącznie 4269 radnych, z czego:
1)   3619 radnych rad gmin, z tego:
a)   2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2)   611 radnych rad powiatów;
3)   39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
4.   Wybory przeprowadzono w 3142 okręgach wyborczych.
5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6.   Głosowanie przeprowadzono w 2774 okręgach wyborczych.
7.   Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 368 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
8.   Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 192 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2880 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 2880 radnych spośród 7328 kandydatów zgłoszonych przez 776 komitetów wyborczych, w tym 710 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3.   Wybrano 2880 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 1173505 osób, w tym 33 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5.   Karty do głosowania wydano 667721 osobom, w tym 24 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 667276 osób, to jest 56,86% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 651576, to jest 97,65% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 15700, to jest 2,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3585, to jest 22,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12115, to jest 77,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 2512 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 368 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1123 obwodach głosowania.
 
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 34 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 125 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 739 radnych spośród 4553 kandydatów zgłoszonych na 619 listach kandydatów przez 106 komitetów wyborczych.
3.   Wybrano 739 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 1402850 osób, w tym 75 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5.   Karty do głosowania wydano 785241 osobom, w tym 50 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 784286 osób, to jest 55,91% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 758079, to jest 96,66% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 26207, to jest 3,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 13185, to jest 50,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13022, to jest 49,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 125 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1001 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.   Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatów, w których utworzono 131 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 611 radnych spośród 4364 kandydatów zgłoszonych na 689 listach kandydatów przez 80 komitetów wyborczych.
3.   Wybrano 611 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 2119504 osób.
5.   Karty do głosowania wydano 1187667 osobom.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1185491 osób, to jest 55,93% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 1112742, to jest 93,86% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 72749, to jest 6,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 43324, to jest 59,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29425, to jest 40,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 131 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1791 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utworzono 6 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 39 radnych spośród 448 kandydatów zgłoszonych na 64 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.
3.   Wybrano 39 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 2710885 osób.
5.   Karty do głosowania wydano 1517164 osobom.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 55,89% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 71,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
 
Rozdział 16.
Wybory do Rady Miejskiej w Mosinie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24803, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3.   Karty do głosowania wydano 13842 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13834 osób, to jest 55,78% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 13416, to jest 96,98% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 418, to jest 3,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 277, to jest 66,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 141, to jest 33,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 10             KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2)   lista nr 14             KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA;
3)   lista nr 15             KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ;
4)   lista nr 16             KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7474;
4)   karty do głosowania wydano 4315 osobom;
5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4312;
6)   głosów ważnych oddano 4196;
7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław,
        - DUDEK Ewelina Gabriela;
b)   lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - KOLANKIEWICZ Roman,
        - JARECKA Elżbieta;
c)   lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - GRYGIER Zbigniew Andrzej,
        - MONIKOWSKI Adam;
8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5856, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4)   karty do głosowania wydano 2929 osobom;
5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2926;
6)   głosów ważnych oddano 2822;
7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - WIĄZEK Waldemar Henryk;
b)   lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - KASPROWICZ Łukasz,
        - ŁUGAWIAK Marcin Adam;
c)   lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - RYBICKI Ryszard,
        - PATELA Maciej;
8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5382, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4)   karty do głosowania wydano 3024 osobom;
5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3022;
6)   głosów ważnych oddano 2943;
7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - MICHALAK Dominik Paweł,
        - RAŹNY Andrzej Edward;
b)   lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ uzyskała 1 mandat;
      radną z tej listy została wybrana:
        - KAPTUR Małgorzata;
c)   lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - MANIA Wiesława,
        - KLEIBER Michał;
8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6091, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4)   karty do głosowania wydano 3574 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;
5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3574;
6)   głosów ważnych oddano 3455;
7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 14 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - SZYMCZAK Jolanta Irena,
        - GORZYŃSKA Agnieszka;
b)   lista nr 15 - KWW CZAS ZIEMI MOSIŃSKIEJ uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - MARCINIAK Jan Paweł;
c)   lista nr 16 - KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław,
        - CEBULSKI Arkadiusz;
8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 21.
Wybory do Rady Powiatu w Poznaniu

Oddział 1.

Dane ogólne

1.   Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 radnych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288820.
3.   Karty do głosowania wydano 176301 osobom.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 176076 osób, to jest 60,96% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 167632, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 8444, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3435, to jest 40,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5009, to jest 59,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 1              KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2)   lista nr 2              KOMITET WYBORCZY PSL;
3)   lista nr 4              KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
4)   lista nr 10             KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5)   lista nr 12             KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 26248;
4)   głosów ważnych oddano 25070;
5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - KALISZ Antoni;
b)   lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - WALIGÓRA Seweryn Michał;
c)   lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - ŻELAZNY Filip;
d)   lista nr 12 - KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - SZESZUŁA Jacek Bernard;
6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 39 radnych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2710885.
3.   Karty do głosowania wydano 1517164 osobom.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 55,89% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 71,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X" wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 1              KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2)   lista nr 2              KOMITET WYBORCZY PSL;
3)   lista nr 4              KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
4)   lista nr 5              KKW SLD LEWICA RAZEM;
5)   lista nr 8              KWW KUKIZ'15;
6)   lista nr 10             KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 322225;
4)   głosów ważnych oddano 298455;
5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - LECHNEROWSKI Jerzy Czesław;
b)   lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - JANKOWIAK Wojciech;
c)   lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - GOLA Marek,
        - DZIKOWSKA Marta Magdalena,
        - PRZYBYLSKA Patrycja Natalia;
d)   lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
        - TOMASZEWSKI Tadeusz;
e)   lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
        - STRYJSKA Małgorzata Irena,
        - DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk;
6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Poznaniu I: Krzysztof Józefowicz