Zarządzenie MK.00501.270.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mo

Zarządzenie MK.00501.270.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
  1. Piotr Sternal - Przewodniczący
  2. Joanna Pawlicka- członek
  3. Agata Wencel - Socha- członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w ogłoszeniach o przetargach.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.628.2014.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 czerwca 2014r.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś