Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp obejmującego część wsi Drużyna oraz Borkowice

PP.6721.4.2022

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Drużyna oraz Borkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXVIII/569/22 z 23 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Drużyna oraz Borkowice.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl → Prawo → Uchwały Rady → Baza aktów własnych → numer uchwały. Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w terminie do 8 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.