Zarządzenie nr MK.00501.282.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie

Zarządzenie nr MK.00501.282.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466), na podstawie art. 13b ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr LV/377/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania.

zarządzam, co następuje:

§ 1.
W związku z organizacją obchodów „Dni Mosiny 2016":
  1. W dniu 20 maja 2016 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
  2. W dniu 21 maja 2016 roku (sobota) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie na całym Placu 20 Października.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś