3. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko

Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Modyfikacja treści SIWZ -zmiana opisu przedmiotu zamówienia wariantu II.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu