Zarządzenie Nr IK. 00501.43.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.43.2015

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 marca 2015 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH NA TERENIE
GMINY MOSINA"
 
zwaną dalej komisją .

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Przemysława Mielocha,
2.      Wojciecha Górnego,
3.      Agnieszkę Grabarczyk,
4.      Hannę Woźnikiewicz,
5.      Agnieszkę Kasprzyk,
6.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Przemysława Mielocha jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.