na 2024 rok

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 1. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.)

 2. Nazwa i adres organizatora przewozów (Zamawiającego):
                                   Gmina Mosina
                                   Adres: Urząd Miejski w Mosinie
                                   Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 4. Określenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym dla gminnych linii komunikacyjnych nr 691, 692, 693, 694, 698, 699, 696 i 697

5. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów do wykonania w ramach usługi:
Powyżej 300 000 wozokilometrów rocznie

6. Przewidywana data zawarcia umowy:
1 stycznia 2024 r.

  Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.