Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 124/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach pożytku publicznego w 2022 r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535 i Dz.U z 2022 r., poz. 857 i 1079) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. , zarządzam, co następuję: 

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a)  Adam Ejchorst- Przewodniczący,

b) Karolina Adamczyk-Pięta,

c)  Jakub Modrzyński,

2)  przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 

Burmistrz Gminy Mosina 

Przemysław Mieloch