Klauzula informacyjna

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mosina z siedzibą: Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail um@mosina.pl, telefonicznie pod numerem 61 8109 500 lub tradycyjną pocztą, na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail iod@mosina.pl
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych, przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych

 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Zatrudnianie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych, rekrutacja

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

Przyjmowanie i publikowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

Pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych od osób fizycznych i prawnych, podatków od środków transportowych, zwrotu podatku akcyzowego, przyznawanie ulgi inwestycyjnej oraz z tytułu nabycia gruntów rolnych,

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Wydawanie decyzji o zgromadzeniach publicznych, organizacja imprez masowych

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obronność

 • Ustawa z 22 sierpnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Utrzymanie czystości i porządku, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie granic nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa, zarząd, użyczenie i użytkowanie nieruchomości, zarząd nad drogami publicznymi

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rejestracja, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie działalności gospodarczej w CEiDG

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Usuwanie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i wypłata odszkodowań

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców, sporządzanie aktów stanu cywilnego, testamentów

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Organizacja konkursów, warsztatów, wydarzeń, szkoleń, umieszczanie ofert i promocja

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Sprawy związane z oświatą, sportem, kulturą, stypendiami

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Straż Miejska

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Nagrywanie sesji Rady Miejskiej

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nagrywanie połączeń telefonicznych

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

Monitoring wizyjny

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

 1. Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu:
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiada Pani/Pan następujące prawa:
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie dotyczy to danych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów, które mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie zprzepisami prawa: służbom; organomadministracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny.