ZARZĄDZENIE NR  OR 0151/………………../09

BURMISTRZA GMINY MOSINA

Z DNIA ………………………  kwietnia    2009R.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2009 roku dla  Urzędu  Miejskiego  w Mosinie

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz..1591, z  późn. zm.), oraz art.130 § 2 K. p. ( Dz. U.  z 1998 r. Nr 21, poz.  94, j. t)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

W związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym sierpień i  grudzień  2009 r.  ustalam dzień 14 sierpnia  2009 r. i dzień 24  grudnia  2009 r. dniami wolnymi od pracy.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.