Zarządzenie nr OP.0501.280.2016.ABK w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.280.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 05 maja 2016 r.


w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska

dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół.

 

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów następujących samorządowych przedszkoli i szkół: Przedszkola nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28; Przedszkola w Wiórku, ul. Szkolna 11;  Zespołu Szkół w Rogalinie, ul. Poznańska 2; Zespołu Szkół w Rogalinku,  ul. Poznańska 19; Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1; w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik do Zarządzenie nr OP.00501.280.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 05 maja 2016 r.

Uzasadnienie:

Analiza dokumentów złożonych przez wszystkich kandydatów wykazała, że spełnili on wymagania formalne i w wyniku uchwał podjętych przez komisję konkursową zostali dopuszczeniu do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora niżej wymienionym kandydatom.

Lp.

Szkoła/przedszkole

Adres

Data konkursu

Wyniki konkursu/kandydat wyłoniony w konkursie

1.

Przedszkole nr 4
w Mosinie

Mosina,
ul. Kasprowicza 28

18.04.2016

Zuzanna Tylska

2.

Przedszkole w Wiórku

Wiórek,
ul. Szkolna 11

18.05.2016

Dominika Bąbała

 

3.

Zespół Szkół
w Rogalinie

Rogalin,
 ul. Poznańska 2

25.04.2016

Anna Bąk

4.

Zespół Szkół
w Rogalinku

Rogalinek,
ul. Poznańska 19

25.04.2016

Monika Szufnarowska

5.

Gimnazjum nr 1
w Mosinie

Mosina, ul. Szkolna 1

25.04.2016

Ewa Agnieszka Szymańska