Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

PP.6721.9.2020

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,  tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Na podstawie  art. 37 b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 503 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr LXIX/795/18  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w dniach od 28 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt uchwały udostępniony zostanie ponadto na stronie internetowej Gminy pod adresem: bip.mosina.pl → Urząd Miejski → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Uchwała Krajobrazowa.

Uchwała została opracowana dla całego obszaru gminy Mosina z wyznaczeniem obszarów o różnych regulacjach. Granice wyznaczonych obszarów zostały opisane oraz przedstawione na załączniku graficznym.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina lub zmieniamykrajobraz@mosina.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2024 r.  Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

 

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Mosina (pdf, 632 KB)
  2. Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Mosina (pdf, 443 KB)
  3. Załącznik nr 1 do Uchwały (pdf, 679 KB)
  4. Załącznik nr 2 do Uchwały (jpg, 21,8 MB)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Panu/Pani praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.