Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 9 do SIWZ- SSTWiOR
Załącznik nr 10 cz.1 do SIWZ- Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz.2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz.3 do SIWZ- Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz.4 do SIWZ- Dokumentacja projektowa