Udostępnianie danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty:


Odpowiedzialny Referat:
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Pl. 20 Października 1,
I piętro, pok. 117 i 118
tel. 61 8109-565


Opłaty:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL następuje:          

a) nieodpłatnie:

b) odpłatnie:

Za udostępnienie jednostkowych danych opłata wynosi 31,00 zł i jest płatna na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie nr:
26 9048 0007 0000 0215 2000 0002
Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku.

Podstawa prawna:


Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Inne informacje:                                      
Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.