Zarządzenie Nr GG.00501.276.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w

Zarządzenie Nr GG.00501.276.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Kossaka
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.276.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Kossaka
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
Lp.
Obręb
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
Mosina
2698/17
1018
PO1M/00021193/3
132.000,00
2.
Mosina
2698/18
916
PO1M/00021193/3
119.000,00
3.
Mosina
2698/19
929
PO1M/00021193/3
120.000,00
4.
Mosina
2698/20
822
PO1M/00021193/3
107.000,00
5.
Mosina
2698/21
1355
PO1M/00021193/3
172.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Niezabudowane, niezagospodarowane działki gruntu, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Działki położne w pobliżu nowopowstającego osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Strzeleckiej.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  27 września 2010 r. nr PP.MB.73340-114/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową na każdej z działek.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.