Wyniki przetargów

Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych w 2016 roku

Mosina, dnia 04.12.2015 r.
Sprawa: IK.271.23.2015
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.23.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.23.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych w 2016 roku
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik
Ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin z ceną ofertową brutto:  154 700,00 zł.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 3 złożona przez  „Mac-Benz" Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz
Spółka Jawna, Ul. Lipowa, 64-500 Szamotuły (oferta z liczbą punktów 98,76 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
 
 
 
Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:
Oferta Nr 2 złożona przez BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe , Sp. z o.o.
Ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań.
 
-     Uzasadnienie faktyczne: zgodnie z rozdziałem XII pkt.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca obowiązany był wyliczyć cenę ofertową w oparciu o cenę hurtową netto za 1 litr oleju opałowego ogłoszonej na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego - na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień ogłoszenia postępowania. Wykonawca podał cenę wyliczoną w oparciu o cenę hurtową netto za 1 litr oleju opałowego ogłoszonej na stronie internetowej PKN na dzień otwarcia ofert.
-     Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3".
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Wynik przetargu na usługi opiekuńcze

OPS-OR.251.1.2015.LSW                                                                     Mosina, 16.11.2015 r.
  
                                                                    
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Firmę „Gwarant" - Tomczyk sp. Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert (cena -95 pkt, termin płatności - 5 pkt, suma - 100,00 pkt).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium termin płatności
Suma punktów
1.
Marmed S.C.
ul. Bohaterów Getta 3
15-444 Białystok
 
Oferta odrzucona
 
2.
MEDIS24 Sp. z o.o.
ul. Polowa 19
18-300 Zambrów
 
94,73
 
5,00
 
99,73
3.
Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
95,00
 
5,00
 
100,00
 
W niniejszym postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, odrzucono ofertę złożoną przez  firmę Marmed S.C., ul. Bohaterów Getta 3, 15-444 Białystok, albowiem jest ona niezgodna z ustawą, a nadto jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina – Przedszkole nr 2 w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1.

Mosina, dnia 28.10.2015 r.

Sprawa: IK.271.20.2015
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.20.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.20.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Modernizacja źródeł ciepła  i instalacji  c. o.  w budynkach oświatowych  Gminy Mosina - Przedszkole nr 2 w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 3 - złożoną przez Mateusz Woźniak „Instal-Mat-Bud", Grodzisko 1c,
64-113 Osieczna z ceną ofertową brutto:  192 320,44 zł oraz okresem gwarancji 60 m-cy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez  a.z.agora Kubisiak Grupa SBS Spółka Jawna, Ul. Sikorskiego 37,
64-400 Międzychód (oferta z liczbą punktów 91,06 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez STG s.c. Ul. Biskupińska 43a, 60-463 Poznań (oferta z liczbą punktów 95,99 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Diana Zawadzka Wodnik, Ul. Bohaterów Warszawy 11
73-200 Choszczno (oferta z liczbą punktów 83,14 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Kazimierz Tchorzewski Instalatorstwo Sanitarne
Roboty Budowlane, Ul. Świerkowa 16, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 86,27 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Bogusław Bzdęga, Zakład Instalacyjny wod.-kan., gazu i c.o.
ul. Skryta 14, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 99,55 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina – Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28.

Mosina, dnia 27.10.2015 r.
Sprawa: IK.271.19.2015

 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Modernizacja źródeł ciepła  i instalacji  c. o.  w budynkach oświatowych  Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28.
 
 
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY
 
Działając na podstawie art.181 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie dokonała ponownego badania i oceny złożonych ofert i na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez STG s.c. Ul. Biskupińska 43a, 60-463 Poznań z ceną ofertową brutto:  181 828,99 zł oraz terminem realizacji 4 tygodnie.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 95,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez a.z. agora Kubisiak Grupa SBS Spółka Jawna, Ul. Sikorskiego 37,
64-400 Międzychód (oferta z liczbą punktów 87,48 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Diana Zawadzka Wodnik, Ul. Bohaterów Warszawy 11
73-200 Choszczno (oferta z liczbą punktów 71,57 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
 
Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:
Oferta Nr 3 złożona przez Bogusław Bzdęga Zakład Instalacyjny wod.-kan., gazu i c.o.,
ul. Skryta 14, 62-050 Mosina.
 
- Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w pozycjach 14 oraz 48 kosztorysu ofertowego oferuje sprzęt - Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania Eolo Star 24 3 E firmy Immergas - który nie spełnia parametrów opisanych w dokumentacji przetargowej.
- Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3".
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina – Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28

Mosina, dnia 22.10.2015 r.
Sprawa: IK.271.19.2015

 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Modernizacja źródeł ciepła  i instalacji  c. o.  w budynkach oświatowych  Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 3 - złożoną przez Bogusław Bzdęga Zakład Instalacyjny wod.-kan., gazu i c.o.,
ul. Skryta 14, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto:  142 410,06 zł oraz terminem realizacji 3 tygodnie.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez a.z. agora Kubisiak Grupa SBS Spółka Jawna, Ul. Sikorskiego 37,
64-400 Międzychód (oferta z liczbą punktów 70,69 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez STG s.c. Ul. Biskupińska 43a, 60-463 Poznań (oferta z liczbą punktów 76,57 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Diana Zawadzka Wodnik, Ul. Bohaterów Warszawy 11
73-200 Choszczno (oferta z liczbą punktów 57,14 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej w miejscowości Mieczewo; etap III – chodnik prawostronny na odcinku od km 0+222,00 do km 0+447,83

Mosina, dnia 15.10.2015 r.
Sprawa: IK.271.18.2015
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.18.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.18.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej w miejscowości Mieczewo; etap III - chodnik prawostronny na odcinku od km 0+222,00  do km 0+447,83
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez Tomasz Koralewski Korbud Usługi Brukarskie, Ul. Poznańska 5
62-022 Sasinowo z ceną ofertową brutto:  134 429,54 zł oraz okresem gwarancji: 60 m-cy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 98,85 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 2 złożona przez Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
Os. K.Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 58,68 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Spółka K., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne (oferta z liczbą punktów 79,68 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez PUB „Brukpol" s.c. Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 76,98 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Mirosław Kordylewski PB „Mirbud", Ul. Kościuszki 8
62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 95,00 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej”

Mosina, dnia 02.10.2015 r.
 
Sprawa: IK.271.14.2015
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.14.2015
 
                                                                             
                                                                             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.14.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej"
 
 
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY
 
Zamawiający Gmina Mosina informuje, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą w dniu 24.09.2015 r. odstąpił od podpisania umowy. W związku z tym Zamawiający na podstawie art.94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kolejną najkorzystniejszą ofertą jest:
 
Oferta nr 14 - złożoną przez:
Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń
z ceną ofertową brutto:  1 259 305,13 zł oraz okresem gwarancji: 60 m-cy.
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej”

Mosina, dnia 24.09.2015 r.
 
Sprawa: IK.271.14.2015
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.14.2015
                                                                  
                                                                             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.14.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej"
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 8 - złożoną przez Konsorcjum:
1. Paweł Perz, Ewa Perz Budownictwo Inżynieryjne
Perz s.c. Ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.
2. Melikan s.c. Ul. Długa 40, 63-400 Ostrów Wlkp.
z ceną ofertową brutto:  1 189 177,29 zł oraz okresem gwarancji: 60 m-cy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
Oferta Nr 1 złożona przez Akwedukt Sp. z o.o. Ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce (oferta z liczbą punktów 69,48 została sklasyfikowana na XIV miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez PBI Kaja, Ul. 28 czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań (oferta z liczbą punktów 73,22 została sklasyfikowana na XIII miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Jarosław Chmielewski, PPHU Silver, Ul. Lidzbarska 11
60-461 Poznań  (oferta z liczbą punktów 74,29 została sklasyfikowana na XII miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Agnes S.A., Ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno (oferta z liczbą punktów 51,52 została sklasyfikowana na XXI miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Henryk Wojkiewicz, Przedsiębiorstwo „Hydro-Gaz Swarzędz"
Ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz (oferta z liczbą punktów 80,72 została sklasyfikowana na VIII miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Wojciech Stawecki, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK" Jawór 44a, 28-305 Sobków (oferta z liczbą punktów 67,49 została sklasyfikowana na XV miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez ATA-Technik Sp. z o.o. S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń (oferta z liczbą punktów 65,09 została sklasyfikowana na XVIII miejscu).
 
Oferta Nr 9 złożona przez Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych, Matuszczak Sp. z o.o., Os. Kasztelańskie 10A/4, 66-300 Międzyrzecz (oferta z liczbą punktów 77,59 została sklasyfikowana na X miejscu).
 
Oferta Nr 10 złożona przez Konsorcjum:
1.                  Hydrowat Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o.,
Ul. Stodolniana 91, 62-500 Konin
2.                  Kazimierz Kowalski „Hydrowat" Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych, Ul. Stodolniana 91, 62-500 Konin
 (oferta z liczbą punktów 65,21 została sklasyfikowana na XVII miejscu).
 
Oferta Nr 11 złożona przez Strabag Sp z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta z liczbą punktów 53,75 została sklasyfikowana na XX miejscu).
 
Oferta Nr 12 złożona przez Konsorcjum:
1.                          Paweł Świergiel, Zakład Budowlano-Montazowy Instalacje Pawłowski
Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl.
2.      Paweł  i Michał Świergiel, Zakład Budowlano-Montażowy, Nowo-Instal-Bud s.c.
Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl.
 (oferta z liczbą punktów 81,91 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 13 złożona przez Ferdynand Kaczor, „Zinstal-Izol-Gaz", Ul. Ogrodowa 2/1, 62-073 Ruchocice (oferta z liczbą punktów 64,64 została sklasyfikowana na XIX miejscu).
 
Oferta Nr 14 złożona przez Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67
63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 94,99 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 15 złożona przez Marcin Górny PHU TARGET, Ul. Targowa 11, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 74,47 została sklasyfikowana na XI miejscu).
 
Oferta Nr 16 złożona przez WUPRINŻ Spółka Akcyjna , Ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań (oferta z liczbą punktów 82,63 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 17 złożona przez Tomasz Zieliński, PPHU „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 90,79 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 18 złożona przez Tomasz i Grzegorz Janaszak PUBT ANDER-87, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 81,59 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 19 złożona przez Przemysław Rakiewicz PUB RAWO, Ul. Broniewskiego 18
62-740 Tuliszków (oferta z liczbą punktów 67,14 została sklasyfikowana na XVI miejscu).
 
Oferta Nr 20 złożona przez Terlan Sp. z o.o., Ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań (oferta z liczbą punktów 79,52 została sklasyfikowana na IX miejscu).
 
Oferta Nr 21 złożona przez Danuta Pyssa Dankar Usługi Budowlane,Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno (oferta z liczbą punktów 91,47 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie

Mosina, dnia 28.08.2015 r.

Sprawa: IK.271.15.2015
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.15.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.15.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie".
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe
„Pra-Mas" S-ka z o.o., Ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno z ceną ofertową brutto:  93 937,20 zł oraz okresem gwarancji: 60 m-cy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
 
Oferta Nr 1 złożona przez Infrakom Sp. z o.o., Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
 (oferta z liczbą punktów 87,81 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina

Mosina, dnia 14.07.2015 r.

Sprawa: IK.271.11.2015
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.11.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.11.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez Mateusz Maćkowiak Z-d Instalacyjno Budowlany
Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek z ceną ofertową brutto:  100 319,65 zł oraz okresem gwarancji: 60 m-cy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
 
 
Oferta Nr 1 złożona przez Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
Os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 95,32 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Marcin Borkowski Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska (oferta z liczbą punktów 82,25 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo- Podgórne  (oferta z liczbą punktów 81,66 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała Spółka cywilna
Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew (oferta z liczbą punktów 92,39 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Piotr Kluczyk i Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 86,02 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Mosina, dnia 07.07.2015 r.

Sprawa: IK.271.10.2015

 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez Mateusz Maćkowiak Z-d Instalacyjno Budowlany
Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek z ceną ofertową brutto:  1 175 277,72 zł oraz terminem realizacji: 3 m-ce.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 90,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Piotr Kwiatkowski Firma Ogólnobudowlana „Izo-Bud" Ul. Ogrodowa 45
62-070 Dopiewo (oferta z liczbą punktów 72,56 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Ryszard Polnik „Pol-Bud" Zamysłowo, ul. Moderska 1b
62-060 Stęszew (oferta z liczbą punktów 64,85 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Mirosław Kordylewski PB MIRBUD Ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 64,51 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap IV – kanalizacja deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej

Mosina, dnia 23.06.2015 r.
 
Sprawa: IK.271.9.2015
 
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.9.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.9.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap IV - kanalizacja deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 9 - złożoną przez Konsorcjum: Bartosz Piotrowski BAJA Wod-Kan
Ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna oraz Tomasz Szabelski  SABRE Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 411 066,00 zł oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
 
Oferta Nr 3 złożona przez Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń
 (oferta z liczbą punktów 92,44 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Andrzej Szypura WodAn Instalacje Sanitarne Ul. Lipowa 20
62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów 87,83 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRYM Sp. z o.o.
Ul. Zamenhofa 60, 65-186 Zielona Góra (oferta z liczbą punktów 86,84 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 10 złożona przez Mateusz Maćkowiak Z-d Instalacyjno Budowlany
Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek (oferta z liczbą punktów 86,84 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 8 złożona przez STRABAG Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta z liczbą punktów 84,30 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 1 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak PUBT Ander-87
Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 79,15 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Terlan Sp. z o.o. Ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań (oferta z liczbą punktów 78,90 została sklasyfikowana na VIII miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez Danuta Pyssa Usługi Budowlane Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno (oferta z liczbą punktów 78,52 została sklasyfikowana na IX miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Piotr Kluczyk i Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 75,06 została sklasyfikowana na X miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Budowa ulicy Czereśniowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap I - odcinek od km 0+325 do km 0+468,10

Mosina, dnia 28.05.2015 r.

Sprawa: IK.271.7.2015

 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.7.2015
        
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.7.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa ulicy Czereśniowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap I -  odcinek od km 0+325 do km 0+468,10
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 6 - złożoną przez: Leszek Grześkowiak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech Dróg" Ul. D. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem z ceną ofertową brutto: 352 633,04 zł  oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez „Brukarstwo Kasprzak" Sp. z o.o., Ul. D. Cieszyńskiego 10
63-720 Koźmin Wielkopolski (oferta z liczbą punktów 97,13 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez Komplex-Bruk s.c.R.Kociałkowski D.Kurzawa
Ul. Chopina 4/90, 63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 89,01 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo Handlowa „ANNA"
Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 91,79 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych
Ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 93,81 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych
Ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 90,89 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Spółka K. Ul. Poznańska 62a
62-080 Tarnowo Podgórne (oferta z liczbą punktów 96,41 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Fredry"

Mosina, dnia 21.05.2015 r.
 
Sprawa: IK.271.4.2015
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2015
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Fredry
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 6 - złożoną przez: Alicja Tomczak „Altrans" ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń z ceną ofertową brutto: 178 227,00 zł i okresem gwarancji 60 m-cy.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Terlan Sp. z o.o. Grupa Aquanet ul. Przemyska 5, 61,324 Poznań (oferta z liczbą punktów 71,69 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez Bartosz Piotrowski Zakład Instalacyjny BAJA Wod-Kan, ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna (oferta z liczbą punktów 97,03 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Danuta Pyssa DANKAR Usługi Budowlane, Wod.-Kan. i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno (oferta z liczbą punktów 75,80 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne (oferta z liczbą punktów 54,99 została sklasyfikowana na IX miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Marcin Grygier  Complex Instal Ul. Piłsudzkiego 5/2
63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 75,39 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez PUB „Brukpol" s.c. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 76,30 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 8 złożona przez Jerzy Marciniak Przedsiębiorstwo-Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Ul. Fl. Marciniaka 8 64-020 Czempiń (oferta z liczbą punktów 64,56 została sklasyfikowana na VIII miejscu).
 
Oferta Nr 9 złożona przez PUBT Ander-87, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 96,71 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               

„Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina”

Sprawa: IK.271.5.2015                                             Mosina, dnia 07.05.2015 r.
                                  
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.5.2015
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.5.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:
Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina
Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina".
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ
OD NR 1 DO NR 2.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Dla zadania nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina
Ofertę nr 8 - złożoną przez:
Paweł Jędraś Agencja Budowlana KALDO Ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno z ceną ofertową brutto: 74 169,00 zł oraz terminem wykonania: 5 m-cy. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Hanna Cichoń, Pracownia Projektowa FORMAT, Ul. Wróblewskiego 17, 58-560 Jelenia Góra (oferta z liczbą punktów 53,15 została sklasyfikowana na V miejscu)
Oferta Nr 2 złożona przez Anita Gradomska&Architekci, Ul. Sienkiewicza 48 lokal 4U,
90-009 Łódź (oferta z liczbą punktów 26,95 została sklasyfikowana na VI miejscu)
Oferta Nr 4 złożona przez Bogdan Mrozowski, ABK-PROJEKT, Ul. Lisowskiego 2/4,
65-072 Zielona Góra (oferta z liczbą punktów 82,65 została sklasyfikowana na II miejscu)
Oferta Nr 5 złożona przez Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer, GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c., Ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań  (oferta z liczbą punktów 63,95 została sklasyfikowana na IV miejscu)
Oferta Nr 7 złożona przez Andrzej Kryske, K.A.S.P. Studio Projektowe, Os. Rzeczpospolitej 3/97, 61-397 Poznań (oferta z liczbą punktów 67,71 została sklasyfikowana na III miejscu)
 
 
Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 3 - APA ARCHES sp. z o.o. sp.k, Ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań
Wykonawca wraz z ofertą nie wniósł wadium przetargowego.
W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
 art. 24 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
 
 
Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:
Oferta Nr 6 złożona przez Wojciech Jędrzejczyk, PPUH „Vitaro", Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
 
Uzasadnienie faktyczne:

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym nie podał terminu wykonania zamówienia.
Termin wykonania był jednym z kryteriów oceny ofert i nie podanie go przez wykonawcę uniemożliwiło zamawiającemu prawidłową ocenę złożonej oferty.
 
Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
 
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Dla zadania nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina:

Ofertę nr 4 - złożoną przez:
Bogdan Mrozowski, ABK-PROJEKT, Ul. Lisowskiego 2/4,
65-072 Zielona Góra z ceną ofertową brutto: 76 260,00 zł oraz terminem wykonania: 5 m-cy.

Oferta otrzymała największą liczbę 97,81 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Hanna Cichoń, Pracownia Projektowa FORMAT,
Ul. Wróblewskiego 17, 58-560 Jelenia Góra (oferta z liczbą punktów 53,15 została sklasyfikowana na IV miejscu)
Oferta Nr 2 złożona przez Anita Gradomska&Architekci, Ul. Sienkiewicza 48 lokal 4U,
90-009 Łódź (oferta z liczbą punktów 36,00 została sklasyfikowana na VI miejscu)
Oferta Nr 5 złożona przez Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer, GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c., Ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań  (oferta z liczbą punktów 69,86 została sklasyfikowana na III miejscu)
Oferta Nr 7 złożona przez Andrzej Kryske, K.A.S.P. Studio Projektowe, Os. Rzeczpospolitej 3/97, 61-397 Poznań (oferta z liczbą punktów 68,63 została sklasyfikowana na V miejscu)
Oferta Nr 8 złożona przez Paweł Jędraś Agencja Budowlana KALDO Ul. Antonińska 6,
64-100 Leszno (oferta z liczbą punktów 80,00 została sklasyfikowana na II miejscu)
 
 
Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 3 - APA ARCHES sp. z o.o. sp.k, Ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań
Wykonawca wraz z ofertą nie wniósł wadium przetargowego.
W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
 art. 24 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
 
 
Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:
Oferta Nr 6 złożona przez Wojciech Jędrzejczyk, PPUH „Vitaro", Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
 
Uzasadnienie faktyczne:

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym nie podał terminu wykonania zamówienia.
Termin wykonania był jednym z kryteriów oceny ofert i nie podanie go przez wykonawcę uniemożliwiło zamawiającemu prawidłową ocenę złożonej oferty.
 
Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
 
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a

Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III – kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do B11

Mosina, dnia 30.04.2015 r.
 
Sprawa: IK.271.1.2015
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2015
        
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa ulicy  Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III - kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do  B11.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez: Mateusz Maćkowiak Z-d Instalacyjno Budowlany
Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek z ceną ofertową brutto: 762 351,56 zł oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 2 złożona przez Terlan Sp. z o.o. Ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań
 (oferta z liczbą punktów 83,57 została sklasyfikowana na VIII miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Piotr Kluczyk i Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c. Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 93,26 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez ATA-Technik Sp. z o.o. S.K.A Osiedle Cechowe 31
64-840 Budzyń (oferta z liczbą punktów 81,66 została sklasyfikowana na X miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne „KAJA" Ul. 28 czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań (oferta z liczbą punktów 95,92 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez Andrzej Szypura WodAn Instalacje Sanitarne Ul. Lipowa 20
62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów 88,89 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 8 złożona przez Jerzy Marciniak Przedsiębiorstwo-Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Ul. Fl. Marciniaka 8 64-020 Czempiń (oferta z liczbą punktów 89,78 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 9 złożona przez Marcin Grygier  Complex Instal Ul. Piłsudzkiego 5/2
63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 86,27 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 10 złożona przez Tomasz Zieliński PPHU Zien-Tel Ul. Wojska Polskiego 4
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 87,59 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 11 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak PUBT Ander-87
Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 83,38 została sklasyfikowana na IX miejscu).
 
 
Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:
 
Oferta nr 4 - Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo- Podgórne.
Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami SIWZ - Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w ofercie złożył zaświadczenia od trzech firm o posiadaniu u nich otwartych kredytów kupieckich.
W dniu 22.04.2015 r., Wykonawca został wezwany do uzupełnienia w/w informacji.
W odpowiedzi poinformował Zamawiającego, iż nie posiada środków finansowych ani zdolności kredytowej w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej. Nie jest wystarczające uzasadnienie, iż wykonawca nie przedkłada takich dokumentów z uwagi na brak środków finansowych w określonej wysokości i brak zdolności kredytowej
W ocenie Zamawiającego złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz wyjaśnienia nie potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Złożone dokumenty oraz wyjaśnienia w ocenie Zamawiającego nie pozwalają również zastosować art. 26 ust.2c ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż z treści tych dokumentów nie wynika uzasadniona przyczyna, która uniemożliwia Wykonawcy przedłożenie wymaganych dokumentów a przedłożone dokumenty w tej sytuacji nie potwierdzają w wystarczający sposób warunku postawionego przez Zamawiającego.
 
W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24b. ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;".
 
Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie gminy Mosina

Mosina, dnia  22.12.2014 r.
Sprawa: IK.271.31.2014
 
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.31.2014
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.31.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie gminy Mosina".
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez:
Joanna Szymczak FALCO, Ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej 22A, 62-050 Mosina
 z ceną ofertową brutto: 83 000,00 (92 pkt) zł oraz terminem płatności faktury 20 dni (3pkt.).
 Oferta otrzymała liczbę 95 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3

 
Mosina, dnia 09.12.2014 r.
 
Sprawa: IK.271.29.2014
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.29.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.29.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez: Marian Płóciniczak, Zakład Instalacji Sanitarnych i Grzewczych
Ul. B. Chrobrego 21, 62-060 Stęszew z ceną ofertową brutto: 69 885,10 i terminem wykonania 40 dni.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Marianna Rosadowska PPB „Roskon" Ul. Fabryczna 9
62-400 Słupca (oferta z liczbą punktów 82,31 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Danuta Pyssa Dankar Usługi Budowlane Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno (oferta z liczbą punktów 68,62 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Robert Kornosz Usługi Ogólno-Budowlane i Wodno-Kanalizacyjne
Ul. Mieszka I nr 8 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 74,61 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne (oferta z liczbą punktów 52,16 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Tomasz Zieliński PPHU Zien-Tel, Ul. Wojska Polskiego 4
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 98,09 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 93,92 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Bukowa

Mosina, dnia 09.12.2014 r.
 
Sprawa: IK.271.26.2014
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.26.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.26.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Bukowa.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 9 - złożoną przez: Marian Płóciniczak, Zakład Instalacji Sanitarnych i Grzewczych
Ul. B. Chrobrego 21, 62-060 Stęszew z ceną ofertową brutto: 52 234,99 i terminem wykonania 40 dni.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Alicja Tomczak ALTRANS Ul. Słowackiego , 63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 90,02 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez Marianna Rosadowska PPB „Roskon" Ul. Fabryczna 9
62-400 Słupca (oferta z liczbą punktów 73,96 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez PTB „Nickel" Sp. z o.o. Jelonek k/Poznania Ul. Obornicka 6B
62-002 Suchy Las (oferta z liczbą punktów 73,97 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Robert Kornosz Usługi Ogólno-Budowlane i Wodno-Kanalizacyjne
Ul. Mieszka I nr 8 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 73,42 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne (oferta z liczbą punktów 57,97 została sklasyfikowana na VIII miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Tomasz Zieliński PPHU Zien-Tel, Ul. Wojska Polskiego 4
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 89,35 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 55,55 została sklasyfikowana na IX miejscu).
 
Oferta Nr 8 złożona przez Konsorcjum: Bogdan Karolczak Zakład Sieci i Instalacji Gaz.Wod.Kan.C.O.,  ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań oraz Michał Karolczak MKD,
Ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań -  (oferta z liczbą punktów 75,80 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               

Wynik przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych

OPS-OR.251.2.2014.LSW                                                                     Mosina, 08.12.2014 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                                         
 
Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez MEDIS24 Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert (cena -95 pkt, termin płatności - 5 pkt, suma - 100,00 pkt).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium termin płatności
Suma punktów
1.
MEDIS24 Sp. z o.o.
ul. Polowa 19
18-300 Zambrów
 
95,00
 
5,00
 
100,00
2.
PersonalCare INV Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
 67-400 Wschowa
 ul. Kuśnierska 4
 
Oferta odrzucona
 
3.
Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
94,88
 
5,00
 
99,88
 
 
                                                                                         Kierownik OPS
                                                                                           w Mosinie
                                                                                mgr Lidia Skupin-Wójtowska

Zakup i dostawa części materiałów na modernizację drogi w Bolesławcu – masa asfaltowa”.

 
Mosina, dnia 18.11.2014 r.
 
Sprawa: IK.271.28.2014     
                 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.28.2014
  
                                  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.28.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zakup i dostawa części materiałów na modernizację drogi w Bolesławcu - masa asfaltowa".
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez: Gospodarstwo Rolne „Ptaszkowo" Sp. z o.o. Kotowo 6A, 62-066 Granowo z ceną ofertową brutto: 355 000,00 zł oraz terminem realizacji 5 dni.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a

                       
                                               

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Platanowa od W2 do HP3

Mosina, dnia 30.10.2014 r.
 
Sprawa: IK.271.24.2014     
 
 
                         
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.24.2014
        
 
                                  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.24.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Platanowa od W2 do HP3".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 4 - złożoną przez: Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87, Ul. Poznańska 21,
62-040 Puszczykowo z ceną ofertową brutto: 99 500,00 zł.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Alicja Tomczak ALTRANS Ul. Słowackiego , 63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 70,57 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez Konsorcjum: Bogdan Karolczak Zakład Sieci i Instalacji Gaz.Wod.Kan.C.O.,  ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań oraz Michał Karolczak MKD,
Ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań -  (oferta z liczbą punktów 83,12 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez „Piecobiogaz Infrastruktura" Spółka Akcyjna, Ul. Truskawiecka 11, 60-478 Poznań (oferta z liczbą punktów 57,97 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

"Zakład Usług Komunalnych " sp. z o.o. w Mosinie informuje o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym na świadczenie transportu publicznego na regularnej linii autobusowej

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.09.2014 r. w pliku do pobrania
Zawiadomienie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i ul. Jesienna

Mosina, dnia  20.08.2014 r.
Sprawa: IK.271.19.2014
 
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2014
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i ul. Jesienna".
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez: Bartosz Piotrowski Zakład Instalacyjny BAJA Wod-Kan.
 ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna z ceną ofertową brutto: 196 542,00 zł.
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 2 złożona przez Marek Król Zakład Budowlano-Produkcyjny „Dachbud"
ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska (oferta z liczbą punktów 49,28 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Bogdan Karolczak Zakład Sieci i Instalacji Gaz.Wod.Kan.C.O., ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań (oferta z liczbą punktów 81,24 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Tomasz Zieliński P.P.H.U „Zien-Tel" ul. Wojska Polskiego 4,
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 82,15 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe, Ul. Poznańska 21,
62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 87,35 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dod

Mosina, dnia 29.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.9.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.9.2014

                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.9.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków."

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 2 - złożoną przez: Sobiesław Sowa, Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza TOP EDUCATION, Ul. Szkolna 34, 64-412 Chrzypsko Wielkie z ceną ofertową brutto: 52 924,92 zł

 

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego
 CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1a/C, 31-620 Kraków (oferta z liczbą punktów 93,32 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Maria Stadnik Educompleks - niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Olszówce, ul. Majora Sucharskiego 3/9, 49-300 Brzeg (oferta z liczbą punktów 81,92 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Jakub Michałowski Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań (oferta z liczbą punktów 91,86 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Paweł Drozda Rytmikon Os. Piastowskie 2/1 64-000 Kościan.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz usług, w którym wpisano 8 usług, z których żadna nie spełniała warunku postawionego w SIWZ tj. nie opiewała na kwotę min. 50 000 zł. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu , o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1. ppkt. 1.2.  tj.

 • Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia w/w dokumentu przekazał informację, iż nie może wykazać się usługami wykonami w okresie ostatnich trzech lat na kwotę co najmniej 50 000 zł.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust.2 pkt.4  ustawy Prawo zamówień publicznych - „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                              

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

 


Budowa w ulicy Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina

Mosina, dnia  21.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.6.2014

 

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.6.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.6.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dotyczy: „Budowa w ulicy  Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem  w miejscowości Mosina".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez Konsorcjum firm:

1.      Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych,

Ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek

2.      Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba sp. z o.o.

Ul. 28 Czerwca 56r. nr 392, 61-441 Poznań

3.      Andrzej Szypura WodAn Instalacje Sanitarne,

Ul. Lipowa 20, 62-031 Luboń

z ceną ofertową brutto: 5 953 956,33 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 (oferta z liczbą punktów 81,75 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Colas Polska Sp. z o.o., Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

 (oferta z liczbą punktów 81,79 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez Infrakom Sp. z o.o., Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (oferta z liczbą punktów 89,12 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Konsorcjum:

1.      Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe

      „Pra-Mas" Sp. z o.o.

      Ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

2.      Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS" Sp. z o.o.

Ul. Lecha 14, 62-200 Gniezno

 (oferta z liczbą punktów 96,36 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta Nr 6 złożona przez Skanska S.A., Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

(oferta z liczbą punktów 94,00 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Budowa w Mosinie w ul. Żeromskiego / Nałkowskiej - sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Mosina, dnia  15.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.4.2014

 

                                                       

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2014

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  w Mosinie w
ul. Żeromskiego / Nałkowskiej -  sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 5 - złożoną przez: Tomasz i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo z ceną ofertową brutto: 417 922,48 zł.

 

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Juliusz Wojtkowiak „AUREA" Instalacje Wod.- Kan. Zagospodarowanie Terenów Zielonych, Ul. L. Proroka 39, 60-461 Poznań (oferta z liczbą punktów 65,50 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Tomasz Zieliński P.P.H.U „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 93,22 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Inspol Sp. z o.o., Ul. Darzyborska 1, 61-303 Poznań (oferta z liczbą punktów 72,54 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

 

Oferta nr 3 - Fretless Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Zwierzyniecka 13, 62-035 Kórnik.

Wykonawca wraz z ofertą nie  złożył wymaganej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu , o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 6 ppkt. 6.1.  tj.

 • Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnili dokumentu w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24b. ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę , który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust.2d.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a                       

                                       

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej – etap II

Mosina, dnia  10.04.2014 r.

Sprawa: IK.271.2.2014

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.2.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.2.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  linii kablowej energetycznej  oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy  Głównej, Jesiennej - etap II".

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Marcin Wylegała M Marconi, Ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie z ceną ofertową brutto: 65 226,19 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Andrzej Poradka  Zakład Elektroenergetyczny, Ul. Ogrodowa 1, 62-220 Niechanowo (oferta z liczbą punktów 76,18 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp. z o.o., Ul. Chabrowa 20, 62-002 Suchy Las (oferta z liczbą punktów 70,71 została sklasyfikowana na VII miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez SerwisDrogowy Sp. z o.o., Ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 (oferta z liczbą punktów 57,30 została sklasyfikowana na IX miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator

Ul. Rynek 24, 64-113 Osieczna (oferta z liczbą punktów 63,95 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

 

Oferta Nr 6 złożona przez Radosław Gołuch Energorad, Ul. Konopnickiej 21, 63-000 Środa Wlkp.

Zbigniew Gołuch Instalatorstwo Elektryczne, Ul. M. Konopnickiej 21, 63-000 Środa Wlkp. (oferta z liczbą punktów 93,79 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 7 złożona przez Dariusz Karnabal P.U. ELKAR, Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 94,70 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta Nr 8 złożona przez ELTEL Sp. z o.o. Ul. Albańska 17, 60-123 Poznań (oferta z liczbą punktów 82,24 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 9 złożona przez Stanisław Stachowicz PPUH Eltrans, Ul. Trzemeszeńska 7

62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 89,11 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                           

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dod

Mosina, dnia 04.04.2014 r.

Sprawa: IK.271.1.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2014

                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków."

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1 - złożoną przez: Dorota Kubicka-Mikoś Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, Ul. Warszawska 49/50, 25-531 Kielce z ceną ofertową brutto: 108 830,00 zł

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1a/C, 31-620 Kraków (oferta z liczbą punktów 76,81 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Łukasz Kotwica Solid Consulting, Ul. Kard. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. (oferta z liczbą punktów 68,04 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Sobiesław Sowa, Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza TOP EDUCATION, Ul. Szkolna 34, 64-412 Chrzypsko Wielkie (oferta z liczbą punktów 62,65 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Maria Stadnik Educompleks - niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Olszówce, ul. Majora Sucharskiego 3/9, 49-300 Brzeg (oferta z liczbą punktów 75,30 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 6 złożona przez Zbigniew Michalak MERIDIUM, Ul. Bojerowa 10, 62-510 Konin (oferta z liczbą punktów 90,89 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                           

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy węgla kamiennego w 2014 r.awy oleju napęd

Zawiadomoenie o wyborze oferty z dnia 14.02.2014 r.

Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego grzewc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.02.2014 r.

Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie gminy Mosina

Mosina, dnia  21.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.46.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.46.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.46.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie gminy Mosina".

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez:

Joanna Szymczak FALCO, Ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej 22A, 62-050 Mosina

 z ceną ofertową brutto: 83 600,00 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Posiłki dla dzieci – catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej, zgodnie z projektem : „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina

Mosina, dnia  20.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.45.2013

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.45.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.45.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej, zgodnie z projektem : „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Małgorzata Wolfe „Wolf", Florentynów 19, 95-045 Parzęczew z ceną ofertową brutto: 7,48 zł (po złożeniu oferty dodatkowej,  pierwotna cena 8,00 zł)

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Emil Huszaluk, Domowy obiadek.pl, Ul. Północna 36, 62-051 Łęczyca (oferta z liczbą punktów 88,21 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Piotr Madej, Ul. Dworcowa 2b, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 85,00 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 6 złożona przez Agnieszka Kordylewska Restauracja Działkowiec,
Ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 94,80 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Piekarnia „Art-Mik" Andrzej Walenciak, Ul. Wiejska 79B, Krosinko, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 83,11 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 1 - Piotr Adrych Catering-Frytka, Ul. Gen. Kutrzeby 1/65, 62-010 Pobiedziska.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz wykonanych usług, jednak w rubryce wartość wpisał przedziały cenowe na m-c. W SIWZ wymagano wykazania wartości 100 000 zł w okresie 12 m-cy. Do oferty załączył również nieaktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1 ppkt.1.2 oraz pkt.2  ppkt.2.2 tj. 

 • Wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnili dokumentów w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

Oferta nr 5 - Małgorzata Potocka Firma Usługowo-Handlowa MAGI, Wiórek,
ul. Poznańska 52, 61-160 Poznań.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz wykonanych usług, w którym wykazuje się czterema usługami. Żadna z wskazanych usług nie spełniała wymagań zamawiającego określonych w SIWZ. W rubryce data rozpoczęcia/zakończenia wykonawca wpisał tylko daty rozpoczęcia świadczenia usług (zamawiający nie jest w stanie stwierdzić w jakim okresie świadczono usługę) , również wartości świadczonych usług nie były zgodne z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1 ppkt.1.2 tj. 

 • Wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego uzupełnił dokumenty, jednak z treści uzupełnionych dokumentów nadal nie wynika, iż Wykonawca spełnił warunek postawiony w SIWZ. Wykonawca w uzupełnionym wykazie wskazał realizowane usługi lecz w żadnej z nich nie wskazał, iż osiągnął wartość 100 000 zł w okresie 12 m-cy ( podaje wartość oraz daty początkowe świadczenia usług bez wskazania czy wartość została osiągnięta w okresie 12 m-cy).

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                              

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

 


Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina

            Mosina, dnia  17.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.41.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.41.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.41.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1,2 i 3.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Dla zadania nr 1 - sporządzanie 155 operatów szacunkowych oraz 30 opinii: 

Ofertę nr 12 - złożoną przez:

Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 38 419,05 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 2 złożona przez Józef Ryszard Hryniewicki, PPHU „ARO" , Ul. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów (oferta z liczbą punktów 64,37 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Wycena Ekspert, Ewa Banaś, Anna Poszyler, spółka jawna, Ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań (oferta z liczbą punktów 25,39 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Elżbieta Szczepańska Biuro Usług Technicznych, ul. Wierzbięcice 57/14, 61-547 Poznań (oferta z liczbą punktów 42,07 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 6 złożona przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. Ul. Grottgera 6/1

60-757 Poznań (oferta z liczbą punktów 54,05 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Konsorcjum firm: 1.Marcin Czarnecki Biuro Obsługi Rynku Nieruchomościami, ul. Folwarczna 27B/29, 61-064 Poznań
 2. Arkadiusz Andrzejewski „Anbud" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości

Os. Orła Białego43/35 61-251 Poznań (oferta z liczbą punktów 45,93 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 9 złożona przez Dominik Puchalski, Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego, Ul. Częstochowska 3a, 60-123 Poznań (oferta z liczbą punktów 37,51 została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta Nr 10 złożona przez Waldemar Bujakowski ACRUS, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska (oferta z liczbą punktów 77,83 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Joanna Herbst, Intelang, Ul. Grecka 13, 62-020 Swarzędz -Zalasewo.

Oferta nr 8 - Donat Kujawiński Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego

ul. Pasikonika 11, 60-185 Skórzewo.

Zamawiający wezwał w/w Wykonawców do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2  ppkt.2.2 tj. 

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnili dokumentów w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Dorota Kryś, Wycena Nieruchomości i Obsługa Budownictwa, Ul. Polanka 14B/7, 61-131 Poznań

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w formularzu ofertowym nie podał jednej wspólnej ceny dla operatu szacunkowego oraz jednej wspólnej ceny dla opinii. Podał ceny z rozbiciem na poszczególne operaty i opinie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ należało podać cenę jednostkową za 1 operat szacunkowy i cenę jednostkową za jedną opinię. W związku z tym, Zamawiający nie może stwierdzić jaka jest cena jednostkowa dla operatu i opinii.

Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3".

Oferta Nr 11 złożona przez Tomasz Paprzycki, NTP Biuro Wyceny i Doradztwa

Ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie uwzględnił w ofercie modyfikacji SIWZ z dnia 16.12.2013 r., w której Zamawiający zmienia ilość operatów szacunkowych do wyceny z 120 na 155. Wykonawca wycenił ilość pierwotną czyli 120 operatów szacunkowych. Zamawiający nie mógł dokonać poprawy omyłki na podstawie
art. 87.2.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż dokonana poprawa byłaby istotna w stosunku do złożonej oferty

Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3".

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 2 - Sporządzenie opinii w sprawie określenia szacunkowych wysokości stawek za najem (stawka za 1 h i za 1 dzień) nieruchomości lub ich części będących w administrowaniu OSiR w Mosinie, stanowiących mienie komunalne gminy Mosina.

Ofertę nr 12 - złożoną przez:

Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 922,50 zł.

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Wycena Ekspert, Ewa Banaś, Anna Poszyler, spółka jawna, Ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań (oferta z liczbą punktów 50 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Konsorcjum firm: 1.Marcin Czarnecki Biuro Obsługi Rynku Nieruchomościami, ul. Folwarczna 27B/29, 61-064 Poznań
 2. Arkadiusz Andrzejewski „Anbud" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości, Os. Orła Białego43/35 61-251 Poznań (oferta z liczbą punktów 6,74 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 10 złożona przez Waldemar Bujakowski ACRUS, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska (oferta z liczbą punktów 32,61 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 11 złożona przez Tomasz Paprzycki, NTP Biuro Wyceny i Doradztwa

Ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce(oferta z liczbą punktów 38,46 została sklasyfikowana na III miejscu). .

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Joanna Herbst, Intelang, Ul. Grecka 13, 62-020 Swarzędz -Zalasewo.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2  ppkt.2.2 tj. 

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentu w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 3 - Sporządzanie jednej (1) opinii w sprawie określenia szacunkowych wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Mosina. Opracowanie powinno obejmować wysokość stawek według poszczególnych klas bonitacyjnych (grunty orne klas IVa, IVb, V i VI oraz łąki i pastwiska klas IV, V i VI).

Ofertę nr 12 - złożoną przez:

Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 1 094,70 zł.

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 7 złożona przez Konsorcjum firm: 1.Marcin Czarnecki Biuro Obsługi Rynku Nieruchomościami, ul. Folwarczna 27B/29, 61-064 Poznań
 2. Arkadiusz Andrzejewski „Anbud" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości, Os. Orła Białego43/35 61-251 Poznań (oferta z liczbą punktów 5,93 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 10 złożona przez Waldemar Bujakowski ACRUS, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska (oferta z liczbą punktów 24,05 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 11 złożona przez Tomasz Paprzycki, NTP Biuro Wyceny i Doradztwa

Ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce(oferta z liczbą punktów 93,68 została sklasyfikowana na II miejscu). .

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Joanna Herbst, Intelang, Ul. Grecka 13, 62-020 Swarzędz -Zalasewo.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2  ppkt.2.2 tj. 

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentu w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 


Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego w 2014

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 31.12.2013 r.

Sukcesywna dostawa do placówek oświatowych w 2014 roku lekkiego oleju opałowego

Mosina, dnia  04.12.2013 r.

Sprawa: IK.271.39.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.39.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.39.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa do placówek oświatowych w 2014 roku lekkiego oleju opałowego".

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 - złożoną przez: „Mac-Benz" Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

Spółka Jawna, Ul. Lipowa, 64-500 Szamotuły z ceną ofertową brutto: 335 556,00 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Jan Cegłowski BUDMAX, Ul. Podgórna 19a, 62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

 

 

Oferta Nr 2 złożona przez Mat-Oil Sp. z o.o., Ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe, Petrol-Hawen

Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona - Spółka Jawna, Ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina

Mosina, dnia  26.11.2013 r.

Sprawa: IK.271.37.2013

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina".

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający - Gmina Mosina, PL. 20 października 1, 62-050 Mosina, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą", informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

1.      W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę z numerem 1 Wykonawcy:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-721 Sopot, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Poznaniu

 

2.      Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru:  „cena" oraz „Zakres ryzyk podlegających ocenie". Jest to najkorzystniejsza oferta w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy.

 

3.      W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „cena"

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „Zakres ryzyk dodatkowych"

Łączna punktacja przyznana ofertom

Kolejność ofert według łącznej punktacji

Ceny ofert

1

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-721 Sopot, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Poznaniu

 

80,00 pkt

14,60 pkt

94,60  pkt

I w kolejności

365 713,50 zł

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Poznań, ul. Piękna 58, 60- 589 Poznań

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Poznań, ul. Rataje 164,  61 - 165 Poznań

63,08 pkt

13,80 pkt

76,88 pkt

II w kolejności

463 776,00 zł

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina – boisko w Krajkowie

 

Sprawa: IK.271.34.2013                                                          Mosina, dnia 25 listopada 2013 r.

                                                                 

                                                                                   Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.34.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.34.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Krajkowie".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Konsorcjum:

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA" mgr inż. Henryk Chojnacki,   ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno Zdrój; Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY" Bartosz Chojnacki Witoszów Górny 15, 58-100 Świdnica

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 111.450,74 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno (oferta uzyskała 78,18 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 3: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta uzyskała 98,45 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a


Przetarg na usługi opiekuńcze

OPS-OR.252.1.2013.LSW                                                                                    Mosina, 25.11.2013 r.

  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Firmę „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

(łączna ilość punktów)

 

1.

 

Polski Czerwony Krzyż

Wielkopolski Oddział Okręgowy

w Poznaniu

ul. Górna Wilda 99 A-B

61-563 Poznań

 

 

98,47

 

2.

 

TELEMEDICA S.C.

Zagruszany 52

16-060 Zabłudów

 

 

 

98,17

 

 

3.

 

Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

 

100,00

 

 


Przebudowa ulicy Promowej w miejscowości Czapury; etap II – chodnik po stronie zachodniej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+232,52

 

 

 

Sprawa: IK.271.33.2013                                                     Mosina, dnia 20 listopada 2013 r.

 

                                                                    

 

                                        Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.33.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.33.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Promowej w miejscowości Czapury; etap II - chodnik po stronie zachodniej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+232,52".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH-DRÓG" Leszek Grześkowiak

ul. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 73.274,30 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek (oferta uzyskała 88,35 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 2: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

(oferta uzyskała 81,43 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 3: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska - właściciel, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta uzyskała 88,55 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 4: PUB „BRUKPOL" s.c. Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski

(oferta uzyskała 76,17 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn (oferta uzyskała 60,43 pkt i została sklasyfikowana na VIII  miejscu)

Oferta nr 6: MATT - s.c. ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne

(oferta uzyskała 66,84 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu)

Oferta nr 8: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35,64-100 Leszno

(oferta uzyskała 97,70 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a


Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina – boisko w Czapurach

 

Sprawa: IK.271.28.2013                                                    Mosina, dnia 18 października 2013 r.

 

                                                                    

                                         Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.28.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.28.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Czapurach".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

Mardo - Sport Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 408.651,92 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta uzyskała 75,83 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 2: DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań

(oferta uzyskała 89,65 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowlane Dziewiątka, ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań

(oferta uzyskała 81,91 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 4: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno (oferta uzyskała 67,83 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 5: SODEX Sp. z o.o., Złotniki, ul. Dworcowa 22, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 72,85 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a


Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap V – lewostronny chodnik w ulicy Wodnej na odcinku od ul. Świerkowe

Mosina, dnia  15.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.30.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.30.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.30.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap V - lewostronny chodnik w ulicy Wodnej na odcinku od ul. Świerkowej do wjazdu do przepompowni".
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2 - złożoną przez: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek z ceną ofertową brutto: 46 473,09 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 64,36 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               


PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA ORAZ ZAKUP I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY MOSINA

 

 

Sprawa: IK.271.31.2013                                                Mosina, dnia 15 października 2013 r.

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.31.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.31.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA ORAZ ZAKUP I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY MOSINA".

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

 

            Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyklucza z postępowania Wykonawcę Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-040 Puszczykowo.

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto podane w SIWZ.  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zamawiający przyjmuje termin wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu to 14.10.2013 godzina 10:50. Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia przelewu bankowego z dnia 14.10.2013, jednak kwota wadium nie wpłynęła na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.".

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a


Przebudowa ulicy Szkolnej – budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin

Mosina, dnia  11.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.29.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.29.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.29.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z ceną ofertową brutto: 179 554,42 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 70,87 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tor-Bruk Sp. z o.o.

Oś. Winiary 23/3 60-665 Poznań (oferta z liczbą punktów 83,84 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 93,10 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       


Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina – boisko w Krajkowie

 

Mosina, 8 października 2013 r.                                                                Sprawa: IK.271.27.2013

 

 

          Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.27.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.27.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Krajkowie".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska,

ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 142.552,28 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu złożono ofertę  nr 2 podlegającą odrzuceniu: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań.

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W kosztorysie ofertowym Wykonawca w poz. 21 zaoferował: Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys.4,00 m o oczkach 55x55 mm i grub.2,5/3,6 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych o średnicy 60x2 mm montowanych w rozstawie 2,50 m linka naciagowa co 60 cm, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm. Kolor siatki zielony. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,40x0,40x1,0 m z betonu C16/20", natomiast zgodnie projektem oraz przedmiarem Zamawiającego winien zaoferować: „Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys.1,75m o oczkach 55x55 mm i grub.2,5/3,6 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych powlekanych o średnicy 45x2 mm montowanych w rozstawie 2,50 m, linka naciągowa co 60 cm, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm. Kolor siatki zielony. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,35*0,35*1,0 m z betonu C16/20".

 

Niezgodność jest istotna, ponieważ dotyczy tak ważnego parametru, jak wysokość ogrodzenia (4 m zamiast 1,75 m), a wartość tej pozycji to 35,89 % wartości całej oferty.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 87.591,22 zł, natomiast oferta najkorzystniejsza została złożona na kwotę 142.552,28 zł. W tej sytuacji cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

 


Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – świetlica w Wiórku

Mosina, dnia 08.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.26.2013

                                              

               

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.26.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.26.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Wiórku".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1- złożoną przez: Andrzej Zakrzewski Zakład Ogólnobudowlany,
Ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań z ceną ofertową brutto: 64 551,10 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 2 złożona przez Michał Budziński OBUD, Ul. 27 Grudnia 14, 62-065 Grodzisk Wlkp. (oferta z liczbą punktów 54,41 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               


Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – świetlica w Świątnikach

Mosina, dnia 08.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.25.2013

                                              

               

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.25.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.25.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Świątnikach".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1- złożoną przez: Andrzej Zakrzewski Zakład Ogólnobudowlany,
Ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań z ceną ofertową brutto: 91 776,34 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 2 złożona przez Michał Budziński OBUD, Ul. 27 Grudnia 14, 62-065 Grodzisk Wlkp. (oferta z liczbą punktów 69,28 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

 


Budowa ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap I - budowa części chodnikowej

Mosina, dnia  07.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.23.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.23.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.23.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera -  etap I -  budowa części chodnikowej".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek z ceną ofertową brutto: 96 985,20 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 65,50 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 85,14 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

 


BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II

    

     Mosina, dnia  25.09.2013 r.

Sprawa: IK.271.24.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.24.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.24.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ

OD NR 1 DO NR 5.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Dla zadania nr 1 - Budowa linii kablowej energetycznej  oświetlenia drogowego w miejscowości  Mosina,  ul. Sowiniecka i w m. Sowiniec -  Mosina  przy  ulicy Sowinieckiej  - ETAP I : 

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELTRANS" Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno z ceną ofertową brutto: 17 576,63 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 97,21 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 64,95 została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 99,30 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Dla zadania nr 2 - Budowa  energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia terenu w miejscowości Mosina  przy ul. Krasickiego  -  ETAP I 

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez:

Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto:
 12 054,00 zł
. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 70,00 została sklasyfikowana na IV miejscu)

 

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 77,17 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 4 złożona przez Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 88,56 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Dla zadania nr 3 - Budowa linii kablowej energetycznej  nn 0,4 KV oświetlenia drogowego  w miejscowości Czapury , przy ulicy  Poznańskiej

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELTRANS" Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno z ceną ofertową brutto: 28 294,75 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 75,42 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 63,90 została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 78,51 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Dla zadania nr 4 - Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w miejscowości Krosno przy ulicy Bocznej i Strzeleckiej - ul. Boczna - ETAP I

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez:

Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto:
 9 594,00 zł
. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 73,58 została sklasyfikowana na IV miejscu)

 

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 73,72 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 4 złożona przez Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 89,05 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Dla zadania nr 5 - Budowa linii kablowej energetycznej  nn 0,4 KV  oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego w miejscowości Pecna  przy  ulicy Łąkowa / Kwiatowa .

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELTRANS" Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno z ceną ofertową brutto: 14 188,42 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 96,13 została sklasyfikowana na II miejscu)

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 72,10 została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 83,59 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 5 złożona przez Leszek Bałuch EL-MONT, Ul. Krótka 8, 63-000 Środa Wlkp. (oferta z liczbą punktów 51,61 została sklasyfikowana na V miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Drobne roboty nawierzchniowe na terenie gminy Mosina - 2013

     Mosina, dnia  05.09.2013 r.

Sprawa: IK.271.22.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.22.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.22.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Drobne roboty nawierzchniowe na terenie gminy Mosina - 2013".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ

OD NR 1 DO NR 11.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Dla zadania nr 1 - Remont chodnika w miejscowości Babki, ul. Babicka: 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 13 500,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług KomunalnychSp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 65,46 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Dla zadania nr 2 - Budowa tymczasowej drogi i remont chodnika w miejscowości Czapury: 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 88 000,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 93,05 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

Dla zadania nr 3 - Remont części chodnika w miejscowości Dymaczewo Stare ul. Szkolna

Ofertę nr 2 - złożoną przez:

Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13

63-100 Śrem z ceną ofertową brutto: 8 268,56 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 90,05 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 4 złożona przez Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań (oferta z liczbą punktów 96,15 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Dla zadania nr 4 - Utwardzenie części placu przed świetlicą w m. Krosinko.

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 2 400,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13,63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 59,92 została sklasyfikowana na II miejscu

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 59,81 została sklasyfikowana na III miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 5 - Utwardzenie zjazdu w Sasinowie z ul. Wierzbowej w ul. Wiosenną Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 5 500,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 79,25 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

Dla zadania nr 6 - Utwardzenie zjazdu w Mosinie z ul. Sowinieckiej w ul. Brzechwy

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 11 700,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13,63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 79,39 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 83,33 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 7 - Utwardzenie zjazdu w Mosinie z ul. Sowinieckiej w ul. Wiosny Ludów

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 20 300,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13,63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 80,06 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 80,20 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 8 - Utwardzenie zjazdu w Daszewicach z ul Poznańskiej w ul. Dolną Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 10 500,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług KomunalnychSp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 93,26 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 9 - Utwardzenie zjazdu w Daszewicach z ul. Poznańskiej w ul. Piaskową

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 11 000,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 84,26 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Dla zadania nr 10 - Remont chodnika w miejscowości Rogalinek ul. Sikorskiego.

Ofertę nr 3 - złożoną przez:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, Ul. Sowiniecka 6G,

62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 22 556,41 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań (oferta z liczbą punktów 96,81 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 11 - Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Wiórku

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 16 600,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13,63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 90,02 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 70,44 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

 

 


Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie

Mosina, dnia 03.09.2013 r.

Sprawa: IK.271.21.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.21.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.21.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Małgorzata Odważna Firma Handlowo-Usługowa

ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec, z ceną ofertową brutto: 122 909,64 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Andrzej Zakrzewski, Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań (oferta z liczbą punktów 91,83 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Eugeniusz Nowak, MALBUD Zakład Remontowo-Budowlany

Ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań (oferta z liczbą punktów 99,95 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Roman Nawrot, Zakład Ogólnobudowlany, Ul. Bema 11
62-041 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 86,32 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Adresat;

2.        a/a.

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


Budowa targowiska -Zielony Rynek- w Mosinie

                                                                                                                      Mosina, dnia 27 sierpnia 2013 r.

Sprawa: IK.271.20.2013                                                                  

                                                                                                                                                

                                                                                                                     Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.20.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.20.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa targowiska „Zielony Rynek" w Mosinie".                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Krystyna Michałkowska, Zakład Robót Drogowych

Rogalinek, ul. Północna 16, 62-022 Mosina

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 1.148.800,20 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2: Piotr Dezor P.P.H.U. FORK, ul. Bliźniąt 14c/2, 61-244 Poznań

(oferta uzyskała 83,07 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta nr 3: Mirosław Kordylewski Przedsiębiorstwo Budowlane „MIRBUD", ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina

(oferta uzyskała 89,52 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a


Rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z odwodnieniem; etap I - budowa kanalizacji deszczowej na odc. od studni D17 do D9 oraz budowa ulicy Koziej od km 0+000,00 do km 0+055,05

Mosina, dnia 20.08.2013 r.

 

Sprawa: IK.271.11.2013

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.11.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.11.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z odwodnieniem; etap I - budowa kanalizacji deszczowej na odc. od studni D17 do D9 oraz budowa ulicy Koziej od km 0+000,00 do km 0+055,05".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez: „Pol-Dróg Kościan" Sp. z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 29

 

64-000 Kościan.

 

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

„Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika”.

Mosina, dnia  23.07.2013 r.

Sprawa: IK.271.19.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika".
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Piotr Dezor P.P.H.U. FORK ul. Bliźniąt 14c/2, 61-244 Poznań (oferta z liczbą punktów 75,15 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 82,85 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez Zbigniew Kluj Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hydrogaz" ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań (oferta z liczbą punktów 81,28 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 Oferta Nr 5 złożona przez Leszek Grześkowiak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech-Dróg" ul. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 86,48 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

 

 

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA

Sprawa: IK.271.16.2013                                           Mosina, dnia 17 lipca 2013 r.

 

                                                                   Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.16.2013

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.16.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą:

1)      Dla zadania nr 1: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego  w Mosinie przy ulicy Gałczyńskiego i ul. Dąbrowskiej - etap I wybrano ofertę nr 9 złożoną przez:

ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 29.274,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 79,61 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 3 złożona przez: Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR, Krosno,ul. Nadleśna6, 62-05 Mosina

(oferta uzyskała 95,20 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 73,88 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 5 złożona przez: Dariusz Karnabal P.U. „ELKAR", ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta uzyskała 91,02 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta nr 8 złożona przez: Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON" Sp. c., ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 79,86 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Paweł Smużniak „ELEKTROINSTAL", ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także oryginału aktu notarialnego bądź jego kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Oferta nr 7 złożona przez: inż. Marcina Wylegałę M MARCONI Marcin Wylegała, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Oferta nr 6: Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna.

Uzasadnienie prawne: Oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia". Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 3 „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia".

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty cenowej mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Wykonawca wyjaśnił, iż popełnił błąd przy obliczaniu ceny. Tym samym przyznał, iż zaoferowana przez niego cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


2)      Dla zadania nr 2: Budowa  linii  kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w Mosinie przy ulicy Niezłomnych (Promenada II) wybrano ofertę nr 9 złożoną przez:

ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 31.057,50 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 48,00 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta nr 3 złożona przez: Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR, Krosno,ul. Nadleśna6, 62-05 Mosina

(oferta uzyskała 76,52 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 78,67 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta nr 5 złożona przez: Dariusz Karnabal P.U. „ELKAR", ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta uzyskała 75,17 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 6 złożona przez: Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna

(oferta uzyskała 86,46 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

Oferta nr 8 złożona przez: Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON" Sp. c., ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 76,80 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Paweł Smużniak „ELEKTROINSTAL", ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także oryginału aktu notarialnego bądź jego kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Oferta nr 7 złożona przez: Marcina Wylegałę inż. Marcin Wylegała M MARCONI, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

3)      Dla zadania nr 3: Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej - w ulicy Głównej - etap I wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

Dariusza Karnabala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U. „ELKAR", ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 71.064,31 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 79,78 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 3 złożona przez: Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR, Krosno,ul. Nadleśna6, 62-05 Mosina

(oferta uzyskała 88,89 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 76,37 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 6 złożona przez: Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna

(oferta uzyskała 75,44 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu)

Oferta nr 8 złożona przez: Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON" Sp. c., ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 79,90 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta nr 9 złożona przez: ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

(oferta uzyskała 80,47 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Paweł Smużniak „ELEKTROINSTAL", ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także oryginału aktu notarialnego bądź jego kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Oferta nr 7 złożona przez: Marcina Wylegałę inż. Marcin Wylegała M MARCONI, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

4)      Zadanie nr 4. Budowa linii energetycznej zasilania słupów oświetlenia ulicznego w Mosinie w ulicy Krzywoustego, Śmiałego, Chrobrego - w ulicy Krzywoustego - etap II wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Mariusza Skrobiszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR, Krosno,ul. Nadleśna6, 62-05 Mosina

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 5.904,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 48,14 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 80,34 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta nr 5 złożona przez: Dariusz Karnabal P.U. „ELKAR", ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta uzyskała 92,83 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

Oferta nr 6 złożona przez: Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna

(oferta uzyskała 66,67 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 8 złożona przez: Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON" Sp. c., ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 81,15 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta nr 9 złożona przez: ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

(oferta uzyskała 73,85 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Paweł Smużniak „ELEKTROINSTAL", ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także oryginału aktu notarialnego bądź jego kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Oferta nr 7 złożona przez: Marcina Wylegałę inż. Marcin Wylegała M MARCONI, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a


Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w Daszewicach, ulica Szkolna

 

 

Sprawa: IK.271.12.2013                                                                               Mosina, dnia 15 lipca 2013 r.

                                 

                                                                                                               Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.12.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.12.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w Daszewicach, ulica Szkolna".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

 

Alicję Tomczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ALTRANS" Alicja Tomczak, ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń.

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 89.717,25 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: WUPRINŻ Spółka Akcyjna, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań (oferta uzyskała 28,57 pkt i została sklasyfikowana na X miejscu).


Oferta nr 3 złożona przez: Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk PUB BRUKPOL s.c., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski (oferta uzyskała 50,98 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu).


Oferta nr 4 złożona przez: Tomasz Zieliński P.P.H.U. „ZIEN-TEL", ul. Woj. Polskiego 4, 63-210 Żerków (oferta uzyskała 64,20 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).


Oferta nr 7 złożona przez: Tomasz i Grzegorz Janaszak Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe „ANDER-87", ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

(oferta uzyskała 73,54 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)


Oferta nr 8 złożona przez: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

(oferta uzyskała 45,62 pkt i została sklasyfikowana na VIII miejscu)


Oferta nr 9 złożona przez: Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, MATT - s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

(oferta uzyskała 52,81 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)


Oferta nr 10 złożona przez: Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak FUR-BUD Spółka Cywilna, ul. Górki 5B, 63-210 Żerków

(oferta uzyskała 69,03 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

 

Oferta nr 11 złożona przez: Piotr Kaja, Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA", ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań

(oferta uzyskała 33,98 pkt i została sklasyfikowana na IX miejscu)


Oferta nr 12 złożona przez: Piotr Przynoga Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego spółka jawna, ul. Poznańska 69, 62-052 Komorniki

(oferta uzyskała 51,27 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji C.O. i Gazu Alicja Genderka, ul. Agrestowa 1, 63-800 Gostyń  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, dotyczących zadań wskazanych w Wykazie robót. Wykonawca załączył do oferty kopie referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Ponadto Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu wykonawcy:

Oferta nr 6 złożona przez: Stanisław Kornosz, Usługi Wodno-Kanalizacyjne, ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina

Uzasadnienie prawne: Oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp„ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia". Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia".

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej, zdaniem Zamawiającego, rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień, deklarując jedynie, iż wykona przedmiot zamówienia za wskazaną w ofercie cenę. Ową deklarację nie można uznać za założenie wyjaśnień w rozumieniu art. 90 ust. 1 Pzp.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina ul. Krotowskiego

Mosina, dnia  01.07.2013 r.

Sprawa: IK.271.10.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Mosina ul. Krotowskiego".

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1 - złożoną przez: Władysław Nogaj Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67

63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 98,63 została sklasyfikowana na
II miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez Tomasz Zieliński P.P.H.U. „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4

63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 68,05 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Stanisław Kornosz Usługi Wodno-Kanalizacyjne,
Ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 88,82 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 Oferta Nr 5 złożona przez Danuta Pyssa Dankar Usługi Budowlane, Wod.-Kan. i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno (oferta z liczbą punktów 79,77 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 Oferta Nr 6 złożona przez Tomasz Janaszak, Grzegorz Janaszak, Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlno-Transportowe Ander-87, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 72,59 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 7 złożona przez Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk

MATT s.c., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne (oferta z liczbą punktów 66,63 została sklasyfikowana na VII miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego, zewnętrznego i monitoringu w miejscowości Mosina, ulica Pożegowska, gm. Mosina – ETAP I

 

 

 

Sprawa: IK.271.15.2013                                                                  Mosina, dnia 26 czerwca 2013 r.

 

                                 

 

                                                                                                        Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.15.2013

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.15.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego, zewnętrznego i monitoringu w miejscowości Mosina, ulica Pożegowska, gm. Mosina - ETAP I".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

 

Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR,                     ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 120.540,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 2: ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań.

(oferta uzyskała 98,72 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 4: SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-150 Łęczyca  (oferta uzyskała 67,12 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

 

Oferta nr 1: EL-MONT Leszek Bałuch, ul. Krótka 8, 63-000 Środa Wlkp.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, dotyczących zadań wskazanych w Wykazie robót. Wykonawca załączył do oferty jedynie faktury VAT dotyczące poszczególnych robót wykazanych w Wykazie robót. Dokumenty te nie potwierdzają jednak, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz nie wskazują, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdzają one jedynie, że wykonawca robót wystawił faktury na daną kwotę.

Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 


Budowa sieci wodociągowej w Dymaczewie Starym w ciągu ul. Czereśniowa cz I długość 843 mb zgodnie z załącznikiem graficznym węzły sieci W1-W2-W6-W3-W5

Mosina, dnia  25.06.2013 r.

Sprawa: IK.271.9.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.9.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.9.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej  w Dymaczewie Starym w ciągu ul. Czereśniowa  cz I długość  843 mb zgodnie z załącznikiem graficznym węzły sieci W1-W2-W6-W3-W5".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Tomasz Zieliński P.P.H.U. „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4

63-210 Żerków. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Władysław Nogaj Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz (oferta z liczbą punktów 84,96 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Bartosz Piotrowski Zakład Instalacyjny Baja Wod-Kan,
Ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna (oferta z liczbą punktów 93,74 została sklasyfikowana na
II miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Aneta Bałasz-Pawlicka „Anet-Trans", Ul. 3 maja 10

62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów 66,78 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67

63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 86,92 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 Oferta Nr 6 złożona przez Inspol Sp. z o.o., Ul. Darzyborska 1, 61-303 Poznań (oferta z liczbą punktów 82,88 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 7 złożona przez Stanisław Kornosz Usługi Wodno-Kanalizacyjne, Ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 89,86 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 Oferta Nr 8 złożona przez Tomasz Janaszak, Grzegorz Janaszak Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlno-Transportowe Ander-87, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 80,83 została sklasyfikowana na VII miejscu).

 

Oferta Nr 9 złożona przez Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk

MATT s.c., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne (oferta z liczbą punktów 55,81 została sklasyfikowana na IX miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina, ul. Nałkowskiej / Żeromskiego – część II

 

 

 

Sprawa: IK.271.6.2013                                                                    Mosina, dnia 22 maja 2013 r.

 

                                 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.6.2013

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.6.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Mosina, ul. Nałkowskiej / Żeromskiego - część II".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

 

P.P.H.U. „ZIEN-TEL" Tomasz Zieliński, ul. Woj. Polskiego 4, 63-210 Żerków

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 24.943,32 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 2: USŁUGI WODONO.-KANAL. Stanisław Kornosz, ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina (oferta uzyskała 96,97 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe „ANDER-87", ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

(oferta uzyskała 78,31 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 

Oferta nr 5: MATT - s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

(oferta uzyskała 52,20 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Władysław Nogaj,  ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, Garby.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczące podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp. Oświadczenie złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie posiada daty. Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 3 Pzp „złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert".

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 


PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA

 

Mosina, dnia 15 maja 2013 r.

 

Sprawa: IK.271.8.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.8.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.8.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA".

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 

            Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-041 Puszczykowo.

 

UZASADNIENIE

 

Wykonawca załączył do oferty dwa formularze cenowe na dwie odrębne kwoty - 83.815,00 zł oraz 64.967,00 zł. Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory formularzy i opisał zasady ich wypełniania. Cena oferty winna być podana w Formularzu ofertowym. Formularz cenowy należało wypełnić uwzględniając wszystkie wyszczególnione w nim pozycje i załączyć do oferty. Formularz cenowy jest elementem oferty, natomiast zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć jedną ofertę.

            W związku z powyższym oferta wykonawcy zawiera dwa odmienne oświadczenia woli dotyczące ceny.

            Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą".

 

 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.".

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

 

 

 

 

 


"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na Rozbudowa istniejącego Zakładu o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów"

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 15.05.2013 r.

Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km

Mosina, dnia  22.04.2013 r.

Sprawa: IK.271.5.2013  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.5.2013    
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.5.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km
0+860,00”.
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3 – złożoną przez:

Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Marek Dachtera, Zakład Robót Drogowych,
Ul. Ks. I. Posadzego 5B,62-040 Puszczykowo
(oferta z liczbą punktów 90,45 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Pol-Dróg Kościan Sp. z o.o., Bonikowo,
 ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan
(oferta z liczbą punktów 89,46 została sklasyfikowana na III miejscu).

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

 

Oferta nr 4Konsorcjum: Aneta Bałasz-Pawlicka „Anet-Trans”, Ul. 3 maja 10,
62-030 Luboń i Maciej Kubacha MARDROG, Ul. Gruszkowa 6, 64-020 Czempiń.

Dokumenty uzupełnione na wezwanie zamawiającego nie spełniają wymagań postawionych w SIWZ. Z treści uzupełnionego wykazu osób nie wynika niezbędne wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, 3 letnie doświadczenie w odniesieniu do kierownika budowy oraz kierownika robót kanalizacyjnych, nie uzupełniono również brakujących danych w rubrykach doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz kwalifikacje zawodowe w odniesieniu do wskazanego kierownika robót kanalizacyjnych. Ponadto z uzupełnionego zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów nadal nie wynika komu podmiot udostępnia swoje zasoby oraz w jakim zakresie.W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 5 złożona przez Skanska S.A. , Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

  Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wycenił robót związanych z zielenią zgodnie z przedmiarem robót na zieleń w zamian wycenił ponownie pozycje 1,2,3 oraz 14 i 15 z przedmiaru na roboty drogowe.Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3”. Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013

                                                                                  

  Mosina, dnia  09.04.2013 r.

Sprawa: IK.271.4.2013  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2013   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013”.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 – złożoną przez: 

Maciej Fajfer PUH Trans-Bau-Project, Pl. 20 Października 9, 62-050 Mosina. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 Oferta Nr 1 złożona przez Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo- Drogowa, os. K. Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 90,23 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Edwin Mocek Zakład Robót Drogowych, ul. Matejki 4/25, 60-766 Poznań (oferta z liczbą punktów 75,16 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, ul. Sowiniecka 6g, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 58,44 została sklasyfikowana na IV miejscu).

  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
 

Zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina

Sprawa: IK.271.1.2013                                                                    Mosina, dnia 5 kwietnia 2013 r.Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2013

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 15:

 

Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-041 Puszczykowo.

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 61.562,16 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2 (nr 12 - zmiana oferty): Michał Sołtys, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PLENER" Zakład Chirurgii Drzew, Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni, Golina, ul. Polna 2A, 63-200 Jarocin (oferta uzyskała 82,52 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 3 (nr 19 - zmiana oferty): Izabela Zawadzka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU TRAWMAR, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań  

(oferta uzyskała 55,15 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 9: Marek Gurgul, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Ogrodnicze Markus; Maria Frąszczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tłumaczenia MARKFLOR, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, ul. Cechowa 127A, 30-685 Kraków (oferta uzyskała 78,02 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 13: Andrzej Piętowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS Serwis", ul. Staffa 10, 60-194 Poznań

(oferta uzyskała 69,82 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 14: Justyna Skrzypek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  ARABESKA, ul. Piaskowa 10, 62-053 Pecna.

(oferta uzyskała 55,22 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:


Oferta nr 1 (nr 5 - zmiana oferty): Tomasz Puchalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXCLUSIVE GARDEN, 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11/85.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 6: Piotr Kopaczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Piotr Kopaczewski, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 7: Katarzyna Gramczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DUŻE DRZEWA, Broniszewice 109B, 63-304 Czermin.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Oferta nr 8: Michał Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NOWAK OGRODY, Rataje 39, 62-067 Rakoniewice.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie przedłożył w ofercie wykazu wykonanych usług oraz dokumentu na potwierdzenie, że zostały one należycie wykonane i został wezwany do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Pomimo tego, nie uzupełnił wykazu. Dodatkowo także, przedłożył referencję, potwierdzającą należyte wykonanie wykazanej w niej usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem, jednak jest ona  złożona w formie kopii nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


Oferta nr 10: Henryk Hinca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hinca  Gospodarstwo Szkółkarskie, Dobrzyca, ul. Baśniowa 1, 64-930 Szydłowo.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 11: Józef Grudziński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkółkarstwo Ozdobne-Metalex, Sycewo 18, 62-610 Sompolno.


Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu wykonanych usług  oraz dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż wykazana w wykazie usługa nie potwierdzała spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca przesłał uzupełnienie mailem na adres jednego z członków komisji przetargowej, a zatem w niedopuszczalnej w przedmiotowym postępowaniu formie. Zgodnie z rozdziałem VII pkt 2.2 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów drogą pisemną.


Oferta nr 16: Bartosz Ratajczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD SERWIS, ul. Kurkowa 19, 62-023 Borówiec.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 17: Magdalena Pawlak-Warczygłowa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PERFECT GARDEN, ul. Średzka 38, 62-322 Orzechowo.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 18: Jacek Zatorski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ARBOR" Firma Usługowa, Os. Zwycięstwa 9/58, 61-646 Poznań.


Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 20: Hanna Klawiter, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „CEDRUS" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Znanieckiego 12/82, 60-682 Poznań.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu wykonawcy:


Oferta nr 4: Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRiA Piórkowski, Gebler, spółka jawna, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca wpisał w Formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) warunek realizacji: „UWAGA!!! Zlecenia częściowe będą realizowane przy minimalnym zamówieniu jednorazowym na kwotę 4000,00 zł brutto". Zapis taki jest sprzeczny z treścią SIWZ, nie zawiera ona takiego ograniczenia.


Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

 


"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawy kruszyw w 2013 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 31.01.2013 r. w pliku do pobrania

 


"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawy w 2013 oleju napędowego grzewczego

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.01.2013 r.

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy węgla kamiennego w 2013 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.01.2013 r.

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju napędowego w 2013 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 14.12.2012 r.

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie transportu publicznego na regularnej linii autobusowej

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.12.2012 r

Dostawa do placówek oświatowych w 2013 roku lekkiego oleju opałowego

 

 

Sprawa: IK.271.35.2012                                   Mosina, dnia 27 listopada 2012 r.

                                                                                 

                               Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.35.2012

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.35.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostawa do placówek oświatowych w 2013 roku lekkiego oleju opałowego".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

 

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 341.325,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

Oferta nr 2: Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Ks. Rymarkiewicza 1D, 63-220 Kotlin (oferta uzyskała 97,36 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta nr 4: BUDMAX Jan Cegłowski, ul. Podgórna 19a, 62-030 Luboń

(oferta uzyskała 98,40 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta nr 6: „MAC-BENZ" Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka jawna

ul. Lipowa, 64-500 Szamotuły (oferta uzyskała 97,11 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta nr 7: EKO-OPAŁ Sp. z o.o., ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań (oferta uzyskała 98,66

 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

 

Oferta nr 1: P.H.U.P. „KADIX" Darlena Kaszkowiak, ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu".

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia wykazu wykonanych dostaw o informację o ilości litrów, oleju opałowego lekkiego dostarczonego dla jednego zamawiającego oraz oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ADAM-OIL Adam Wróbel Zaułek Olgi Boznańskiej 15, 63-100 Śrem.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu".

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia wykazu wykonanych dostaw o informację o ilości litrów, oleju opałowego lekkiego dostarczonego dla jednego zamawiającego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz do złożenia kompletnej kopii decyzji ws. udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 


Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie – etap I

Mosina, dnia  23.11.2012 r.

Sprawa: IK.271.34.2012  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.34.2012  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.34.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie – etap I”.
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 5 – złożoną przez:

Komplex-Bruk s.c. R. Kociałkowski – D. Kurzawa, Ul. Chopina 4/9, 63-100 Śrem. 

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Spółka Jawna,Ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki (oferta z liczbą punktów 58,15 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych, Ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 70,70 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zbigniew Nowak, Solid-Bruk Nowak, Ul. Gen. Sikorskiego 5, 62-025 Kostrzyn (oferta z liczbą punktów 77,14 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane DZIEWIĄTKA Sp. z o.o. w organizacji, Ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań oraz M Budownictwo Sp. z o.o., Ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań (oferta z liczbą punktów 63,82 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Marek Król Zakład Budowlano-Produkcyjny, Ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska (oferta z liczbą punktów 64,58 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 8 złożona przez Konsorcjum: Paweł Górecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „P.A.M.”, Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań oraz Izabela Zawadzka, PHU Trawmar , Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta z liczbą punktów 59,77 została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta Nr 9 złożona przez Krystyna Michałkowska, Zakład Robót Drogowych, Ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 92,71 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 6 Ryszard Mielcarek, PUH Bud-Bruk, Ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został poinformowany o poprawie omyłki w kosztorysie zgodnie z art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp i w wyznaczonym ustawowym 3 dniowym terminie nie wyraził zgody na poprawienie omyłki w kosztorysie ofertowym.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy”.  Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Sprawa: IK.271.37.2012                                       Mosina, dnia 20 listopada 2012 r.

                                                                                 

                                                          

          Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2012

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec gm. Mosina - część I".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4:

 

Stanisław Kornosz Usługi Wodno.-Kanal.

ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 44.553,07 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 1: Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD", ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska  (oferta uzyskała 27,31 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta nr 2: DANKAR Usługi Budowlane, Wod.-Kan. i C.O., Kosztorysowanie Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 52,51 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta nr 3: ROB-BUD Robert Kaczmarek, ul. Powst. Chocieszyńskich 87, 62-065 Grodzisk Wlkp.  (oferta uzyskała 36,22 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta nr 5: INSTAL-KAR Zakład Sieci i Instalacji Gaz. Wod. Kan. C.O. Bogdan Karolczak, ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań  (oferta uzyskała 61,63 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a


Wynik przetargu na usługi opiekuńcze

OPS-OR.252.1.2012.LSW                                                                                    Mosina, 05.11.2012 r.

  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Firmę „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

(łączna ilość punktów)

1.

TELEMEDICA S.C.

Zagruszany 52

16-060 Zabłudów

 

90,81

2.

Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze

Jolanta Aleksanderek

ul. Grota Roweckiego 9k

63-900 Rawicz

 

96,86

3.

Polski Czerwony Krzyż

Wielkopolski Oddział Okręgowy

w Poznaniu

ul. Górna Wilda 99 A-B

61-563 Poznań

 

99,90

4.

Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

100,00

 

 


Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina- zadanie nr 1

Mosina, dnia  15.10.2012 r.

Sprawa: IK.271.33.2012  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.33.2012  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.33.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina”.
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 Dla zadania nr 2 - Sporządzanie operatów szacunkowych dla 250 działek: 

Ofertę nr 6 – złożoną przez:

Anna Kinastowska HAUS PLUS, ul. Lwa 25/19, 61-244 Poznań. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 Oferta Nr 1 złożona przez Elżbieta Szczepańska Biuro Usług Technicznych, ul. Wierzbięcice 57/14, 61-547 Poznań (oferta z liczbą punktów 33,60 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Małgorzata Mijalska ul. Rumińska 10, 62-571 Stare Miasto  (oferta z liczbą punktów 50,27 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez D i J Kaczmarek „Operat” s.c. Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami, ul. Partyzancka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.  (oferta z liczbą punktów 31,00 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Andrzej Woźniak „Anwo-Nieruchomość” Biuro wycen, obrotu nieruchomościami i usług majątkowo konsultingowych, ul.Sośnicka 10, 61-058 Poznań (oferta z liczbą punktów 54,99 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Waldemar Bujakowski Acrus, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska

 (oferta z liczbą punktów 55,49 została sklasyfikowana na II miejscu).

 Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty: Oferta nr 4 – Danuta Mocek Wycena Nieruchomości, ul. Inflancka 35, 61-132 Poznań.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2.3 tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
 
 

Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina - zadanie nr 2

Mosina, dnia  12.10.2012 r.

Sprawa: IK.271.33.2012  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.33.2012  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.33.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina”.
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 Dla zadania nr 2 - Sporządzanie operatów szacunkowych dla 300 działek i sporządzenie 20 opinii: 

Ofertę nr 7 – złożoną przez:

Waldemar Bujakowski Acrus, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska.

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 Oferta Nr 1 złożona przez Elżbieta Szczepańska Biuro Usług Technicznych, ul. Wierzbięcice 57/14, 61-547 Poznań (oferta z liczbą punktów 50,53 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Małgorzata Mijalska ul. Rumińska 10, 62-571 Stare Miasto  (oferta z liczbą punktów 62,48 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Andrzej Woźniak „Anwo-Nieruchomość” Biuro wycen, obrotu nieruchomościami i usług majątkowo konsultingowych, ul.Sośnicka 10, 61-058 Poznań (oferta z liczbą punktów 67,38 została sklasyfikowana na II miejscu).

  Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty: Oferta nr 4 – Danuta Mocek Wycena Nieruchomości, ul. Inflancka 35, 61-132 Poznań.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2.3 tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

"Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportowe samochodem skrzyniowym o ładow

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 06.08.2012 r. w pliku do pobrania
 

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę walca gumowo-stalowego

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18.05.2012 r.  w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę w formie leasingu operacyjnego zamiatarki drogowej ciągnionej

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.03.2012 r. w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawy kruszyw w 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.02.2012 r. w pliku do pobrania
 

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę koparko-ładowarki

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 21.02.2012 r. w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju opałowego

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 02.02.2012 r.w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o.w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy węgla kamiennego, nr sprawy ZUK.04.2012

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.01.2012 r.w pliku do pobrania

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERENTA

Mosina, dnia 11 stycznia 2012 r.
Sprawa: PK.0551.1.2011
 
Do wszystkich Oferentów nr post.: PK.0551.1.2011
Dotyczy: naświetlania i druku Merkuriusza Mosińskiego w roku 2012
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERENTA
 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
NIP 777 315 43 70
II. Wybór Oferenta
1)      DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2012r.
2)      LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6
3)      NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Studio Poligrafia, Edward Grześkowiak, Eryk Grześkowiak, ul. Bułgarska 10, 60-321 Poznań

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na sukcesywne dostawy oleju napędowego.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 04.01.2012 r. w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 03.01.2012 r. w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę równiarki drogowej

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.12.2011 r. w pliku do pobrania.

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego z przyczepą i pługiem śnieżnym

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.12.2011 r.

"Zakład Usług Komunalnych w Mosinie sp. z o.o. zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę samochodu asenizacyjnego.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 14.12.2011 r. w pliku do pobrania.

Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

OPS-OR.251.1.2011.LSW                                                                               Mosina, 05.12.2011 r.
  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
1.
TELE MEDICA S.C.
ul. Św. Rocha 11/1 lok. 409
15-879 Białystok
 
oferta odrzucona
2.
Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze
Jolanta Aleksanderek
63-900 Rawicz
ul. Grota Roweckiego 9k
 
97,25
3.
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
100,00
4.
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
94,47
 
 

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę w formie leasingu zamiatarki drogowej.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.11.2011 r. w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla "Zakładu Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.05.2011 r. w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na regularnej linii autobusowej dla "Zakładu Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.04.2011 r. w pliku do pobrania.

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw stałych do "Zakładu Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 19.04.2011 r.w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego dla "Zakładu Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie

Zawiadomienie o wyborze oferty dnia 06.04.2011 r. w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy kruszyw dla "Zakładu Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie

Zawiadomienie o wyborze oferty dnia 01.04.2011 r. w pliku do pobrania

Wynik przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w 2011 roku.

OPS-ZP-2/2010                                                                          Mosina, 08.11.2010 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
 
1.
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
 
100,00
 
2.
 
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
 
90,78
 
 
 

Przetarg nieograniczomy na sukcesywne dostawy kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.

Zawiadomienie o wyborze oferty dnia 20.08.2010 r. w pliku do pobrania.

Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap I – ulica Wodna na odcinku od km 0+000 do km 0+726 i ulica

Mosina, dnia  26.05.2010 r.

Sprawa: IK.341-19/10

 

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-19/10

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341- 19/10 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina;  etap I – ulica Wodna na odcinku od km 0+000 do km 0+726 i ulica Leśna”

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2 – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o. Żabno 2a, 63-112 Brodnica. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

-        Oferta Nr 1 złożona przez Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych,
ul. Ks. J. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 61,38 została sklasyfikowana na II miejscu).

-        Oferta Nr 3 – złożona przez Konsorcjum firm: Lider - „Pol-Dróg Kościan” Sp. z o.o. ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan; Partner - „Pol-Dróg Piła” Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła (oferta z liczbą punktów 41,13 została sklasyfikowana na IV miejscu).

-        Oferta nr 4 złożona przez BDS Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o. ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak (oferta z liczbą punktów 45,84 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

 


Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w roku 2010

Pełna treść zawiadomienia w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie w 2010 r. dostaw kruszyw

Pełna treść zawiadomienia z dnia 28.12.2009 r. w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego

Pełna treść zawiadomienia z dnia 17.12.2009 r. w pliku do pobrania

Zakład usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty na część 2 zadania w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw stałych i płynnych do kotłowni

Pełna treść zawiadomienia z dnia 25.11.2009 r. w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty na część 1 zadania w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw stałych i płynnych do kotłowni obsługiwanych przez ZUK.

Pełna treść zawiadomienia z dnia 19.11.2009 r.w plikach do pobrania.

Przetarg na usługi opiekuńcze

OPS-ZP-2/2009                                                                        Mosina, 16.11.2009 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
 
1.
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
 
100,00
 
2.
 
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
 
99,90
 
 
 

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym.

Pełna treść zawiadomienia z dnia 16.11.2009 r. w pliku do pobrania
 

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej

Pełna treść zawiadomienia z dnia 16.11.2009 r.w pliku do pobrania

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kul

Mosina, dnia 22 września 2009r.

ZP.341-2/09

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

            Zamawiający, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 wyżej cyt. ustawy, dokonano wyboru oferty.

1.       W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX

Zbigniew Wycisk, 63-004 Tulce, ul. Sosnowa 3

72.585,75

2

PPURB „HIRMARK” s.c.

Hieronim, Marek Holewińscy, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 72

79.704,11

3

PUB „BOG-MAR”

61-807 Poznań, ul. św. Marcin 58/64

96.131,43

2.    Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert.

Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. 20.2 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena- 100%.

Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. 20.3 SIWZ dokonał oceny punktowej ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena oferty brutto

Razem

1

100,00

100,00

2

91,06

91,06

3

75,51

75,51

 

 

 

3.       Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk

ul. Sosnowa 5, 63-004 Tulce

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną brutto: 72585,75 .

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z treścią siwz. Jedynym kryterium oceny ofert było kryterium „najniższa cena brutto”. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert. Cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W imieniu Zamawiającego

      Alicja Adamska

Z-CA DYREKTORA MOK


Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ul.Dworcowej 3A w Mosinie

Pełna treść zawiadomienia z dnia 10.08.2009 r. w pliku do pobrania.
 

DOTYCZY:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kult

Mosina, dnia 4.08.2009r.

MOK.341-1/09

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

W związku z protestem złożonym w dniu 31 lipca br. na czynność Zamawiającego polegającą na wykluczeniu Protestującego (PPURB HIRMARK s.c. ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina), Zamawiający informuje zgodnie z art. 183 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), że przedmiotowy protest został rozstrzygnięty poprzez uwzględnienie zarzutów i żądań w nim podniesionych.

Niniejszym informuję o powtórzeniu czynności polegającej na ponownym badaniu ofert oraz na wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.       W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

PPURB HIRMARK s.c.

ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina

107886,94

2

FACH-BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak

Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.

63429,23

2.       Oferta złożona przez FACHBUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp., została odrzucona w dniu 28.07.2009r., gdyż treść złożonej przez niego oferty nie odpowiada treści SIWZ.

3.    Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert.

Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. 20.2 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena – 100%.

Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. 20.3 SIWZ dokonał oceny punktowej ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena oferty brutto

Razem

1

100,00

100,00

4.    Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna unieważnienia:

art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający przed otwarciem ofert odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 90,000,00 złotych brutto.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 107886,94 zł brutto – jest to oferta najkorzystniejsza.

Nie jest możliwe zwiększenie przez Zamawiającego kwoty na sfinansowanie zamówienia.

Tym samym cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający ma na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

 

                                                                           

 

otrzymują:

1.     www.kultura.gmina.pl

2.     bip.mosina.wokiss.pl

3.     a/a


Przebudowa dachu przedszkola nr 2 w Mosinie

Mosina, dnia  26 maja 2009 r.

Sprawa: IK.341-10/09

 

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-10/09

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-9/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa dachu przedszkola nr 2 w Mosinie”  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 116154-2009

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 – ARTM Artur Musiał ul. Armii Krajowej 3/15 64-600 Oborniki. Oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów - cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

-        Oferta Nr 1 złożona przez Zakład Budowlany „Wanat” Ryszard Wanat, Żychlin, ul. Borowa 2a, 62-571 Stare Miasto (oferta otrzymała 90,04 pkt.),

-        Oferta Nr 2 złożona przez „Ju-Ma” Firma Ogólnobudowlana Blacharstwo Dekarstwo Maciej Czyż ul. Stawna 22 62-064 Plewiska (oferta otrzymała 99,91 pkt.),

-        Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiebiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński” Sp.j. U.Tylińska, J.Tyliński ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno (oferta otrzymała 92,15 pkt.),

-        Oferta Nr 6 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny ul. Szkolna 21 Robakowo, 62-023 Gądki (oferta otrzymała 98,91 pkt.),

-        Oferta Nr 8 złożona przez PPUH Dachpol Leszek Szypuła Młynów nr 7 63-410 Ostrów Wlkp.2 (oferta otrzymała 72,30 pkt.),

-        Oferta Nr 9 złożona przez „Markar” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475 62-064 Plewiska (oferta otrzymała 96,58 pkt.),

-        Oferta Nr 11 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Technus” Sp. z o.o. ul. Bukowska 237 60-189 Poznań (oferta otrzymała 89,98 pkt.),

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego cz.3

 
Pełna treść zawiadomienia z dnia 08.05.2009 r. w pliku do pobrania.
 

Zakład Usług Komunalnych - przetarg nieograniczony na dostawy paliw stałych i płynnych


Zakład Usług Komunalnych w Mosinie-przetarg nieograniczony na dostawę paliw stałych i płynnych.


Zakład Usług Komunalnych - przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw


Wynik o przetargu na usługi opiekuńcze

OPS-ZP-3/2008                                                                         Mosina, 17.11.2008 r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
 
1.
 
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
 
97,38
 
2.
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
 
100,00
 
 
 

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi.


Wynik przetargu na usługi opiekuńcze

OPS-ZP-2/2008                                                                       Mosina, 27.10.2008 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
 
Na podst. Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę "Gwarant" - Tomczyk sp. Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.
Oferta powyższa była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i dlatego uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium wyboru ofert (cena-100%).
Ponadto pragniemy poinformować, że przetarg w przedmiotowej sprawie został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego dla ZUK w Mosinie.

Zawiadomienie o wyborze oferty - pełna treść zawiadomienia w pilku do pobrania.

Przetarg nieograniczony na dostawę znaków, tablic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz akcesoriów do oznakowania ulic i dróg dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.